Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K009S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie zrozumienia pojęć i konstrukcji prawnych ubezpieczenia społecznego (część ogólna) oraz zasad, na jakich działają poszczególne rodzaje ubezpieczenia społecznego tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Problematyka prawna ubezpieczeń społecznych, obejmująca część ogólną i szczegółową, przedstawiająca aparat pojęciowy, stosowane konstrukcje prawne oraz zasady i mechanizmy ich działania.

Wykład ma ułatwić studentom zrozumienie i przyswojenie sobie skomplikowanych konstrukcji prawnych ubezpieczenia społecznego. Praktyka wskazuje, że studenci uczęszczający na zajęcia uzyskują lepsze wyniki.

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla III, IV, V roku studiów.

Na wykładzie omawiane są zagadnienia będące treścią podręcznika prof. I. Jędrasik-Jankowskiej "Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego". Wykład ma na celu ułatwienie studentom zrozumienia dość skomplikowanych i różnorodnych konstrukcji prawnych, których samodzielne przyswojenie wymagałoby więcej czasu i wysiłku, a których nieznajomość uniemożliwia właściwą interpretację przepisów ustaw z tego zakresu, z którymi niewątpliwie każdy prawnik spotka się w swojej praktyce zawodowej.

Zagadnienia szczegółowe:

System ubezpieczenia społecznego

Składka na ubezpieczenie społeczne

Obowiązek ubezpieczenia społecznego

Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej

Warunki nabycia prawa do świadczeń

Wymiar świadczeń w ubezpieczenia społecznego

Realizacja prawa do świadczeń

Ubezpieczenie emerytalne (ryzyko emerytalne, prawo do emerytury, rodzaje emerytur, sposób ustalenia wysokości emerytury)

Ubezpieczenie rentowe (ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń)

Ubezpieczenie chorobowe (ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń)

Ubezpieczenie wypadkowe (ryzyka w ubezpieczeniu wypadkowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń)

Literatura:

I. Jędrasik - Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego,

Efekty uczenia się:

Znajomość zasad i konstrukcji ubezpieczeń społecznych, umiejętność interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin (3 pytania otwarte) forma ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lasocki, Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Tomasz Lasocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lasocki, Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Tomasz Lasocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)