Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EN3SL254A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantitative Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Tematyka zajęć obejmuje metody modelowania wybranych zjawisk makroekonomicznych, w tym: cykli koniunkturalnych, funkcjonowania rynków pracy, nierówności majątkowych i dochodowych, polityki pieniężnej, wzrostu gospodarczego. Seminarium przeznaczone jest dla studentów trzeciego roku. Zaliczenie zajęć następuje wraz ze złożeniem pracy licencjackiej

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami modelowania wybranych zjawisk makroekonomicznych oraz przygotowanie ich do napisania pracy licencjackiej związanej z tematyką seminarium. Tematy przygotowywanych prac mogą koncentrować się wokół praktycznych zastosowań wymienionych poniżej metod modelowania zjawisk makroekonomicznych:

- Modele równowagi ogólnej, w tym modele cykli koniunkturalnych oraz nakładających się pokoleń.

- Model poszukiwań i połączeń na rynku pracy.

- Modele nierówności majątkowych i dochodowych.

- Polityka pieniężna w modelu nowokeynesowskim.

- Modele niedoskonałości rynków mieszkaniowych i finansowych.

- Modele wzrostu gospodarczego.

Pierwszych kilka zajęć zostanie poświęconych na omówienie wymogów stawianych przed pracami licencjackimi oraz zakresu tematyki seminarium. Kolejne zajęcia polegać będą na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądu literatury, postępów prac i wyników.

Literatura:

Literatura dostosowana indywidualnie do tematyki pracy licencjackiej, ustalona w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik

WIEDZA

Zna metody i narzędzia służące do modelowania wybranych zjawisk makroekonomicznych oraz techniki pozyskiwania danych. Jest świadomy ograniczeń wynikających ze stosowania tych metod analizy.

Wie w jaki sposób należy prawidłowo formułować problemy i hipotezy badawcze, wie jak prowadzić badania dla potrzeb pracy licencjackiej. Wie jak pracować z literaturą i materiałem empirycznym.

Zna formalne zasady przygotowania pracy licencjackiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać krytycznego przeglądu literatury, poglądów różnych autorów i analizy źródeł oraz w prawidłowy sposób pracować z materiałem empirycznym.

Potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy oraz dobrać odpowiednie dane empiryczne i metody analizy w celu weryfikacji postawionych hipotez.

Potrafi samodzielnie zbudować model ekonomiczny bazujący na problemach optymalizacyjnych podmiotów gospodarczych, wzorując się na najważniejszych pracach literatury przedmiotu. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując samodzielnie odpowiednie wnioski.

Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania prac pisemnych na wybrany temat badawczy zgodnie z wymogami merytorycznymi i formalnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu badawczego przez całe życie. Potrafi samodzielnie i krytycznie gromadzić i poszerzać swoja wiedzę.

Potrafi w odpowiedni sposób zaplanować działania, określić priorytety i punkty krytyczne procesu pisania pracy licencjackiej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy w czasie zajęć (przedstawienie planu pracy, przygotowanie przynajmniej jednej prezentacji dotyczącej tematyki pracy dyplomowej), ocena złożonej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki
Prowadzący grup: Marcin Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)