Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W128S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy kursu znają i rozumieją podstawowe pojęcia prawa cywilnego i handlowego, takie jak np. podmiot prawa, osoba prawna i ułomna osoba prawna, spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, majątek, aktywa i pasywa. zobowiązanie, umowa, czyn niedozwolony. Potrafią odnieść je do kontekstu konkretnych zdarzeń prawnych, jakie mogą mieć miejsce w praktyce. Zapoznali się, lub będą się zapoznawali równolegle, z podstawowymi pojęciami prawa prywatnego międzynarodowego: funkcją i budową norm kolizyjnych, rozróżnieniem prawa kolizyjnego i merytorycznego, najważniejszymi rodzaje łączników. Zaliczyli podstawowy kurs prawa Unii Europejskiej, znają strukturę systemu prawnego UE i charakter prawny rozporządzeń, oraz są świadomi oddziaływania prawa europejskiego, w tym orzecznictwa TS, na prawo krajowe państw członkowskich.Uczestnicy kursu znają i rozumieją podstawowe pojęcia prawa cywilnego i handlowego, takie jak np. podmiot prawa, osoba prawna i ułomna osoba prawna, spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, majątek, aktywa i pasywa. zobowiązanie, umowa, czyn niedozwolony. Potrafią odnieść je do kontekstu konkretnych zdarzeń prawnych, jakie mogą mieć miejsce w praktyce. Zapoznali się, lub będą się zapoznawali równolegle, z podstawowymi pojęciami prawa prywatnego międzynarodowego: funkcją i budową norm kolizyjnych, rozróżnieniem prawa kolizyjnego i merytorycznego, najważniejszymi rodzajami łączników. Zaliczyli podstawowy kurs prawa Unii Europejskiej, znają strukturę systemu prawnego UE i charakter prawny rozporządzeń, oraz są świadomi oddziaływania prawa europejskiego, w tym orzecznictwa TS, na prawo krajowe państw członkowskich.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia można podzielić na następujące główne bloki tematyczne.

Blok pierwszy: Wprowadzenie do unijnej regulacji międzynarodowego prawa zobowiązań (10 h)

Blok drugi: Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (8 h)

Blok trzeci: Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (8 h)

Blok czwarty: Zagadnienia ogólne związane ze stosowaniem unijnych norm kolizyjnych pierwszego stopnia (4 h)

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie unijnej regulacji kolizyjnej z zakresu prawa zobowiązań (międzynarodowe prawo zobowiązań UE, stanowiące część szerszej całości, jaką jest prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej). Przepisy unijne stanowią w obecnym stanie prawnym część polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i w znacznym zakresie zastępują normy pochodzenia krajowego w regulacji stosunków międzynarodowego obrotu, w szczególności handlowego. Znajomość tych przepisów stanowi więc ważny element wykształcenia współczesnego prawnika. Wykład ma zapoznać studentów z zasadami stosowania i szczegółową treścią międzynarodowego prawa zobowiązań UE.

Blok pierwszy:

1) Pojęcie i funkcja prawa prywatnego międzynarodowego

2) Źródła unijnej regulacji kolizyjnej w zakresie zobowiązań umownych

3) Źródła unijnej regulacji kolizyjnej w zakresie zobowiązań pozaumownych

4) Wykładnia i stosowanie unijnych norm kolizyjnych; ich miejsce w regulacji międzynarodowych stosunków zobowiązaniowych

5) Funkcja i znaczenie swobody wyboru prawa właściwego w unijny prawie zobowiązań oraz jej ograniczenia

Blok drugi:

6) Zakres przedmiotowy rozporządzenia Rzym I

7) Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w braku wyboru prawa – zasady ogólne

8) Przepisy szczególne dla niektórych zobowiązań umownych – część I

9) Przepisy szczególne dla niektórych zobowiązań umownych – część II

Blok trzeci:

10) Zakres przedmiotowy rozporządzenia Rzym II. Szkoda jako centralne pojęcie prawa zobowiązań pozaumownych

11) Łączniki obiektywne w zakresie zobowiązań z czynów niedozwolonych – zasady ogólne

12) Szczególna regulacja niektórych rodzajów deliktów

13) Pozostałe rodzaje zobowiązań pozaumownych

Blok czwarty:

14) Zagadnienia tzw. kolizji II stopnia w prawie unijnym

15) Pozostałe zagadnienia ogólne związane ze stosowaniem przepisów unijnego prawa kolizyjnego

Literatura:

1) M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 16, Warszawa 2017

2) J. Poczobut (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2017

3) M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018

4) M. Pazdan (red.), System Prawa Cywilnego t. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018 rozdziały VII i XII

5) M. Czepelak, Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy:

a) zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania regulacji stosunków zobowiązaniowych w obrocie międzynarodowym;

b) znajomość treści i zakresu stosowania unijnego prawa kolizyjnego w zakresie zobowiązań.

2) w zakresie umiejętności:

a) umiejętność odszukania właściwej regulacji kolizyjnej i merytorycznej stosunku zobowiązaniowego z elementem międzynarodowym;

b) umiejętność właściwego zastosowania norm kolizyjnych prawa unijnego w razie stwierdzenia ich miarodajności.

3) w zakresie postawy:

Otwarcie na funkcjonalną interpretację szczegółowych norm prawnych z uwzględnieniem praktyki obrotu oraz porównawczej analizy rozwiązań stosowanych w innych systemach prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność podczas prowadzonej dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich, Andrzej Wiśniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)