Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne II cz. a

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1A156 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne II cz. a
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są pojęcia i instytucje omawiane w ramach wykładu z części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego.

Skrócony opis:

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem wykładu jest w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawiewienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych rodzajów stosunków zobowiązaniowych.

Pełny opis:

Zobowiązania – część ogólna:

Wykład i ćwiczenia mają ten sam zakres przedmiotowy. Ich celem jest przedstawienie instytucji polskiego prawa zobowiązań z uwzględnieniem genezy, kontekstu prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kwestie:

1. Miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym.

2. Podstawowe pojęcia prawa zobowiązań.

3. Świadczenie. Rodzaje świadczeń. Świadczenia pieniężne i odsetki.

4. Naprawienie szkody.

5. Wielość wierzycieli lub dłużników.

6. Umowy zobowiązaniowe.

7. Czyny niedozwolone.

8. Bezpodstawne wzbogacenie.

9. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.

10. Wygaśnięcie zobowiązania.

11. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.

12. Zbieg roszczeń.

Zobowiązania – część szczegółowa:

Wykład i ćwiczenia są tożsame co do zakresu przedmiotowego. Mają za zadanie przedstawić poszczególne rodzaje stosunków zobowiązaniowych, uwzględniając ich genezę, kontekst prawnoporównawczy, sposób regulacji (i tego konsekwencje), a także realizowane przez nie funkcje.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące kwestie:

1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań.

2. Umowy regulujące przeniesienie praw.

3. Umowy regulujące używanie rzeczy.

4. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług.

5. Umowy regulujące stosunki kredytowe.

6. Zabezpieczenia wierzytelności.

7. Umowy o funkcji alimentacyjnej.

8. Ubezpieczenia gospodarcze.

9. Umowa spółki w systemie prawnym.

10. Przekaz i papiery wartościowe.

11. Przyrzeczenie publiczne.

12. Gra i zakład.

13. Ugoda.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2013, wyd. LexisNexis.

2. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2014, wyd. WolterKluwer.

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian,

Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, wyd. LexisNexis.

4. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012, wyd. C. H. Beck.

5. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

3. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

5. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III cz. 1, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2013, wyd. LexisNexis.

6. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III cz. 2, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2013, wyd. LexisNexis.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa cywilnego, pod red. S. Grzybowskiego, t. III, cz. 1 i 2, Wrocław-Warszawa 1985, wyd. Ossolineum.

2. System Prawa Prywatnego. Tom 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

5. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa zobowiązań. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Lista obecności, kolokwium, egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.