Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CK005
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wybór przedmiotu kierunkowego Socjologia prawa (wykład)

Dysponowanie wiedzą ogólną wynikającą z zaawansowania studiów prawniczych.

UWAGA: ćwiczenia nie stanowią samodzielnego przedmiotu. Niezbędna jest rejestracja na wykład z Socjologii prawaTryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie problematyki prezentowanej na wykładzie. Jego podstawowym zadaniem poznawczym jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym zjawisku społecznym i kulturowym, zapoznanie ze społeczną rolą i znaczeniem prawa, a także z uwarunkowaniami, którym prawo podlega. Zadanie to będzie realizowane przez zagadnień szczegółowych prezentujących teoretyczny i empiryczny dorobek socjologii. Przedmiot prezentuje także podstawowe pojęcia socjologii ogólnej wykorzystywane przez socjologię prawa.

Pełny opis:

Ćwiczenia z zakresu socjologii prawa koncentrują się na zaprezentowaniu i przedyskutowaniu wybranych zagadnień szczegółowych socjologii prawa. Ich zadaniem jest przedyskutowanie węzłowych zagadnień socjologii prawa, prezentowanych na wykładzie i wskazanie obszarów zainteresowań szczegółowych. Ze względu na propedeutyczny charakter przedmiotu zagadnienia te będą poprzedzone i uzupełniane informacjami z zakresu socjologii ogólnej, ułatwiającymi zrozumienie zarówno odrębności socjologii prawa jako dyscypliny badawczej, jak i specyfiki widzenia zjawisk prawnych z perspektywy socjologiczno-prawnej.

W szczególności przedmiotem zajęć jest:

• zaprezentowanie źródeł wiedzy socjologicznej i określenie przedmiotu socjologii;

• prezentacja cech socjologii jako nauki empirycznej wraz z charakterystyką metod badawczych i praktycznych zastosowań wyników uzyskiwanych w badaniach;

• charakterystyka normatywności społecznej, wartości prawnie istotne, pojęcie i rodzaje norm społecznych, zgodność i konfliktowość norm prawnych z innymi normami społecznymi;

• wskazanie na znaczenie dorobku Leona Petrażyckiego dla kształtu i badan polskiej socjologii prawa;

• pluralizm prawa i zjawiska prawne nie pochodzące od państwa;

• kultura prawna i tradycje prawna;

• procesy socjalizacji społecznej związane z prawem i postawy społeczne wpływające na społeczne działanie prawa;

• kontrola prawna jako specyficzny rodzaj kontroli społecznej;

• społeczne działanie prawa i jego funkcje społeczne;

• patologie związane z prawem i dysfunkcjonalności prawa;

• problematyka społeczeństwa obywatelskiego;

• opinia publiczna o prawie, prezentacja wyników wybranych badań i sondaży.

Literatura:

1. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wybrane fragmenty);

2. lektury dodatkowe proponowane przez prowadzącego ćwiczenia

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

przyswojenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć socjologii ogólnej, problemów podstawowych socjologii prawa oraz czynników stymulujących i ograniczających skuteczność prawa.

po zakończeniu procesu uczenia student:

a) opisuje podstawowe cechy przedmiotu i metody socjologicznej

b) opisuje miejsce socjologii prawa w śród nauk społecznych i wśród nauk prawnych;

c) rozpoznaje sfery zainteresowania badawczego socjologii prawa;

d) opisuje naturę i rozpoznaje sfery normatywności społecznej;

e) opisuje cechy prawa jako zjawiska społecznego i kulturowego;

f) wyjaśnia różnice między prawniczym i socjologicznym rozumieniem zjawisk prawnych;

g) wskazuje podstawowe funkcje prawa i poszczególnych rozwiązań prawnych

h) interpretuje wyniki socjologicznych badań instytucji prawnych i stosowania prawa;

i) ocenia skuteczność wybranych rozwiązań prawnych;

j) poddaje krytyce funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości z perspektywy efektywności społecznej;

k) wskazuje na konsekwencje wadliwych rozwiązań prawnych

Z zakresu umiejętności:

nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologiczno-prawną;

rozpoznawanie problemów prawnych i poprawne określanie ich przyczyn i prawdopodobnych skutków;

formułowanie dyrektyw polityczno-prawnych;

analizowania przyczyn i procesów społecznych i formułowania własnych opinii w tym zakresie w oparciu o umiejętność prawidłowej interpretacji i objaśniania zjawisk społecznych oraz ich międzykulturowych powiązań.

W zakresie innych kompetencji:

nabycie umiejętności postrzegania prawa jako skomplikowanego mechanizmu kontroli prawnej, którego skuteczność zależy od wielu czynników pozaprawnych i intraprawnych;

umiejętność dyskusji i sporządzania krótkich prac pisemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę:

kontrola obecności – 10%;

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 30%;

sprawdziany i wskazane przez prowadzącego formy wymagające zaangażowania studenta – 60%

Ze sprawdzianu mogą być zwolnieni studenci, którzy wykażą się aktywnością na zajęciach.

Szczegółowe zasady oceniania przekażą prowadzący ćwiczenia swoim grupom.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński, Wojciech Engelking
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński, Wojciech Engelking, Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)