Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K010S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka Prawa Publicznego Gospodarczego dotyczy prawnych form interwencji państwa w procesy gospodarcze oraz interwencji podstawowych instytucji w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

1. Pojęcie i źródła prawa publicznego gospodarczego (gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej; prawo publiczne gospodarcze jako prawo interwencji państwa w sferę gospodarki, kryteria wyodrębnienia, podstawowe regulacje i ich wzajemne relacje)

2. Zasady publicznego prawa gospodarczego (pojęcie konstytucji gospodarczej (ustroju gospodarczego), zakres konstytucyjnej regulacji ustroju gospodarczego i znaczenie tej regulacji, podstawowe zasady ustrojowe oddziaływujące na porządek gospodarczy - zasady demokratyzmu i państwa prawnego. Sprawiedliwość społeczna - narzędzie łagodzenia skutków gospodarki rynkowej i wyrównywania szans czy też instrument ograniczania rynku realizowany na koszt przedsiębiorców. Zasada subsydiarności).

3. Podstawowe zasady ustroju gospodarczego.(zasada społecznej gospodarki rynkowej; zasada gospodarstwa rodzinnego jako podstawy ustroju rolnego, podstawy konstytucyjne, znaczenie pojęć i ich praktyczne znaczenie dla gospodarki).

4. Konstytucyjne gwarancje wolności działalności gospodarczej (pojęcie, zakres, w tym podmioty, treść i przesłanki dopuszczalności ograniczenia wolności działalności gospodarczej, zasada proporcjonalności - orzecznictwo TK i orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych).

5. Administracja właściwa w sprawach gospodarki.(administracja wykonywana bezpośrednio przez organy administracji rządowej oraz pośrednia administracja gospodarcza - problematyka tzw. Agencji, formy prawa prywatnego, administracja gospodarcza wykonywana przez podmioty prywatne).

6. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej (podstawy prawne, pojęcie przedsiębiorcy, i działalności gospodarczej

, podstawowe rejestry gospodarcze (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i rejestr przedsiębiorców, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, kontrola działalności gospodarczej).

7. Reglamentowana działalność gospodarcza (koncesjonowana działalność gospodarcza, działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, regulowana działalność gospodarcza – podstawy prawne, zakres, organ właściwy, koncesja a zezwolenie).

8. Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych (podstawy prawne, pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego, zasady działalności gospodarczej i jej formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej, transgraniczna działalność usługowa, oddział a przedstawicielstwo).

9. Gospodarka komunalna ( mienie samorządowe jako rodzaj mienia publicznego; gospodarka jednostek samorządu terytorialnego; zadania użyteczności publicznej a zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, swoboda wyboru form prawnych wykonywania gospodarki komunalnej, formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalne - formy prawa publicznego i prywatnego, gospodarka komunalna a działalność gospodarcza) .

10. Konkurencja jako zasada gospodarki rynkowej i środki jej ochrony (konstytucyjne podstawy konkurencji, podstawy prawne ochrony konkurencji, w tym zasada eksterytorialnego stosowania prawa antymonopolowego, podstawowe pojęcia prawa ochrony konkurencji (przedsiębiorca, rynek właściwy) i jej skutki dla wolności przedsiębiorców i dobrobytu obywatela w świetle wartości będących przedmiotem ochrony, praktyki ograniczające konkurencję i kontrola koncentracji, postepowanie i rozstrzygnięcia antymonopolowe (w tym tryb ich zaskarżania), polskie a unijne prawo antymonopolowe).

11. Prawo ochrony konsumenta (pojęcie konsumenta, konsument jako słabszy uczestnik rynku i narzędzia ochrony jego interesów ekonomicznych - ochrona zbiorowych interesów konsumentów, klauzule niedozwolone, nieuczciwe praktyki rynkowe, ogólne bezpieczeństwo produktów).

12. Samorząd gospodarczy i zawodowy (konstytucyjne podstawy samorządu gospodarczego i zawodowego; samorząd a wolność zrzeszania się; pojęcie rzemiosła; samorząd rzemiosła; samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców; izby gospodarcze i izby rolnicze. Pojęcie zawodu zaufania publicznego; zasady wykonywania zawodów zaufania publicznego; samorząd zawodowy).

13. Funkcje administracji gospodarczej ((funkcja nadzoru, funkcja reglamentacyjna, regulacja w gospodarce (problematyka tzw. regulatorów gospodarki, ich funkcje, instrumenty oddziaływania na gospodarkę - przykłady telekomunikacji, energetyki, poczty i zaopatrzenia w wodę), funkcja stymulacyjna.

14. Nadzór nad rynkiem finansowym ((nadzór i kontrola w gospodarce na przykładzie ingerencji państwa w rynek finansowy, publicznoprawne aspekty obrotu instrumentami finansowymi. Kompetencje KNF).

