Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrakty i arbitraż w handlu międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W099S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrakty i arbitraż w handlu międzynarodowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy kursu znają i rozumieją podstawowe pojęcia prawa cywilnego i handlowego, takie jak np. podmiot prawa, osoba prawna i ułomna osoba prawna, przedsiębiorca, spółka handlowa, umowa, czyn niedozwolony. Potrafią odnieść je do kontekstu konkretnych zdarzeń prawnych, jakie mogą mieć miejsce w praktyce. Zapoznali się, lub będą się zapoznawali równolegle, z podstawowymi pojęciami prawa prywatnego międzynarodowego: funkcją i budową norm kolizyjnych, rozróżnieniem prawa kolizyjnego i merytorycznego, najważniejszymi rodzajami łączników, umową o wybór prawa właściwego, oraz cywilnego prawa procesowego (sprawa cywilna, zdolność sądowa i procesowa, proces i postępowanie nieprocesowe, prawomocność wyroku).

Wykład ma na celu całościowe przedstawienie, w ujęciu prawno-porównawczym i z uwzględnieniem międzynarodowej praktyki, problematyki międzynarodowego obrotu handlowego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego arbitrażu handlowego. Słuchacze w pierwszej kolejności zapoznają się z istotą i elementarnymi problemami regulacji prawnej stosunków umownych w handlu międzynarodowym (w hasłowym ujęciu, kontraktów). Jednym z istotnych elementów tej regulacji są zasady rozstrzygania sporów między kontrahentami; w tej dziedzinie podstawowe znaczenia ma międzynarodowy arbitraż handlowy. Jest to kompleksowa dziedzina prawa, regulowana przez konwencje międzynarodowe, prawo arbitrażowe i procesowe cywilne poszczególnych państw oraz tzw. soft law czyli regulacje tworzone przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, stosowane z uwagi na ich autorytet merytoryczny. W wypadku sporów na tle transakcji gospodarczych o charakterze międzynarodowym żaden sąd państwowy nie ma naturalnej i wyłącznej jurysdykcji, natomiast wybór sądu w kraju jednej ze stron lub nawet w kraju neutralnym obciążony jest dodatkowym ryzykiem prawnym. W tej sytuacji umowa o arbitraż stanowi typowy, a często wręcz konieczny element takiej transakcji. Znajomość tej instytucji, obok podstawowej wiedzy o międzynarodowych kontraktach handlowych, jest więc niezbędna prawnikom, którzy w swojej praktyce będą stykali się z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dzielą się na cztery główne bloki tematyczne.

Blok pierwszy: Międzynarodowe kontrakty handlowe. Tematy 1 – 3 poniżej (6 h)

Blok drugi: Arbitraż i międzynarodowy arbitraż handlowy – charakterystyka instytucji. Tematy 4 - 6 poniżej (6 h)

Blok trzeci: Problematyka umowy o arbitraż. Tematy 7 - 10 poniżej (8 h)

Blok czwarty: Właściwość sądu arbitrażowego; status arbitra i trybunału arbitrażowego; postępowanie arbitrażowe i wyrok. Tematy 11 - 14 poniżej (10 h)

Pełny opis:

Wykład ma na celu całościowe przedstawienie, w ujęciu prawno-porównawczym i z uwzględnieniem międzynarodowej praktyki, problematyki międzynarodowego obrotu handlowego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego arbitrażu handlowego. Słuchacze w pierwszej kolejności zapoznają się z istotą i elementarnymi problemami regulacji prawnej stosunków umownych w handlu międzynarodowym (w hasłowym ujęciu, kontraktów). Jednym z istotnych elementów tej regulacji są zasady rozstrzygania sporów między kontrahentami; w tej dziedzinie podstawowe znaczenia ma międzynarodowy arbitraż handlowy. Jest to kompleksowa dziedzina prawa, regulowana przez konwencje międzynarodowe, prawo arbitrażowe i procesowe cywilne poszczególnych państw oraz tzw. soft law czyli regulacje tworzone przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, stosowane z uwagi na ich autorytet merytoryczny. W wypadku sporów na tle transakcji gospodarczych o charakterze międzynarodowym żaden sąd państwowy nie ma naturalnej i wyłącznej jurysdykcji, natomiast wybór sądu w kraju jednej ze stron lub nawet w kraju neutralnym obciążony jest dodatkowym ryzykiem prawnym. W tej sytuacji umowa o arbitraż stanowi typowy, a często wręcz konieczny element takiej transakcji. Znajomość tej instytucji, obok podstawowej wiedzy o międzynarodowych kontraktach handlowych, jest więc niezbędna prawnikom, którzy w swojej praktyce będą stykali się z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

Szczegółowa tematyka wykładu:

Blok pierwszy

1. Pojęcie i regulacja prawna międzynarodowego kontraktu handlowego. Rozwój tej regulacji: Lex mercatoria, nova lex mercatoria i międzynarodowe prawo handlowe. Metody regulacji (normy kolizyjne, regulacja merytoryczna).

