Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P024S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) III rok
Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot służy przedstawieniu roli jednostki w czynnościach podejmowanych w ramach postępowań egzekucyjnych w administracji oraz wpływ zachowania jednostki na procesy prawne, występujących w otoczeniu społecznym faktów, wydarzeń i zjawisk wpływających na konieczność wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez administrację publiczną, a także związków czynności egzekucyjnych administracji publicznej z wydarzeniami oraz procesami zachodzącymi w otoczeniu społecznym oraz podstawowego znaczenia postępowań egzekucyjnych dla bieżących zdarzeń ekonomicznych, politycznych i kulturowych w społeczeństwie. Ponadto przedmiot służy przedstawieniu wpływu zjawisk i procesów społecznych na zachowania obywateli skutkujące koniecznością wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych dla ochrony interesów Skarbu Państwa, kluczowych pojęć, konstrukcji i instrumentów związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz podstawowych procesów i zasad stosowania regulacji prawnych w zakresie postępowania egzekucyjnego. Przedmiot służy także przedstawieniu zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej organów egzekucyjnych w Polsce oraz instrumentów i sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Student nabywa umiejętność korzystania z aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia) związanych z egzekucją administracyjną, identyfikowania podstawowych problemów w ramach funkcjonowania administracyjnego postępowania egzekucyjnego w Polsce, także rozpoznania i oceniania ryzyk wynikających z podejmowanych działań lub zaniechań organów egzekucyjnych w ramach postępowania egzekucyjnego. Ponadto student nabywa umiejętność prezentowania poglądów i budowania argumentacji w dyskusjach dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, włączania się w pracę grup roboczych w zakresie omawiania poszczególnych aspektów postępowania egzekucyjnego oraz uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy związanej z zasadami i przepisami administracyjnego postępowania egzekucyjnego w Polsce. Student nabywa także umiejętność krytycznej oceny swojej wiedzy dotyczącej postępowania egzekucyjnego w Polsce, krytycznej oceny aktów stosowania prawa, w tym przede wszystkim postanowień wydawanych w ramach postępowania egzekucyjnego, oraz wypełniania zobowiązań społecznych pod postacią wyjaśniania innym przedstawicielom społeczeństwa podstawowych instytucji i zasad funkcjonowania administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji, w oparciu o analizę przepisów prawa, orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Zostaną przedstawione węzłowe zagadnienia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, to jest w pierwszej kolejności zasady ogólne postępowania, struktura podmiotowa postępowania, a następnie tok postępowania, środki prawne oraz środki egzekucji należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zostaną także przedstawione informacje na temat zabezpieczania obowiązków administracyjnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji, w oparciu o analizę przepisów prawa, orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Postępowanie egzekucyjne w administracji jest przedstawiane jako samoistne postępowanie, niezależne od postępowania jurysdykcyjnego. Istotną częścią tego postępowania jest egzekucja administracyjna, czyli działania mające na celu spowodowanie skutku rzeczowego i doprowadzenie do wykonania obowiązku.

Podczas zajęć zostaną przedstawione następujące tematy:

1. Zagadnienia ogólne:

Znaczenie i funkcje wykonania rozstrzygnięć administracji. Wykonanie a prawna skuteczność rozstrzygnięć administracji. Dwie drogi egzekucji syngularnej obowiązków – sądowa i administracyjna. Zbieg egzekucji (art. 62-63a). Postępowanie upadłościowe - egzekucja uniwersalna. Postępowanie egzekucyjne a postępowania represyjne dotyczące niewykonania obowiązku administracyjnego (art. 16). Cel i funkcje administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

2. Obowiązki administracyjne: pojęcie, sposoby konkretyzacji, charakterystyczne cechy, klasyfikacje. Obowiązki poddane egzekucji administracyjnej (art. 2-4).

3. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego (art. 6-18).

4. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego.

Zobowiązany (art. 1a pkt 20). Wierzyciel (art. 1a pkt 13, art. 5). Organ egzekucyjny (art. 1a pkt 7, art. 19-22). Organ rekwizycyjny (art. 1a pkt 8). Organy sprawujące nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym (art. 23, art. 25).

5. Uczestnicy czynności egzekucyjnych.

Osoby trzecie (art. 38). Dłużnik zajętej wierzytelności (art. 1a pkt 3). Świadkowie. Biegły skarbowy i biegły sądowy.

6. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Upomnienie. Tytuł wykonawczy. Wniosek o wszczęcie egzekucji.

7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wszczęcie egzekucji. “Postępowanie egzekucyjne” i “egzekucja” - znaczenie pojęć i ich wzajemne relacje. Weryfikacja tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz inne formy wstrzymania toku czynności procesowych i faktycznych. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

8. Środki egzekucyjne. Czynności egzekucyjne.

9. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.

10. Koszty egzekucyjne.

11. Postępowanie zabezpieczające w administracji.

Osiągnięcie przez studenta założonych efektów uczenia wymaga udziału w zajęciach oraz samodzielnej pracy własnej studenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 8 wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021;

2. P. Przybysz, Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa:

1. P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Warszawa Wydawnictwo ABC 1999;

2. R. Hauser, A. Skoczylas (reds), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wydanie ósme, C.H. Beck 2016;

3. Diagramy czynności procesowych dot. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Lex Navigator.

Podczas zajęć będzie podawana literatura uzupełniająca.

Efekty uczenia się:

Student poprzez realizację danego przedmiotu nabywa wiedzę na temat:

- pojęć i instytucji z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;

- obowiązującego stanu prawnego w zakresie egzekucji administracyjnej, z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa oraz doktryny,

- toku postępowania egzekucyjnego w administracji;

- uprawnień procesowych podmiotów biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- zasad i trybu ochrony jednostki w toku postępowania egzekucyjnego w administracji;

- sposobu i kierunków interpretacji przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji;

- zasad i trybu udzielania pomocy innym państwom Unii Europejskiej oraz państwom trzecim w sprawach dotyczących odzyskiwania niektórych należności administracyjnych.

Student poprzez realizację danego przedmiotu nabywa następujące umiejętności:

- umie znaleźć właściwą podstawę prawną dla działań podmiotów postępowania egzekucyjnego;

- umie posługiwać się siatką pojęciową teorii postępowania egzekucyjnego w administracji,

- umie przeprowadzić analizę przepisów prawnych dotyczących egzekucji administracyjnej;

- umie rozwiązywać problemy pojawiające się w praktyce wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną, w szczególności umie wskazać adekwatny środek prawny przysługujący w określonej sytuacji procesowej.

- potrafi wskazać wartości leżące u podstaw poszczególnych instytucji postępowania egzekucyjnego w administracji oraz określić sposób ich oddziaływania na zachowania podmiotów postępowania egzekucyjnego;

- dostrzega praktyczne znaczenie teoretycznych sporów co do sposobu rozumienia instytucji oraz przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Kolokwium zaliczeniowe jest przeprowadzane w formie pisemnej. Podstawą oceny jest poprawność merytoryczna, kompletność, spójność oraz uporządkowanie odpowiedzi.

Ocena z kolokwium zaliczeniowego stanowi 100 % oceny z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jabłoński
Prowadzący grup: Michał Jabłoński, Joanna Róg-Dyrda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)