Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalne ugrupowania integracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EM3RUI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regionalne ugrupowania integracyjne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Znajomość teorii z zakresu mikroekonomii II, międzynarodowych stosunków gospodarczych. Student powinien rozumieć procesy zachodzące we współczesnej gospodarce światowej. Wymagania formalne

Zaliczone przedmioty takie jak: mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Założenia wstępne

W opanowaniu materialu pomocne są zajęcia z: teorii wymiany międzynarodowej, analizy empirycznej problemów ekonomii międzynarodowej, instytucji międzynarodowych w praktyce, integracji walutowej


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką regionalizmu oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych mechanizmów integracji gospodarczej. Wykład zapoznaje studentów i rozwija ich wiedzę na temat regionalizmu na świecie poprzez przedstawienie koncepcji, teorii i prac empirycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie systematycznie wiedzę potrzebna na zaliczenie przedmiotu na egzaminie. Struktura zajęć oparta jest na klasycznym podziale na formy ugrupowań regionalnych: od strefy wolnego handlu po wspólny rynek. Rozpoczynają się od przedstawienia głównych koncepcji związanych z regionalizmem, przykładowych ugrupowań regionalnych oraz ogólnej zasady funkcjonowania ugrupowania regionalnego, jakim jest Unia Europejska. Następnie przejdziemy do analizy efektów handlowych związanych z tworzeniem strefy wolnego handlu i unii celnej. Analiza ta jest przeprowadzona zarówno w kontekście tradycyjnej teorii handlu jak i nowej.

Plan wykładu:

1. Wprowadzenie.

a. Definicja pojęcia „regionalizm” i "integracja gospodarcza".

b. Omówienie poszczególnych etapów integracji gospodarczej.

2. WTO i preferencyjne układy handlowe.

a. KNU a Artykuł XXIV

b. Umowy regionalne – cechy, zmiany

3. Przykłady ugrupowań integracyjnych w świecie.

a. Współpraca gospodarcza w ramach ugrupowań regionalnych

b. Historia integracji gospodarczej w Europie.

Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej

4. Integracja w sferze rynku dóbr w neoklasycznej teorii:

a. Analiza stref wolnego handlu

b. Analiza unii celnej

c. Badania empiryczne

d. Efekt kreacji i przesunięcia w badaniach empirycznych

e. Badanie skutków tworzenia bloków handlowych

5. Wielkość rynku i efekty skali

a. Nowa teoria handlu. Korzyści skali produkcji i niedoskonała konkurencja

b. Integracja a powsyawanie aglomeracji

c. Terms of trade

6. Integracja w sferze rynku czynników produkcji

a. Tradycyjna analiza neoklasyczna przepływu czynników produkcji przy doskonale funkcjonujących rynkach (rozkład korzyści)

b. Korzyści z integracji rynków kapitałowych

c. Empiryczne badania

Literatura:

Baldwin Richard, Charles Wyplosz. 2004. "Economics of European Integration". McGrawHill

Czarczyńska, K. Śledziewska 2002 "Teoria integracji europejskiej",

Jovanovic M. (2006) “The Economics of International Integration” E. Elgar

Molle, Willem (2001) The Economics of European Integration, 4th edition, Ashgate

Pomfret R. (2003) “Economic Analysis of Regional Trading Arrangements” E. Elgar

Freund C. (2007) “The WTO and Reciprocal Preferential Trading Agreements” E. Elgar

Baldwin R., Low P.( 2009), Multilateralizing Regionalism: Chalanges for the Global Trading System, WTO

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z:

• procesami zachodzacymi współcześnie w ramach współpracy gosdpoarczej na świecie

• najważniejszymi teoriami z zakresu integracji gospodarczej

• modelami, które będą mogły posłużyć za podstawę analizy wpływu integracji gospodarczej na gospodarkę ugrupowań integracyjnych

• metodami estymacji tych efektów oraz z wynikami wybranych badań empirycznych

Oczekuje się, że dzięki wykładowi studenci zapoznają się z:

• z najważniejszą literaturą z zakresu integracji gospodarczej

• będą mieli podstawy i argumenty do merytorycznej dyskusji nt. sensu gospodarczej integracji regionalnej.

• będą w stanie identyfikować korzyści i zagrożenia wynikające z regionalizmu

• będą w stanie obiektywnie odnosić się do różnych koncepcji integracji

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładu będzie egzamin ustny. Studenci na egzaminie będą dostawać 2 pytania otwarte. Dodatkowo studenci opracowują wybrany przez prowadzącego artykuł. Ocena będzie wystawiana wylącznie na podstawie odpowiedzi w takcie egzaminu i pracy napisanej na podstawie artykułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)