Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i filozofia prawa - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CK003S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i filozofia prawa - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

Podczas ćwiczeń prowadzący będą omawiać następujące teksty, których znajomość jest niezbędna również na egzaminie (lista zaktualizowana na rok akademicki 2023/2024):

1) Temat: Wprowadzenie – metody i społeczne funkcje filozofii

Platon, Obrona Sokratesa, s. 1-14

Platon, Państwo, Kęty 2006, s. 220-229

2) Temat: Idea rządów prawa

E. Łętowska, Zmierzch liberalnego państwa prawa w Polsce, „Kwartalnik o prawach człowieka” 1-2/2017, s. 5-19

M. Krygier, Cztery pytania o rządy prawa: Dlaczego? Co? Gdzie? I kogo to obchodzi?, Część I, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2/2011, s. 5-19

3) Temat: Natura prawa: prawo jako system norm / źródeł prawa – problemy stosowania prawa

H. Kelsen, Czysta teoria prawa, Warszawa 2014, s. 295-318

F. Ost, M. van de Kerchove, Od piramidy do sieci: w stronę dialektycznej teorii prawa, Bruksela 2002, s. 1-10

4) Temat: Prawo wobec suwerena – Carl Schmitt jako opozycja wobec liberalnego konstytucjonalizmu

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa 2012 - s. 45-55

K. J. Kaleta, K. Koźmiński, Charakter władzy suwerennej w koncepcjach ładu konstytucyjnego Hansa Kelsena i Carla Schmitta, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2/2013, s. 154-168

5) Temat: Racjonalistyczna koncepcja prawa natury – prawnicy wobec państwa totalitarnego

G. Radbruch, Pięć minut filozofii prawa oraz Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo [w:] tenże, Filozofia prawa, Warszawa, 2009, s. 241-254

6) Temat: Natura prawa: prawo jako związek reguł pierwotnych i wtórnych, rola reguły uznania

H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 130-153

7) Temat: Natura prawa jako zjawiska językowego – prawo w procesie jego stosowania

H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 171-193

J. L. Austin, Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993, s. 551-585

8) Temat: Wykładnia prawa

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Reguły, zasady, wskazówki, Warszawa 2010, s. 108-133

M. Romanowicz, Clara… vs Omnia… czyli język a proces stosowania prawa [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010, s. 198-208

9) Temat: Natura prawa: prawo jako zjawisko interpretacyjne

R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006, s. 15-19, 30-31, 165-176, 227-234, 256-260

10) Temat: Teorie argumentacyjne

Ch. Perelman, Logika prawnicza .Nowa retoryka, Warszawa 1984, s. 145-149, 156-167, 180-183

M. Dybowski, Robert Alexy – niepozytywistyczna filozofia prawa [w:] J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa, Gdańsk 2008, s. 39-47

11) Temat: Istota i funkcje sądu konstytucyjnego

H. Kelsen, Istota i rozwój sądu konstytucyjnego, Warszawa 2009, s. 37-42, 63-65

J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, Warszawa 2005, s. 256-271

12) Temat: Myślenie hermeneutyczne

H.–G. Gadamer, Prawda i Metoda. Zarys metody hermeneutycznej, Warszawa 2007, s. 432-451

P. Jabłoński, Na czym polega poznawanie prawa? O konsekwencjach myśli Gadamerowskiej dla edukacji prawniczej, „Krytyka Prawa” 3/2016, s. 41-55

13) Temat: Postmodernizm w prawie, nurty krytyczne

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, s. 192-220

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Chauvin, Paweł Skuczyński
Prowadzący grup: Tatiana Chauvin, Marcin Matczak, Marcin Romanowicz, Paweł Skuczyński, Tomasz Stawecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Chauvin, Paweł Skuczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)