Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawno-ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W114S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawno-ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy w odniesieniu do ekonomicznych aspektów rynku nieruchomości, które są ściśle powiązane z aspektami prawnymi, a także wiedzy w zakresie konstrukcji prawnych charakterystycznych dla obrotu nieruchomościami w ramach poszczególnych segmentów rynku nieruchomości.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce z uwzględnieniem rodzajów rynków nieruchomości a także przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów związanych z obrotem nieruchomościami tj. rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomościami. Istotna część omawianej tematyki związana będzie z aspektami prawnymi funkcjonowania rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujący zakres zagadnień:

1. Rynek nieruchomości (podział rynku wg różnych kryteriów, rodzaje funkcjonalne nieruchomości, czynniki kształtujące rynek nieruchomości)

2. Wartość nieruchomości (rodzaje wartości nieruchomości)

3. Podstawy wyceny nieruchomości (podejścia, metody, techniki, operat szacunkowy, rzeczoznawca majątkowy)

4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami

5. Aspekty prawne funkcjonowania poszczególnych rynków nieruchomości:

- rynek nieruchomości komercyjnych (rynki nieruchomości handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych i logistycznych, hotelowych, budownictwo senioralne, akademiki i in.)

- rynek nieruchomości mieszkaniowych (rynek deweloperski, rynek mieszkań na wynajem, budownictwo spółdzielcze, społeczne i komunalne),

- rynek nieruchomości rolnych,

- inne obszary rynku nieruchomości.

6. Konstrukcje prawne umów charakterystycznych dla poszczególnych segmentów rynku nieruchomości (przykładowo: konstrukcja prawna umowy najmu nieruchomości komercyjnej typu triple-net, umowa deweloperska, umowa najmu lokalu mieszkalnego).

7. Szczególne uwarunkowania (ograniczenia) w obrocie nieruchomościami rolnymi oraz udziałami i akcjami w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Literatura:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz (red. nuk. P. Czechowski), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015,

Umowy w obrocie nieruchomościami – aspekty podatkowe i cywilnoprawne, S. Brzeszczyńska, Warszawa 2017,

Zasady określania wartości nieruchomości – metodyczne i prawne, R. Cymerman, Olszyn 2016,

Najem i wynajem lokali komercyjnych, A. Damasiewicz, Warszawa 2013,

Najem na rynku nieruchomości, I. Foryś, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych i szczegółowych instytucji prawa obrotu nieruchomościami oraz procesów zachodzących na współczesnym rynku nieruchomości.

2. Znajomość źródeł prawa z zakresu obrotu nieruchomościami.

3. Umiejętność definiowania podstawowych i szczególnych instytucji prawa obrotu nieruchomościami.

4. Umiejętność rekonstrukcji i stosowania norm prawa obrotu nieruchomościami, a także formułowania własnych wniosków i opinii w oparciu o zdobytą wiedzę.

5. Wiedza w zakresie kompetencji i uprawnień osób zaangażowanych zawodowo na rynku nieruchomości.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), obecność, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)