Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja walutowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EM3IW
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracja walutowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Makroekonomia I i II


Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką integracji walutowej, przede wszystkim europejskiej, oraz obiektywne i krytyczne zrozumienie podstawowych jej mechanizmów. 2. Wykład zapoznaje studentów i rozwija ich wiedzę na temat procesów integracyjnych na świecie poprzez przedstawienie koncepcji, teorii i prac empirycznych.dotyczących integracji walutowej. 3. Podstawową metodą prowadzenia zajęć jest wykład w sali dydaktycznej, z możliwością zadawania pytań. 4. Wykład jest przeznaczony dla studentów III roku studiów I stopnia Ekonomii międzynarodowej. 5.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest całokształtowi makroekonomicznych aspektów integracji, a przede wszystkim integracji walutowej (monetarnej). Rozpoczyna się on od przypomnienia

najważniejszych charakterystyk międzynarodowego systemu walutowego oraz prostych narzędzi analizy skutków polityki gospodarczej i absorpcji szoków w różnych systemach kursowych (model Mundella-Fleminga). Następna część wykładu to omówienie teoretycznej koncepcji optymalnego obszaru walutowego z naciskiem na jej ewolucję (w szczególności na endogenizację optymalności). Trzecia część wykładu prezentuje proces europejskiej integracji walutowej, zarówno w perspektywie historyczno-instytucjonalnej, jak i w perspektywie teoretycznej wyznaczonej przez koncepcję optymalnego obszaru walutowego. Kolejna część zajęć to opis i analiza powstania EMU oraz procesu jej rozszerzania (ze szczególnym naciskiem na przypadki Grecji, Litwy, Słowenii i Słowacji), uwzględniająca również ewentualną drogę do EMU krajów członkowskich Unii Europejskich pozostających obecnie poza EMU. Następny blok wykładu poświęcony zostanie instytucjonalnym aspektom funkcjonowania EMU ze szczególnym naciskiem na działania EBC oraz ESBC i mechanizmy koordynacji polityk makroekonomicznych w EMU. Ten wątek wykładu zakończony zostanie krótkim przeglądem pozaeuropejskich przypadków integracji monetarnej.

Ostatnią częścią wykładu będzie wpływ integracji na wzrost gospodarczy, gdzie przede wszystkim nacisk położony zostanie na wyniki badań empirycznych dla Europy.

Literatura:

Obowiązkowa:

Baldwin Richard, Charles Wyplosz. 2007. “Economics of European Integration”. McGrawHill

de Grauwe, "Economics of Monetary Union", wyd. 6 lub późniejsze

Uzupełniająca:

Bukowski, S., 2007, "Strefa euro", PWE

Bukowski, S., 2007, "Unia monetarna", Difin

Eijffinger & de Haan 2000 "European Monetary and Fiscal Policy", Oxford

Gronkiewicz-Waltz, H., 2008, "Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa", LexisNexis

HM Treasury, 2003, Euro - Five tests

Młodkowski, P, "Pozaeuropejskie unie monetarne", PWN

Wójcik, C. 2008, "Integracja ze strefą euro", PWN

Efekty uczenia się:

Student zna najważniejsze teoretyczne koncepcje integracji gospodarczej, a w szczególności teorię optymalnego obszaru walutowego i jej rozwinięcia (przede wszystkim hipotezę endogeniczności optymalności). Student wie, jak przebiegał proces zachodnioeuropejskiej integracji walutowe, zarówno w warstwie historyczno-instytucjonalnej, jak j w perspektywie teoretycznej wyznaczonej przez teorię optymalnego obszaru walutowego. Student ma wiedzę na temat mechanizmów, które doprowadziły do powstania Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), oraz na temat formalnych procedur i ekonomicznych uwarunkowań przystępowania do niej nowych członków. Student wie, jakie są zasady funkcjonowania EM, a w szczególności EBC oraz ESBC, a także, jakie są mechanizmy koordynacji polityk makroekonomicznych w EMU. Student wie, jakie są przyczyny obecnego kryzysu EMU i zna podstawowe działania mające mu przeciwdziałać.

Student zna także najważniejsze przykłady pozaeuropejskich przypadków integracji walutowej.

Student na podstawie tych zajęć poznaje teoretyczne koncepcje i modele integracji walutowej (pozytywne i normatywne). Student rozumie, jak można te koncepcje i modele wykorzystać do oceny faktycznych przypadków integracji walutowej z punktu widzenia spełniania przez nie warunków optymalności obszaru walutowego i potrafi to zrobić.

Student rozumie, że we współczesnym świecie udział w międzynarodowych porozumieniach gospodarczych i finansowych ogranicza zakres autonomii krajów należących do nich, szczególnie należących do strefy euro. Student potrafi formułować wieloaspektowe oceny procesów integracji walutowej w Europie. Student rozumie skomplikowane interakcje procesów gospodarczych, finansowych, politycznych i społecznych determinujące przebieg obecnego kryzysu.

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)