Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w obrocie profesjonalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W038N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umowy w obrocie profesjonalnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie problematyki obrotu profesjonalnego,w tym nowych zjawisk w dziedzinie kontraktowania, a przede wszystkim nowych typów umów oraz technik kontraktowania związanych z obrotem profesjonalnym na tle prawa polskiego i europejskiego. W ramach wykładu omawiane są konstrukcje prawne jak też uwarunkowania ekonomiczne określonych rozwiązań prawnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład,którego przedmiotem i celem jest omówienie umowy gospodarczej (handlowej) i jej cech charakterystycznych (ujęcie modelowe-analiza budowy kontraktu),a następnie prezentacja wybranych kontraktów,charakterystycznych dla współczesnego obrotu profesjonalnego.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny IV-V roku

zawiera szczegółowe i znacznie poszerzone w stosunku do programu studiów omówienie problematyki obrotu profesjonalnego,w tym najczęściej spotykanych w praktyce obrotu nowych typów umów, z uwzględnieniem wzorców wykorzystywanych przez przedsiębiorców, stanowisk doktryny oraz iorzecznictwa sądowego.

Omawiane tematy:

1. Rozwój stosunków prawnohandIowych i ich wpływ na obrót profesjonalny. Powstawanie nowych typów umów.Znaczenie PECL i reguł UNIDROIT.

2.Pojęcie umów nienazwanych i mieszanych.

3.Elementy technik kontraktowania -zawieranie umów w obrocie profesjonalnym.Umowa ramowa a umowa przedwstępna

4."Model" umowy z zakresu obrotu profesjonalnego-omówienie

5.Umowy dotyczące współpracy stron (konsorcjum)

6.Umowy o korzystanie z rzeczy -leasing na tle umowy najmu i dzierżawy

7. Sposoby finansowania działalności:factoring a kredyt bankowy.

8.Franchising.

9.Regulacja kosztów poprzez modyfikację struktury działalności-outsourcing jako zjawisko gospodarcze i prawne.

10.Sponsoring.

11.Umowy koncernowe

Literatura:

1.System Prawa Handlowego,Prawo umów handlowych,tom 5A i 5B,C.H.Beck 2020;

2 Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6,C.H.Beck 2018;

3.Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7,C.H.Beck,2018;

4.Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9,C.H.Beck 2018.

5Umowy w obrocie gospodarczym,red.A.Koch, J.Napierała,Wolters Kluwer 2019.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami obrotu profesjonalnego w tym z nowymi typami kontraktów ukształtowanymi w praktyce obrotu tj. powiązanie elementów teoretycznych prawa umów z dynamiką obrotu gospodarczego i praktyką kształtowania treści poszczególnych kontraktów.Po zakończeniu wykładu uczestnik powinien posiadać wiedzę dotyczącą takich kwestii jak:zawieranie umowy,kształtowanie jej treści-najistotniejsze postanowienia,ryzyka i zagrożenia związane z każdą z umów,umiejętność znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania ad casum, odpowiedzialność stron,zabezpieczenia wykonania umowy ,a ponadto orientować się w wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących poszczególnych umów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną- obecność na zajęciach

Na ocenę wyższą-praca zaliczeniowa ok.10-15 stron,czcionka 12 z przypisami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Litwińska-Werner, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Marta Litwińska-Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Litwińska-Werner, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Marta Litwińska-Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)