Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje w sporach prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W058S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje w sporach prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest wprowadzenie studentów w tematykę mediacji w sporach prawnych i zaprezentowanie tej metody, jako alternatywy w stosunku do postępowania sądowego. Wskazana jest wiedza w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, procedury cywilnej, procedury karnej, a także przynajmniej bierna znajomość j. angielskiego.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Mediacja stanowi ważną metodę rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym. Z punku widzenia przyszłych zawodów prawniczych poznanie tej metody jest bardzo istotne, gdyż mediacja i inne ADR są obecnie ważnym elementem praktyki prawnej, a ich znaczenie stopniowo wzrasta zarówno w Polsce, jak i na świecie. Studenci zapoznają się z aspektami teoretycznymi i praktycznym związanym z zastosowaniem alternatywnej w stosunku do postępowań sądowych, metody rozwiązywania sporów prawnych, jaką jest mediacją.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały formę teoretycznego wykładu uzupełnionego o interaktywną formę polegająca na prowadzeniu warsztatu, dyskusji, pracy w grupach, odgrywania ról w mediacji i omawiania filmów, które będą uzupełniane wykładem teoretycznym. Zajęcia z mediacji w sporach prawnych

Pełny opis:

Mediacja stanowi ważną metodę rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym. Z punku widzenia przyszłych zawodów prawniczych poznanie tej metody jest bardzo istotne, gdyż mediacja jest obecnie ważnym elementem praktyki prawnej, a jej znaczenie stopniowo wzrasta zarówno w Polsce, jak i na świecie. Studenci zapoznają się z aspektami teoretycznymi i praktycznym związanym z prowadzeniem alternatywnych w stosunku do postępowań sądowych, metod rozwiązywania sporów prawnych, a w szczególności z mediacją. Zajęcia poświęcone będą przedstawieniu przebiegu, zasad mediacji, roli mediatora, stron i pełnomocników, na tle postępowania sądowego, a także zaststowanię mediacji w różnych sporach prawnych. Analizie poddane będą przyczyny konfliktów o charakterze prawnym oraz sposoby efektywnego komunikowani się w mediacji.

Studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wskazana jest wiedza studentów w zakresie prawa i procedury cywilnej, prawa rodzinnego, prawa i procedury karnej. Ponadto ze względu na to, że niektóre materiały edukacyjne i szkoleniowe (filmy) są przygotowane w j. angielskim wskazania jest przynajmniej bierna znajomość tego języka.

Zajęcia obejmą następującą tematykę:

Pojęcie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

Zastosowanie mediacji w sporach prawnych w Polsce i na świecie

Mediacja na tle postępowań sądowych i arbitrażowych

Podstawy prawne mediacji w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych w polskim systemie prawnym

Konflikty w sporach prawnych – pojęcie, przyczyny, bariery w rozwiązywaniu konfliktów, sposoby radzenia sobie z konfliktami

Sposoby efektywnego komunikowania się

Mediacja -etapy, zasady mediacji, rodzaje mediacji, skutki prawne mediacji

Rola prawa i prawników w mediacjach

Umowa o mediacje i umowa mediacyjna – charakter prawny

Literatura:

Literatura wymagana:

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, wyd. III Warszawa 2018;

Rozdziały: Wprowadzenie; Konflikt; Komunikacja; Etapy Mediacji; Rola prawników w mediacji;

Literatura zalecana:

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Ma wiedzę prawną na mediacji

Zna praktyczne aspekty stosowania i prowadzenia mediacji

Zna różnice pomiędzy negocjacjami, mediacjami, arbitrażem oraz postępowaniem przed sądem

Potrafi przeanalizować i wybrać właściwą metodę rozwiązania sporu prawnego

Posiada umiejętność analizy konfliktów prawnych

Uczy się umiejętności rozwiązania konfliktów prawnych w drodze dialogu i współpracy

Ma zdolność analizowania trudnych sytuacji prawnych, w których znajdują się klienci

Zna i rozumie przebieg mediacji, podstawowe zasady mediacji, role mediatora

Rozumie rolę prawników w rozwiązywaniu sporów prawnych

Ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane obecności w czasie zajęć.

Dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności

Aktywność w czasie zajęć - 35%

Praca pisemna w trakcie semestru - 15%

Zaliczenie końcowe w formie pisemnego testu - 50%

Praktyki zawodowe:

Możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)