Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Proces inwestycyjno- budowlany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS029S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Proces inwestycyjno- budowlany
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki procesu inwestycyjno- budowlanego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę procesu inwestycyjno-budowlanego, poddając analizie jego poszczególne cywilnoprawne i administracyjnoprawne etapy. Składają się na nie:

- przygotowanie nieruchomości pod inwestycję;

- proces budowlany;

- wykonywanie robót budowlanych;

- postępowania specjalne;

- odrębności wynikające ze specustaw;

- realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

- utrzymanie obiektów budowlanych.

Pełny opis:

Na zajęcia w bloku składają się trzy przedmioty:

I. Rozpoczęcie procesu inwestycyjno-budowalnego – aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowlane i środowiskowe, które poświęcone będą następującym zagadnieniom:

1. Możliwość zagospodarowania nieruchomości:

1) Studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3) Decyzja o warunkach zabudowy.

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę:

1) Zagadnienia wprowadzające.

2) Podstawowe pojęcia prawa budowlanego.

3) Organy budowlane.

4) Uczestnicy procesu budowlanego.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych cz. I: podział robót, pozwolenie etapowe.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych cz. II: wniosek, projekt budowlany, strony, przesłanki wydania decyzji.

7) Rozpoczęcie robót budowlanych cz. III: pozwolenie zamienne, wygaśnięcie decyzji, przeniesienie decyzji.

8) Prowadzenie robót budowlanych.

3. Zgłoszenie robót budowlanych.

4. Środowiskowe aspekty realizacji inwestycji:

1) Strategiczna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Indywidualna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

II. Realizacja procesu inwestycyjno-budowalnego – decyzje legalizacyjne, decyzje nadzwyczajne i umowy cywilnoprawne, które poświęcone będą następującym zagadnieniom:

1. Zabezpieczenie nieruchomości pod inwestycję:

1) Nabywanie nieruchomości.

2) Umowy przedwstępne i umowy przyrzeczone.

3) Dzierżawa nieruchomości.

4) Najem nieruchomości.

2. Przygotowanie projektu inwestycji:

1) Umowa w sprawie prac projektowych i nadzoru autorskiego.

2) Uprawnienia osób przygotowujących projekt.

3. Wykonywanie robót budowlanych: Umowa na roboty budowlane.

4. Wykonywanie robót budowlanych: Ustawa deweloperska (zwłaszcza problem finansowania) Postępowania specjalne: postępowania przed organami nadzoru budowlanego (samowola budowlana, legalizacja).

5. Postępowania specjalne: postępowania nadzwyczajne – stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania – w wyniku których mogą upaść decyzje administracyjne wydane w procesie inwestycyjnym; stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzja o pozwoleniu na budowę.

III. Zakończenie procesu inwestycyjno-budowalnego – orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego. Użytkowanie, regulacje szczególne. które poświęcone będą następującym zagadnieniom:

1. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego:

1) Uczestnicy procesu budowlanego. Postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę. Inwestor, właściciel, zarządca nieruchomości, uczestnik postępowania. Obszar oddziaływania obiektu.

2) Uczestnicy procesu budowlanego. Inne postępowania zwykłe i nadzwyczajne (np. pozwolenie na użytkowanie, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości obiektu). Prawa właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

3) Przedmiot postępowania budowlanego. Sądy wobec wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

4) Przedmiot postępowania budowlanego. Kategorie obiektów budowlanych (budynek, budowla, obiekt małej architektury). Przypadki szczególne: namioty, wiaty, przyczepy mieszkalne. Rodzaje robót budowlanych (budowa, przebudowa, remont).

5) Przedmiot postępowania budowlanego. Zgodność wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz innymi warunkami pozwolenia na budowę (odstąpienia od projektu budowlanego i ich skutki).

6) „Trudne sprawy” w procesie budowlanym: Stacje bazowe i anteny telefonii komórkowej.

7) „Trudne sprawy” w procesie budowlanym: Tablice i nośniki reklamowe.

8) „Trudne sprawy” w procesie budowlanym: Prawo budowlane a ochrona zabytków. Prawo budowlane a drogi publiczne.

9) Postępowania legalizacyjne i naprawcze. Zagadnienia intertemporalne w prawie budowlanym.

2. Wywłaszczenie nieruchomości.

3. Regulacje szczególne, Odrębności wynikające ze specustaw: ZRID.

4. Zakończenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie do użytkowania.

5. Utrzymanie obiektów budowlanych.

6. Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w tym budowa dróg publicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wojciechowska
Prowadzący grup: Karolina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Rozpoczęcie procesu inwestycyjno-budowlanego - aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowlane i środowiskowe 2200-1W133S

- Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego - decyzje legalizacyjne, decyzje nadzwyczajne i umowy cywilnoprawne 2200-1W086S

- Zakończenie procesu inwestycyjno-budowlanego - orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego. Użytkowanie, regulacje szczególne. 2200-1W134S

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wojciechowska
Prowadzący grup: Karolina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Rozpoczęcie procesu inwestycyjno-budowlanego - aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowlane i środowiskowe 2200-1W133S

- Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego - decyzje legalizacyjne, decyzje nadzwyczajne i umowy cywilnoprawne 2200-1W086S

- Zakończenie procesu inwestycyjno-budowlanego - orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego. Użytkowanie, regulacje szczególne. 2200-1W134S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)