Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bazami danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-IiE3ZBD1
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bazami danych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE, MSEM) - Zarządzanie bazami danych
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla IIIr. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki i baz danych


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tworzeniem, modyfikacją i zarządzaniem bazami danych, przy wykorzystaniu języka SQL, który jest standardem wykorzystywanym w takich bazach danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access itp. Konwersatorium będzie polegało na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami baz danych i hurtowni danych oraz na praktycznej nauce tworzenia, obsługi oraz zarządzania bazami danych.

Pełny opis:

- Bazy danych. Systemy zarządzania bazą danych w organizacji gospodarczej.

Baza danych – podstawowe pojęcia. Ewolucja systemów bazodanowych.

- Operacyjne i analityczne wykorzystanie baz danych. Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD) – schematy. Organizacja sprzętu, użytkowników.

- Systemy informatyczne oparte o bazy danych i ich ewolucja.

Modele danych - definicja i rodzaje, właściwości baz danych,

- Zagadnienia związane z bazą danych: Pośredniość (odwzorowanie), gromadzenie danych, typy danych, stałe, zmienne, funkcje, warunki, selekcja, projekcja, łączenie, porządkowanie, udostępnianie

- Modele logiczne baz danych: hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy.

Diagramy związków encji (encje, atrybuty, związki), właściwości związków.

Trendy rozwoju baz danych

-Proces projektowania relacyjnej bazy danych. Definiowanie cech relacji

Model związków encji. Modele wdrożeniowe.

Podstawowe działania w algebrze relacji. Model relacyjny.

Normalizacja relacyjnego modelu danych.

- Definiowanie relacyjnego schematu bazy danych, relacji i perspektyw.

- Operacje aktualizowania.

- Zapytania w języku SQL: proste, z agregatami, zagnieżdżone i połączeniowe.

- Fizyczna organizacja bazy danych.

- Adresowanie, wyszukiwanie, indeksowanie. Zarządzanie transakcjami i zapytaniami. Bezpieczeństwo danych. Proces projektowania baz danych: modelowanie.

- Hurtownia danych - definicje, cechy, funkcje, architektura

- Analiza wielowymiarowa w hurtowni danych. Modele ROLAP i MOLAP, kostki OLAP, tabele faktów i tabele wymiarów). Agregacja danych, poziomy agregacji, wielopoziomowe drążenie danych (drill down, drill through) - analizy "od ogółu do szczegółu", technika zagłębiania się od danych najbardziej syntetycznych do coraz bardziej szczegółowych.

Narzędzia ETL (czyszczenia, integracji i ładowania danych), narzędzia zapytań i analizy danych, narzędzia administrowania hurtownią.

Literatura:

- P.Beynon_Davies, "Systemy baz danych", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

- Richard Stones, Neil Matthew, Bazy Danych i MySQL, Helion, Gliwice 2003

- Microsoft SQL Server 2005 od środka: Mechanizm składowania danych, APN Promise, Warszawa 2007

- Microsoft SQL Server 2005 od środka: Zapytania w języku T-SQL, APN Promise, Warszawa 2006 Ewa Łuszczyk, Mirosława Koperkowska, Ćwiczenia z Access 2003 - wersja polska, wyd. Mikom, Warszawa 2004

- Ben Forta, Poznaj SQL w 10 minut, Intersoftland, Warszawa 2000

- Adam Majczak, SQL od podstaw, wyd. I, Translator s.c., Warszawa 2001

- Stones Richard, Matthew Neil, Bazy danych i MySQL, Helion, Gliwice 2003

- Prague, Cary N., Access 2003 PL: biblia, Helion, Gliwice 2004

- Vidette Poe, Patricka Klauer, Stephen Brobst - Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa 1999

- Chris Todman – Projektowanie hurtowni danych, WNT, Warszawa 2003

- Inmon W.H. Building the Data Warehouse, Third Edition

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę z zakresu zarządzania bazami danych,

- rozróżnia wielowymiarowe struktury bazy danych,

- opisuje analityczne i operacyjne modele baz danych,

- tworzy, modyfikuje i zarządza bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL,

- analizuje schematy relacyjnych baz danych,

- buduje oraz modyfikuje konstrukcję zapytań do baz danych,

- integruje w spójną konstrukcję zapytania analityczne,

- ocenia poprawność zapytań w języku SQL (Structured Query Language),

- interpretuje kwerendy baz danych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie studenci uzyskują na podstawie dwóch kolokwiów:

I wstępne za które można uzyskać 20% punktów do oceny odbędzie się w połowie zajęć.

II ostateczne za które można uzyskać 80% punktów do oceny odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Kolokwia będą się odbywać przy komputerach z przerobionego na zajęciach materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski, Igor Rębas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)