Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CK008S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy zdobywanej przez studentów podczas wykładu z prawa pracy.


Ćwiczenia stanowią okazję do bliższej analizy poszczególnych instytucji prawa pracy oraz udziału w dyskusji i wymiany poglądów. Udział w ćwiczeniach wymaga aktywnej i samodzielnej pracy studentów. Weryfikacji stopnia opanowania poszczególnych zagadnień służą różne formy sprawdzianów stosowane przez osoby prowadzące zajęcia. Podczas ćwiczeń studenci pracują z materiałami źródłowym (akty prawne, orzecznictwo, publikacje naukowe) oraz zapoznają się ze stanowiskami wyrażanymi w doktrynie prawa pracy.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zakres materiału omawianego na ćwiczeniach jest zbliżony do zakresu tematycznego wykładu, jednak go nie zastępuje. Podczas gdy przedmiotem wykładu jest wyłożenie zagadnień w sposób teoretyczny, o tyle ćwiczenia są skupione na wiedzy i umiejętnościach praktycznych.

Sposób prowadzenia zajęć zależy od ćwiczeniowca.

Pełny opis:

Uczestnicy ćwiczeń zapoznają się z poszczególnymi zagadnieniami prawa pracy, korzystając z tekstów aktów prawnych, polecanych podręczników oraz innych pozycji wskazywanych przez osoby prowadzące zajęcia w konkretnych grupach. W szerokim zakresie wykorzystywane jest orzecznictwo. Przedmiotem analiz jest także literatura naukowa (artykuły, komentarze, fragmenty monografii). Prowadzący służą pomocą w doborze źródeł i wyjaśnianiu kwestii złożonych i wątpliwych. Udział w dyskusjach, rozwiązywaniu kazusów umożliwia wyrażenie własnej opinii, służy nabywaniu umiejętności artykułowania i bronienia swojego stanowiska.

Celem ćwiczeń jest nie tylko pomoc w przygotowaniu się do egzaminu, ale także zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów oraz rozwijanie niezależnego myślenia oraz umiejętności samodzielnej pracy z tekstami prawnymi i literaturą prawniczą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Najnowsze wydania dostępne w danym roku akademickim:

• L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy

• M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

• M. Barzycka - Banaszczyk, Prawo pracy

Literatura pomocnicza:

• M. Barzycka-Banaszczyk i in., Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

• L. Florek (wprow), P.Grzebyk, P. Korzuch, Zbiorowe prawo pracy: orzecznictwo, Warszawa 2010

• M. Gersdorf (red.), M.Raczkowski, A.Woźniak, Prawo pracy: kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012

Komentarze (najnowsze dostępne wydania):

• M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz

• L. Florek (red.) Kodeks pracy. Komentarz

• M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz

• J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz,

• B. Wagner (red.) Kodeks pracy. Komentarz

• K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, SIP LEX

Komentarze do kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy dostępne w systemach LEX, Legalis.

Prowadzący wskazują uczestnikom określone pozycje z zakresu literatury i orzecznictwa, których znajomość jest niezbędna do przygotowania się do zajęć.

Efekty uczenia się:

Studenci uczestniczący w ćwiczeniach z prawa pracy:

- potrafią samodzielnie analizować i interpretować teksty prawne

- potrafią odróżnić zatrudnienie w ramach stosunku pracy od niepracowniczych form zatrudnienia

- rozumieją podstawowe instytucje prawa pracy

- potrafią poszukiwać materiałów źródłowych

- potrafią rozwiązywać kazusy

- potrafią uzasadnić swoje stanowisko i bronić go podczas dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący stosują zróżnicowane kryteria oceny:

- kontrola obecności

- aktywność podczas zajęć

- kolokwia w formie pisemnej bądź ustnej

- sprawdziany końcowe

- pisemne prace zaliczeniowe

- referaty, prezentacje, rozwiązywanie kazusów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Gabriela Gospodarek, Konrad Kamiński, Eliza Maniewska, Wojciech Ostaszewski, Marta Otto, Krzysztof Rączka, Aleksandra Ziętek-Capiga, Agnieszka Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Gabriela Gospodarek, Konrad Kamiński, Eliza Maniewska, Wojciech Ostaszewski, Marta Otto, Aleksandra Ziętek-Capiga, Agnieszka Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)