Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowawcze i etyczne problemy zachowań seksualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/24/2
Kod Erasmus / ISCED: 05.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowawcze i etyczne problemy zachowań seksualnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pedagogiką seksualną oraz zagadnieniem ludzkiej seksualności w różnych etapach życia. W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. tematy: zdrowie seksualne i reprodukcyjne, pedagogika seksualna, metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością ludzką, przemiany obyczajowe młodzieży, przemoc seksualna, psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych, seksualność osób niepełnosprawnych, profilaktyka HIV/AIDS, prostytucja w Polsce, seks a Internet.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie podstawowa wiedza z zakresu seksuologii rozwojowej i społecznej, zgodnej z założeniami zdrowia seksualnego. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi społecznych i kulturowych aspektów seksuologii. Ukazanie różnic kulturowych, uwarunkowań historycznych w postawach wobec seksualności. Przedstawienie determinantów społecznego rozwoju seksualności w cyklu życia człowieka. Prezentacja badań nad seksualnością człowieka, uwzględniające aspekt społeczny i kulturowy. Omówienie głównych założeń metodologii badań nad seksualnością człowieka z uwzględnieniem kwestii psychologicznych i etycznych.

Tematy:

-Zdrowie seksualne i reprodukcyjne

-Pedagogika seksualna.

-Szkoła a wychowanie seksualne.

-Metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością ludzką.

-Przemiany obyczajowe młodzieży

-Przemoc seksualna wobec dzieci.

- Prostytucja i pornografia dziecięca.

-Seksualność a społeczeństwo.

-Erotyczny pejzaż Polski.

-Psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych.

-Seksualność osób niepełnosprawnych.

-Psychospołeczne aspekty HIV/AIDS.

-Prostytucja kobiet i mężczyzn.

-Przemiany w obyczajowości seksualnej. Seks a Internet.

Literatura:

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie podstawowa wiedza z zakresu seksuologii rozwojowej i społecznej, zgodnej z założeniami zdrowia seksualnego. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi społecznych i kulturowych aspektów seksuologii. Ukazanie różnic kulturowych, uwarunkowań historycznych w postawach wobec seksualności. Przedstawienie determinantów społecznego rozwoju seksualności w cyklu życia człowieka. Prezentacja badań nad seksualnością człowieka, uwzględniające aspekt społeczny i kulturowy. Omówienie głównych założeń metodologii badań nad seksualnością człowieka z uwzględnieniem kwestii psychologicznych i etycznych.

Tematy:

-Zdrowie seksualne i reprodukcyjne

-Pedagogika seksualna.

-Szkoła a wychowanie seksualne.

-Metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością ludzką.

-Przemiany obyczajowe młodzieży

-Przemoc seksualna wobec dzieci.

- Prostytucja i pornografia dziecięca.

-Seksualność a społeczeństwo.

-Erotyczny pejzaż Polski.

-Psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych.

-Seksualność osób niepełnosprawnych.

-Psychospołeczne aspekty HIV/AIDS.

-Prostytucja kobiet i mężczyzn.

-Przemiany w obyczajowości seksualnej. Seks a Internet.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

WIEDZĘ

1.Posiadał podstawową wiedzy w zakresie społecznych i wychowawczych kwestii zachowań seksualnych człowieka.

2.Wykazywał się znajomością metodologii badań społecznych.

3.Posiadał wiedzę o edukacji seksualnej w różnych fazach życia człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Planować i realizować założenia metodologiczne pisania pracy magisterskiej.

2.Prowadzić badania z wykorzystaniem własnych lub/i innych opracowanych narzędzi badawczych.

3.Dokonywać obliczeń i interpretacji badań własnych.

4.Napisać pracę magisterską.

POSTAWY

1.Rozumienie istoty znaczenia edukacji seksualnej w różnych fazach życia.

2.Redukować zachowania ryzykowne. Znaczenie programów profilaktycznych dla zmian zachowań człowieka.

3.Doceniać możliwość poznania podstaw metodyki pisania prac magisterskich.

Metody i kryteria oceniania:

Obejmuje ocenianie cząstkowe po każdym wykonaniu zadania, którego celem końcowym jest napisanie pracy magisterskiej badawczej – stosowane kryterium to zaliczenie wykonania zadania lub niezaliczenie z możliwością poprawy

Zaliczenie pierwszego roku seminarium: przygotowanie konspektu pracy, rozdziału teoretycznego i metodologicznego.Zaliczenie drugiego roku:III semestr – realizacja badań, analiza zebranego materiału badawczego. IV semestr – napisanie pracy i egzamin magisterski.

Praktyki zawodowe:

NIE

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Izdebski
Prowadzący grup: Zbigniew Izdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Główny termin spotkań: poniedziałek rano, dla osób, które zdecydowanie w poniedziałek nie bedą mogły, dodatkowy termin konsultacji : wtorek 11.45.

w semestrze zimowym: 24.10; 7 i 21.11; 5 i 19.12.2016 oraz 16.01. - poniedziałki, ewentualnie sąsiadujące ze wskazanymi poniedziałkami wtorki - po umówieniu z Panem Profesorem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Izdebski
Prowadzący grup: Zbigniew Izdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Główny termin spotkań: poniedziałek rano, dla osób, które zdecydowanie w poniedziałek nie bedą mogły, dodatkowy termin konsultacji : wtorek 11.45.

w semestrze zimowym: 24.10; 7 i 21.11; 5 i 19.12.2016 oraz 16.01. - poniedziałki, ewentualnie sąsiadujące ze wskazanymi poniedziałkami wtorki - po umówieniu z Panem Profesorem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)