Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1A063
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne I
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza na tematy poprzedzające kurs prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa rzymskiego i logiki prawniczej.

Skrócony opis:

Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest charakterystyka prawa cywilnego jako części prawa oraz analiza zagadnień ogólnych prawa cywilnego i instytucji prawnych oraz jego systematyki.

Prawo rzeczowe - przedmiotem zajęć jest analiza instytucji prawnych w zakresie problematyki prawa rzeczowego. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Pełny opis:

Opis części ogólnej:

1. Charakterystyka prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego.

2. Normy prawa cywilnego.

3. Stosunek cywilnoprawny. Prawo podmiotowe.

4. Ciężar dowodu. Domniemanie prawne.

5. Normy prawa cywilnego. Zwyczaj, prawo zwyczajowe.

6. Osoby fizyczne.

7. Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej.

8. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego.

9. Zdarzenia prawne.

10. Czynności prawne. Pojęcie i rodzaje.

11. Przedstawicielstwo.

12. Przedawnienie i terminy zawite

13. Ochrona praw podmiotowych.

14. Stosowanie prawa cywilnego w czasie i przestrzeni.

15. Wykładnia prawa cywilnego. Rola orzecznictwa.

Opis prawa rzeczowego:

1. Prawo rzeczowe w systemie prawa prywatnego, źródła i historia źródeł prawa rzeczowego.

2. Stosunek prawny w zakresie prawa rzeczowego, zasada numerus clausus praw rzeczowych.

3. Pojęcie własności.

4. Treść i wykonywanie prawa własności.

5. Przeniesienie własności.

6. Inne wypadki nabycia i utraty własności.

7. Współwłasność.

8. Ochrona własności.

9. Odrębna własność lokali.

10. Użytkowanie wieczyste.

11. Prawa rzeczowe ograniczone - przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, timesharing.

12. Spółdzielcze prawa do lokali.

13. Zastaw, hipoteka i dług gruntowy.

14. Posiadanie - pojęcie, nabycie i utrata, ochrona.

15. Księgi wieczyste.

Literatura:

Podręczniki:

1. A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2013, wyd. LexisNexis.

2. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003, Wyd. LexisNexis.

3. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. S. Dmowski, S. Rudnicki, R. Trzaskowski, Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Gudowskiego, t. I, Warszawa 2014, wyd. LexisNexis.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, t. I, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

5. Kodeks cywilny. Komentarz Lex, pod red. A. Kidyby, t. I, Warszawa 2012, wyd. Lex Wolters Kluwer.

6. Kodeks cywilny. Część ogólna, pod red. M. Pyziak – Szafnickiej, P. Księżaka, Warszawa 2014, wyd. Lex Wolters Kluwer.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa cywilnego, red. S. Grzybowski, t. I, Warszawa 1985.

2. System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2012 (red. M. Safjan), t. 2, Warszawa 2008, (red. Z. Radwański).

3. P. Suski, Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1997.

Prawo rzeczowe:

Podręczniki:

1. podstawowy – A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2012, wyd. LexisNexis.

2. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, wyd. LexisNexis.

3. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, t. I, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

3. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Gudowskiego, t. II, Warszawa 2013, wyd. LexisNexis.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa prywatnego, Tom 3, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck.

2. System prawa prywatnego, Tom 4, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2012, wyd. C.H. Beck.

3. System prawa cywilnego, t. II, pod red. J. Ignatowicza, Wrocław-Warszawa 1977, Ossolineum

Efekty uczenia się:

Po kursie obejmującym wykład i ćwiczenia student nabywa podstawowy zakres wiedzy dotyczącej zasad dwu części prawa cywilnego: części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego, rozpoznaje je, i jest w stanie zastosować, co stanowi podstawę dalszych studiów prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rodzinnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne: egzamin jest ustny i obejmuje zakres części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego. Student powinien być w stanie zaprezentować poszczególne instytucje, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych i zdolność zaprezentowania ich środkami opisu teoretycznego, włączając stanowisko doktryny i orzecznictwa, jak również rozstrzygać poszczególne przypadki.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)