Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika Mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W059S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika Mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Założeniem Kliniki Mediacji jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów prawnych oraz z warsztatem pracy mediatora. Klinika ma charakter warsztatów, w ramach których studenci wezmą udział w symulacjach mediacji w rożnego rodzaju sporach prawnych między innymi w cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem Kliniki Mediacji jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów prawnych oraz warsztatem pracy mediatora. Klinika ma charakter warsztatów, w ramach których studenci wezmą udział w symulacjach mediacji w rożnego rodzaju sporach prawnych między innymi w cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych. W czasie Kliniki mediacji lub po jej zakończeniu studenci mogą wziąć udział, jako ko-mediatorzy, w mediacjach prowadzanych przez profesjonalnych mediatorów, które wpływają do Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy WPiA UW

Pełny opis:

Zajęcia w Klinice Mediacji mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji, jako alternatywy do postępowania sadowego. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów. Poznanie praktycznych aspektów mediacji i rozwiązywania konfliktów prawnych oraz udział w prawdziwych mediacjach daje studentom niepowtarzalną możliwość obserwowania, w jaki sposób prawo działa w praktyce. Studenci w ramach zajęć wielokrotnie biorą udział także w symulacjach mediacji, co daje im możliwość szerokiego spojrzenia na problem z punktu widzenia stron, pełnomocników oraz mediatora.

Zajęcia maja na celu:

-zaprezentowanie przebiegu mediacji,

-poznanie etapów mediacji,

zapoznanie z technikami pracy mediatora,

- omawianie konkretnych przypadków,

- udział w symulacjach (mediacja karna, cywilna, gospodarcza, rodzinna, w sprawach pracowniczych)

-poznanie technik efektywnej komunikacji

- możliwy udział udział studentów w charakterze ko- mediatorów w prawdziwych mediacjach w czasie lub po zakończeniu bloku

Literatura:

Mediacja, Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych“, CH Beck, Warszawa 2007

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzących w toku zajęć

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mediacji i zaawansowane techniki rozwiązywania sporów.

2. Rozumie specyfikę poszczególnych typów sporów i konfliktów.

3. Zna etapy mediacji

4. Umie przygotować się do mediacji.

5. Zna podstawowe narzędzia pracy mediatora

6. Wie jaki jest przebieg mediacji

7. Wie jaka jest rola poszczególnych uczestników mediacji

8. Potrafi przeprowadzić sesję mediacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Dopuszczalne trzy nieobecności

Praca pisemna w trakcie semestru

Zaliczenie końcowe w formie pisemnego testu

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe:

W czasie Kliniki mediacji lub po zakończeniu kliniki studenci mają możliwość udziału jako ko-mediatorzy w mediacjach prowadzanych przez profesjonalnych mediatorów, które wpływają do Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów.

Możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW w czasie trwania zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)