2. Regulacje konwencyjne i tzw. soft law. Rola prawa krajowego w regulacji kontraktu międzynarodowego na przykładzie prawa polskiego.

3. Typologia kontraktów. Redakcja typowego kontraktu handlowego w obrocie międzynarodowym i jego podstawowe klauzule.

Blok drugi

4) Pojęcie arbitrażu i jego status prawny oraz miejsce w polskim porządku prawnym. Instytucje arbitrażowe (tzw. stałe sądy) i ich rola w handlu międzynarodowym. Rola sądów powszechnych

5) Pojęcie, specyfika i źródła regulacji międzynarodowego arbitrażu handlowego. Rola tzw. soft law. Przegląd porównawczy krajowych regulacji arbitrażu (Anglia, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Polska)

6) Prawo kolizyjne i merytoryczne w arbitrażu

Blok trzeci

7) Zdatność arbitrażowa sporu; treść i forma umowy o arbitraż

8) Spory wielostronne i korporacyjne

9) Kwalifikacje, obowiązek bezstronności i niezależności arbitra

10) Tryb powołania i funkcjonowania trybunału arbitrażowego; receptum arbitrii; rola instytucji arbitrażowych

Blok czwarty

11) Orzeczenie o właściwości trybunału arbitrażowego; zabezpieczenie roszczeń w arbitrażu

12) Regulacja postępowania arbitrażowego – lex arbitrii. Wszczęcie arbitrażu, pisma procesowe, postępowanie dowodowe. Świadkowie i eksperci. Zamknięcie postępowania

13) Wydanie wyroku i jego status prawny; wykładnia i rektyfikacja wyroku

14) Postępowania postarbitrażowe: uznanie wyroku i stwierdzenie jego wykonalności; uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Literatura:

1) W. Popiołek (red.), System Prawa Handlowego t. 9, Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2013

2) T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008

3) Ł. Błaszczak, Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010

4) Andrzej W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011

5) Andrzej W. Wiśniewski, Regulacja umowy o arbitraż w ustawie p.p.m. a problem elementu obcego w prawie prywatnym międzynarodowym, w: J. Poczobut, A. W. Wiśniewski (red.) Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana dr. M. Tomaszewskiemu, Warszawa 2016, s. 401 i n.

6) Andrzej W. Wiśniewski, Polish Conflict of Law Rules in the Field of International Arbitration After the Entry Into Force of the New Act on Private International Law of 2011, w: Essays in International and European Law, Studia Iuridica t. 54, 2012

7) K. Zawiślak, Receptum arbitrii, Warszawa 2012

8) B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz (red.), Biała księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, Warszawa 2014

9) A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. T. 8, Arbitraż handlowy, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy:

a) poznanie podstawowych zasad stosowania prawa do umów (kontraktów) zawieranych w handlu międzynarodowym;

b) poznanie historycznych korzeni i współczesnego statusu arbitrażu jako szczególnej prywatnej procedury rozstrzygania sporów w obszarze prawa prywatnego,

c) identyfikację specyfiki i podstawowych zasad oraz źródeł regulacji międzynarodowego arbitrażu handlowego,

d) stosowanie zasad postępowania arbitrażowego, w tym zwłaszcza postępowania dowodowego, w międzynarodowym arbitrażu handlowym,

e) ocenę podstaw skuteczności wyroku arbitrażowego i jej ograniczeń;

2) w zakresie umiejętności:

a) ocenę przydatności klauzuli arbitrażowej w konkretnej transakcji gospodarczej,

b) rozpoznanie problemów wiążących się z wyborem określonego forum arbitrażowego oraz treścią proponowanej klauzuli;

3) w zakresie postawy:

a) świadomość zależności pomiędzy wybraną drogą rozstrzygania sporów a stosowaniem prawa materialnego i ostatecznym rozstrzygnięciem,

b) zrozumienie podstawowych uwarunkowań dotyczących stosunku arbitrów do stron oraz bezstronności i niezależności arbitrów.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność w prowadzonej dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski, Andrzej Wiśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski, Andrzej Wiśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)