Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1A154
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kursowe obowiązkowe dla III roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest system instytucjonalny i prawo materialne Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje strukturę i mechanizm funkcjonowania systemu prawnego UE. Wykład oparty jest o najnowszą literaturę przedmiotu i uwzględnia aktualny stan prawny i faktyczny oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przedstawienie słuchaczom systemu instytucjonalnego i prawa materialnego Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje strukturę i mechanizm funkcjonowania systemu prawnego UE.

Wykład obejmuje:

I. Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej;

II. Rozwój procesów integracyjnych;

III. Zasada niedyskryminacji i obywatelstwo Unii Europejskiej;

IV. Podział kompetencji w prawie Unii Europejskiej;

V. Instytucje Unii Europejskiej;

VI. Źródła prawa Unii Europejskiej;

VII. Tworzenie prawa Unii Europejskiej;

VIII. Charakter prawa Unii Europejskiej;

IX. Stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego;

X. Stosowanie prawa Unii Europejskiej w porządkach państw członkowskich;

XI. Ochrona praw człowieka w prawie Unii Europejskiej;

XII. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

XIII. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE;

XIV. Pojęcie rynku wewnętrznego;

XV. Swoboda przepływu towarów: definicja towaru, reguły pochodzenia, zakaz nakładania ceł i opodatkowania dyskryminacyjnego;

XVI. Swoboda przepływu towarów II: zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym;

XVII. Swoboda przepływu osób;

XVIII. Swoboda przedsiębiorczości;

XIX. Swoboda świadczenia usług;

XX. Swoboda przepływu kapitału;

XXI. Porozumienia, praktyki i decyzje antykonkurencyjne;

XXII. Nadużywanie pozycji dominującej.

Wykład oparty jest o najnowszą literaturę przedmiotu i uwzględnia aktualny stan prawny i faktyczny oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Literatura:

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Podręcznik prawa Unii Europejskiej, wyd. II, Warszawa 2018

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, wyd. II, Warszawa 2015

M. M. Kenig-Witkowska (red.), A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. VII, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

– W efekcie wzięcia udziału w 60 godzinach wykładu student będzie dysponował zaawansowaną wiedzą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła polegająca na ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć, kolokwium pisemne podczas ćwiczeń i egzamin z przedmiotu. Minimalne warunki zaliczenia ćwiczeń obejmują zaliczenie 4 kolokwiów (2 w semestrze) oraz brak nieobecności w wymiarze przekraczającym połowę zajęć. Szczegółowe warunki zaliczenia są podawane przez osoby prowadzące ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej na tych ćwiczeniach

Decyzją Kierownik Katedry Prawa Europejskiego prof. dr hab. Marii Magdaleny Kenig-Witkowskiej w roku akademickim 2015/16 osoby, które zaliczyły przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej na innych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego lub na innych uniwersytetach mogą ubiegać się o przepisanie oceny. Przepisanie oceny dotyczy całości przedmiotu, tj. nie będą przeprowadzane żadne egzaminy uzupełniające. Podania o przepisanie oceny, kierowane do Kierownik Katedry, można składać do dnia 30 kwietnia 2016 r. w Sekretariacie Instytutu Prawa Międzynarodowego, na dyżurach prof. dr hab. Marii Magdaleny Kenig-Witkowskiej lub dr. Piotra Bogdanowicza. Podania złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Do podania należy dołączyć sylabus przedmiotu/przedmiotów, który/-e chce się przepisać oraz wykaz ocen z tego przedmiotu / tych przedmiotów. We wszelkich sprawach związanych z powyższym proszę się kontaktować z dr. Piotrem Bogdanowiczem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)