15. Przekształcenia własnościowe w gospodarce (podstawy prawne, komercjalizacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, restrukturyzacja – cele, kierunki i sposób realizacji).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Problematyka Prawa Publicznego Gospodarczego dotyczy prawnych form interwencji państwa w procesy gospodarcze oraz interwencji podstawowych instytucji w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

1. Pojęcie i źródła prawa publicznego gospodarczego (gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej; prawo publiczne gospodarcze jako prawo interwencji państwa w sferę gospodarki, kryteria wyodrębnienia, podstawowe regulacje i ich wzajemne relacje)

2. Zasady publicznego prawa gospodarczego (pojęcie konstytucji gospodarczej (ustroju gospodarczego), zakres konstytucyjnej regulacji ustroju gospodarczego i znaczenie tej regulacji, podstawowe zasady ustrojowe oddziaływujące na porządek gospodarczy - zasady demokratyzmu i państwa prawnego. Sprawiedliwość społeczna - narzędzie łagodzenia skutków gospodarki rynkowej i wyrównywania szans czy też instrument ograniczania rynku realizowany na koszt przedsiębiorców. Zasada subsydiarności).

3. Podstawowe zasady ustroju gospodarczego.(zasada społecznej gospodarki rynkowej; zasada gospodarstwa rodzinnego jako podstawy ustroju rolnego, podstawy konstytucyjne, znaczenie pojęć i ich praktyczne znaczenie dla gospodarki).

4. Konstytucyjne gwarancje wolności działalności gospodarczej (pojęcie, zakres, w tym podmioty, treść i przesłanki dopuszczalności ograniczenia wolności działalności gospodarczej, zasada proporcjonalności - orzecznictwo TK i orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych).

5. Administracja właściwa w sprawach gospodarki.(administracja wykonywana bezpośrednio przez organy administracji rządowej oraz pośrednia administracja gospodarcza - problematyka tzw. Agencji, formy prawa prywatnego, administracja gospodarcza wykonywana przez podmioty prywatne).

6. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej (podstawy prawne, pojęcie przedsiębiorcy, i działalności gospodarczej

, podstawowe rejestry gospodarcze (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i rejestr przedsiębiorców, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, kontrola działalności gospodarczej).

7. Reglamentowana działalność gospodarcza (koncesjonowana działalność gospodarcza, działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, regulowana działalność gospodarcza – podstawy prawne, zakres, organ właściwy, koncesja a zezwolenie).

8. Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych (podstawy prawne, pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego, zasady działalności gospodarczej i jej formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej, transgraniczna działalność usługowa, oddział a przedstawicielstwo).

9. Gospodarka komunalna ( mienie samorządowe jako rodzaj mienia publicznego; gospodarka jednostek samorządu terytorialnego; zadania użyteczności publicznej a zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, swoboda wyboru form prawnych wykonywania gospodarki komunalnej, formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalne - formy prawa publicznego i prywatnego, gospodarka komunalna a działalność gospodarcza) .

10. Konkurencja jako zasada gospodarki rynkowej i środki jej ochrony (konstytucyjne podstawy konkurencji, podstawy prawne ochrony konkurencji, w tym zasada eksterytorialnego stosowania prawa antymonopolowego, podstawowe pojęcia prawa ochrony konkurencji (przedsiębiorca, rynek właściwy) i jej skutki dla wolności przedsiębiorców i dobrobytu obywatela w świetle wartości będących przedmiotem ochrony, praktyki ograniczające konkurencję i kontrola koncentracji, postepowanie i rozstrzygnięcia antymonopolowe (w tym tryb ich zaskarżania), polskie a unijne prawo antymonopolowe).

11. Prawo ochrony konsumenta (pojęcie konsumenta, konsument jako słabszy uczestnik rynku i narzędzia ochrony jego interesów ekonomicznych - ochrona zbiorowych interesów konsumentów, klauzule niedozwolone, nieuczciwe praktyki rynkowe, ogólne bezpieczeństwo produktów).

12. Samorząd gospodarczy i zawodowy (konstytucyjne podstawy samorządu gospodarczego i zawodowego; samorząd a wolność zrzeszania się; pojęcie rzemiosła; samorząd rzemiosła; samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców; izby gospodarcze i izby rolnicze. Pojęcie zawodu zaufania publicznego; zasady wykonywania zawodów zaufania publicznego; samorząd zawodowy).

13. Funkcje administracji gospodarczej ((funkcja nadzoru, funkcja reglamentacyjna, regulacja w gospodarce (problematyka tzw. regulatorów gospodarki, ich funkcje, instrumenty oddziaływania na gospodarkę - przykłady telekomunikacji, energetyki, poczty i zaopatrzenia w wodę), funkcja stymulacyjna.

14. Nadzór nad rynkiem finansowym ((nadzór i kontrola w gospodarce na przykładzie ingerencji państwa w rynek finansowy, publicznoprawne aspekty obrotu instrumentami finansowymi. Kompetencje KNF).

15. Przekształcenia własnościowe w gospodarce (podstawy prawne, komercjalizacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, restrukturyzacja – cele, kierunki i sposób realizacji).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)