Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W111S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zalecana jest podstawowa wiedza z prawa podatkowego


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje szczegółową charakterystykę Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (wersja z 2017 r.), postanowień umów bilateralnych zawartych przez Polskę oraz uregulowań prawa krajowego dotyczących zdarzeń transgranicznych.

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia, zasady i źródła międzynarodowego prawa podatkowego.

2. Współczesne problemy międzynarodowego prawa podatkowego - globalizacja gospodarki i jej konsekwencje w obszarze podatków, przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu dochodów, strategie agresywnego planowania podatkowego i środki ich neutralizowania

3.Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania

4. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie i kształtowanie się modeli konwencji służących wyeliminowaniu tego zjawiska.

5. Charakterystyka struktury i treści rozdziałów Modelu Konwencji OECD

6. Model Konwencji OECD a bilateralne umowy podatkowe

7.Zmiany umów bilateralnych i ich dostosowanie do nowej wersji Modelu Konwencji za pośrednictwem Konwencji MLI

7. Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych i spółek

9. Opodatkowanie stałego zakładu

10. Opodatkowanie transgranicznych pracowników

11. Opodatkowanie dochodów biernych ( dywidendy, odsetki i należności licencyjne) oraz zysków kapitałowych

12.Metody unikania podwójnego opodatkowania

13. Międzynarodowe unikanie opodatkowania oraz międzynarodowe i krajowe środki przeciwdziałania temu zjawisku..

14. Klauzula PPT, LOB i inne środki międzynarodowe

15. Formy współpracy międzynarodowej w zakresie podatków

16. Wybrane regulacje krajowe z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego

Literatura:

H.Litwińczuk "Międzynarodowe Prawo Podatkowe" Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student :

-rozpoznaje podstawowe pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego

-rozpoznaje zasady dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów za granicą i przez rezydentów innych państw uzyskiwanych w Polsce

-rozpoznaje międzynarodowe schematy unikania opodatkowania i środki ich zwalczania

potrafi interpretować postanowienia umowy bilateralnej o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich relację do prawa krajowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe ma formę testu. Każde pytanie testowe obejmuje trzy odpowiedzi , z których student wybiera jedną prawidłową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Marek Waluga
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk, Marek Waluga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Marek Waluga
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk, Marek Waluga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)