Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP059A
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 25.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Seminarium stanowi z jednej strony przestrzeń organizującą pracę nad tekstem prac magisterskich z drugiej strony zaś pozwala na pogłębienie zainteresowań z zakresu socjologii prawa, w tym społecznych funkcji prawa, jak również komparatystyki kultur prawnych.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie zajęć są zdeterminowane profilem zainteresowań seminarzystów.

W ramach zajęć seminaryjnych możliwe będzie zarówno koncentrowanie się na zagadnieniach teoretycznych, jak również na prowadzeniu badań empirycznych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium umożliwia studentom pracę nad tekstem prac magisterskich oraz pozwala na pogłębienie zainteresowań z zakresu socjologii prawa, w tym społecznych funkcji prawa, jak również komparatystyki kultur prawnych.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie zajęć są zdeterminowane profilem zainteresowań seminarzystów.

W ramach zajęć seminaryjnych możliwe jest zarówno koncentrowanie się na zagadnieniach teoretycznych, jak również na prowadzeniu badań empirycznych.

Pełny opis:

Seminarium ma dualną strukturę wynikającą z natury tego rodzaju zajęć. Poszerzenie zainteresowań nad społecznymi funkcjami prawa ma bowiem w ramach seminarium zaowocować przygotowaniem konkretnej pracy magisterskiej.

Z jednej strony więc, seminarium obejmuje wprowadzenie w metodologię empirycznych badań nad prawem, jak również w teoretyczne zagadnienia socjologii prawa. Z drugiej strony przygotowuje do pisania pracy dyplomowej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym.

Konkretna tematyka zajęć poświęconych zagadnieniom teoretycznym, podobnie jak i metodologii badań empirycznych będzie uzależniona od profilu zainteresowań uczestników seminarium. Będą oni mogli również zapoznać się z wynikami badań osób przygotowujących w Katedrze Socjologii Prawa swoje rozprawy doktorskie.

Efekty uczenia się:

- pogłębiona wiedza z zakresu socjologii prawa

- umiejętność identyfikowania problemów badawczych z zakresu społecznych funkcji prawa;

- podstawowe umiejętności w zakresie przygotowywania kwestionariuszy badawczych;

- umiejętność pisania tekstów naukowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński, Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Seminarium umożliwia studentom pracę nad tekstem prac magisterskich oraz pozwala na pogłębienie zainteresowań z zakresu socjologii prawa, w tym społecznych funkcji prawa, jak również komparatystyki kultur prawnych.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie zajęć są zdeterminowane profilem zainteresowań seminarzystów.

W ramach zajęć seminaryjnych możliwe jest zarówno koncentrowanie się na zagadnieniach teoretycznych, jak również na prowadzeniu badań empirycznych.

Pełny opis:

Seminarium ma dualną strukturę wynikającą z natury tego rodzaju zajęć. Poszerzenie zainteresowań nad społecznymi funkcjami prawa ma bowiem w ramach seminarium zaowocować przygotowaniem konkretnej pracy magisterskiej.

Z jednej strony więc, seminarium obejmuje wprowadzenie w metodologię empirycznych badań nad prawem, jak również w teoretyczne zagadnienia socjologii prawa. Z drugiej strony przygotowuje do pisania pracy dyplomowej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym.

Konkretna tematyka zajęć poświęconych zagadnieniom teoretycznym, podobnie jak i metodologii badań empirycznych będzie uzależniona od profilu zainteresowań uczestników seminarium. Będą oni mogli również zapoznać się z wynikami badań osób przygotowujących w Katedrze Socjologii Prawa swoje rozprawy doktorskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)