Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W104S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Założenia (opisowo):

Przychodzący na zajęcia student winien posiadać podstawowe informacje o prawie dyplomatycznym i konsularnym, zgodnie z tematyką realizowaną na I roku studiów w ramach przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku wykładu szczegółowo omówione zostaną podstawowe problemy prawa dyplomatycznego i konsularnego w oparciu o postanowienia prawa zwyczajowego, wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych oraz postanowienia prawa wewnętrznego.

Całość zilustrowana jest poglądami doktryny, pracami KPM ONZ oraz orzecznictwem trybunałów międzynarodowych. Analiza problematyki dokonywana jest na podstawie prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem szeroko rozumianej praktyki państw w tym zakresie.

Pełny opis:

I. Prawo dyplomatyczne

- Pojęcie i narodziny dyplomacji.

- Kodyfikacja i źródła prawa dyplomatycznego.

- Organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

- Ustanowienie stosunków dyplomatycznych (prawo legacji).

- Organizacja stałych misji dyplomatycznej (klasy i rangi szefów misji dyplomatycznej).

- Protokół dyplomatyczny.

- Funkcje misji dyplomatycznej.

Prawo dyplomatyczne jako "self-contained regime" w ramach prawa międzynarodowego.

- Przywileje i immunitety dyplomatyczne - personalne (w tym nietykalność osobista dyplomaty oraz przywileje i immunitety celne i skarbowe).

- Przywileje i immunitety dyplomatyczne - rzeczowe (w tym nietykalność misji dyplomatycznej, status poczty dyplomatycznej i kuriera dyplomatycznego oraz immunitety jurysdykcyjne w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

- Misje specjalne i reprezentacja państw wobec organizacji międzynarodowych.

II. Prawo konsularne.

- Początki konsulatu.

- Kodyfikacja i źródła prawa konsularnego.

- Nawiązanie stosunków konsularnych.

- Organizacja urzędu konsularnego.

- Status konsula honorowego.

- Funkcje konsularne.

- Przywileje i immunitety konsularne.

Literatura:

1. J.Sutor: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wyd.XIII, Warszawa 2018.

2. E.Denza, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 4'th ed., Oxford 2016.

3. S.Nahlik: Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.

4. Satow's Diplomatic Practice, Sir I.Roberts (ed.), 6'th ed., Oxford 2009.

5. J.Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005.

6. T.Kamiński, Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

7. Z.Galicki, T.Kamiński i K.Myszona-Kostrzewa (red.), 50 lat konwencji wiedeńskiej – aktualna kondycja uregulowań dotyczących

stosunków dyplomatycznych., Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2012

8. S.Sawicki: Przywileje i immunitety konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1989.

9. S.Sawicki: Funkcje konsula. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1992,

10. S.Sawicki: prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

11. P.Czubik, Prawo dostępu do konsula, Lrakó 2011.

12. W.Sz.Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lubliin 2015.

13. L.T.Lee, Consular Law and Practice, 2'nd. ed., Oxford 1991.

14. Prawo międzynarodowe publiczne, Wybór orzecznicwa, P.Daranowski, J.Połatyńska (red.), Warzawa 2011.

Efekty uczenia się:

W wyniku ukończenia przedmiotu student:

- nabędzie wiedzę o organizacji i sposobie procedowania konferencji międzynarodowych nad tekstem projektu konwencji międzynarodowej na przykładzie prac konferencji wiedeńskiej z 1961 i 1963 roku,

- zapozna się z siatką pojęć języka prawnego z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego

- pozna praktykę państw i stanowisko trybunałów międzynarodowych w zakresie naruszeń przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych.

- pozna propozycje zwalczania nadużyć występujących w praktyce międzynarodowej państw formułowane w pracach przedstawicieli doktryny przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne po zakończonych zajęciach stanowi jedyną metodę oceny pracy studenta. Zaliczenie pisemne odbywa się w postaci testu jednokrotnego wyboru. Sprawdzeniu podlega również obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kamiński, Karol Karski
Prowadzący grup: Tomasz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)