Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowawcze i etyczne problemy zachowań seksualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/24/1
Kod Erasmus / ISCED: 05.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowawcze i etyczne problemy zachowań seksualnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pedagogiką seksualną oraz zagadnieniem ludzkiej seksualności w różnych etapach życia. W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. tematy: zdrowie seksualne i reprodukcyjne, pedagogika seksualna, metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością ludzką, przemiany obyczajowe młodzieży, przemoc seksualna, psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych, seksualność osób niepełnosprawnych, profilaktyka HIV/AIDS, prostytucja w Polsce, seks a Internet.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie podstawowa wiedza z zakresu seksuologii rozwojowej i społecznej, zgodnej z założeniami zdrowia seksualnego. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi społecznych i kulturowych aspektów seksuologii. Ukazanie różnic kulturowych, uwarunkowań historycznych w postawach wobec seksualności. Przedstawienie determinantów społecznego rozwoju seksualności w cyklu życia człowieka. Prezentacja badań nad seksualnością człowieka, uwzględniające aspekt społeczny i kulturowy. Omówienie głównych założeń metodologii badań nad seksualnością człowieka z uwzględnieniem kwestii psychologicznych i etycznych.

Tematy:

-Zdrowie seksualne i reprodukcyjne.

-Pedagogika seksualna.

-Szkoła a wychowanie seksualne.

-Metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością ludzką

.-Przemiany obyczajowe młodzieży

.-Przemoc seksualna wobec dzieci.

-Prostytucja i pornografia dziecięca.

-Seksualność a społeczeństwo

.-Erotyczny pejzaż Polski

.-Psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych.

-Seksualność osób niepełnosprawnych

.-Psychospołeczne aspekty HIV/AIDS.

-Prostytucja kobiet i mężczyzn

.-Przemiany w obyczajowości seksualnej. Seks a Internet

Literatura:

1.Izdebski Z.: Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006

2.Obuchowska I, Jaczewski A: Rozwój erotyczny Wydawnictwo Akademickie „ Żak” Warszawa 2002

3.Rzepka J. (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS. Wydawnictwo „ Agat” Katowice 1998

4.Sokoluk W: Wychowanie do życia w rodzinie. WSiP, Warszawa 2003.

5.Skrzydlewski W. B.: Seks przedmałżeński ma sens czy nie? Wyd. II, Kraków 1999.

6.Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1978, 2001.

7.Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Impuls", Kraków 1999.

8.Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. „Żak", Warszawa 1998.

9.Zaczyński W. P., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Wyd. „Żak", Warszawa 1997.

10.Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 2004.

11.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, PZWL, Warszawa 2000

12.Woynarowska B. Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

13.Izdebski Z.(red.): Zagrożenia okresu dorstania. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2008.

Efekty uczenia się:

Celem seminarium jest nabycie umiejętności w zakresie przeprowadzania badań, gromadzenia bazy danych i interpretacji wyników w zakresie pedagogiki seksualnej potrzebnych do przygotowania pracy magisterskiej.

Student będzie potrafił:

WIEDZĘ

1.Posiadał podstawową wiedzy w zakresie społecznych i wychowawczych kwestii zachowań seksualnych człowieka.

2.Wykazywał się znajomością metodologii badań społecznych.

3.Posiadał wiedzę o edukacji seksualnej w różnych fazach życia człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Planować i realizować założenia metodologiczne pisania pracy magisterskiej.

2.Prowadzić badania z wykorzystaniem własnych lub/i innych opracowanych narzędzi badawczych.

3.Dokonywać obliczeń i interpretacji badań własnych.

4.Napisać pracę magisterską.

POSTAWY

1.Rozumienie istoty znaczenia edukacji seksualnej w różnych fazach życia.

2.Redukcja zachowań ryzykownych. Znaczenie programów profilaktycznych dla zmian zachowań człowieka.

3.Doceniać możliwość poznania podstaw metodyki pisania prac magisterskich.

Metody i kryteria oceniania:

Obejmuje ocenianie cząstkowe po każdym wykonaniu zadania, którego celem końcowym jest napisanie pracy magisterskiej badawczej – stosowane kryterium to zaliczenie wykonania zadania lub niezaliczenie z możliwością poprawy

Zaliczenie pierwszego roku seminarium: przygotowanie konspektu pracy, rozdziału teoretycznego i metodologicznego.Zaliczenie drugiego roku:III semestr – realizacja badań, analiza zebranego materiału badawczego. IV semestr – napisanie pracy i egzamin magisterski.

Praktyki zawodowe:

NIE

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Izdebski
Prowadzący grup: Zbigniew Izdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)