Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bazami danych- Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-IiE3ZBD2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bazami danych- Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI.
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE, MSEM) - Zarządzanie bazami danych
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla IIIr. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL, który jest standardem wykorzystywanym w takich bazch danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL. Zajęcia obejmują również poznanie hurtowni danych jako aparatu pojęciowego, technologii i techniki prowadzenia badań wykorzystywanej do analiz ekonomicznych. W ramach zajęć uczestnicy poznają intuicyjne narzędzia klasy ETL w SAS wspomagające proces uzyskiwania informacji z danych, ich wielowymiarowej analizy i prezentacji. Podstawą takich analiz jest możliwość badania zależności pomiędzy wartościami liczbowymi reprezentującymi dane, a zbiorem parametrów zwanych wymiarami. Ponadto podczas zajęć zostanie zaprezentowany przykład hurtowni danych wykorzystany do analizy rynku pracy w Polsce.

UWAGA: Zajęcia są prowadzone w ramach ścieżki DMCP, po ukończeniu której studenci mogą uzyskać certyfikatu SAS

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL, który jest standardem wykorzystywanym w takich bazch danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL. Zajęcia obejmują również poznanie hurtowni danych jako aparatu pojęciowego, technologii i techniki prowadzenia badań wykorzystywanej do analiz ekonomicznych. W ramach zajęć uczestnicy poznają intuicyjne narzędzia klasy ETL w SAS wspomagające proces uzyskiwania informacji z danych, ich wielowymiarowej analizy i prezentacji. Podstawą takich analiz jest możliwość badania zależności pomiędzy wartościami liczbowymi reprezentującymi dane, a zbiorem parametrów zwanych wymiarami. Ponadto podczas zajęć zostanie zaprezentowany przykład hurtowni danych wykorzystany do analizy rynku pracy w Polsce.

UWAGA: Zajęcia są prowadzone w ramach ścieżki DMCP, po ukończeniu której studenci mogą uzyskać certyfikatu SAS

Pełny opis przedmiotu (max 65 tys. znaków)

. Systemy baz danych. Systemy zarządzania bazą danych w organizacji gospodarczej. Podstawowe działania w algebrze relacji. Model relacyjny.

2-3. Język SQL (Structured Query Language). Zapytania w języku SQL: proste, kwalifikowane, z agregatami, zagnieżdżone i połączeniowe. Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD)

4.Architektura hurtowni danych jako element systemu wspomagania podejmowania decyzji (DSS)

5.Rola hurtowni danych w aspekcie analizy korzyści i strat ekonomicznych dla przedsiębiorstwa.

6.Architektura HD systemu SAS

7.Źródła danych oraz model danych w hurtowni (metadane)

8.Analizowanie informacji (danych), od opartej na parametrach selekcji danych, poprzez wielopoziomowe drążenie danych (drill down, drill through) - analizy "od ogółu do szczegółu", technika zagłębiania się od danych najbardziej syntetycznych do coraz bardziej szczegółowych

9.Agregacja danych i definiowanie miar

10.Analiza tabel wielowymiarowych. Przetwarzanie tablic faktów

11.Wielowymiarowe analityczne przetwarzanie danych - On Line Analytical Processing (OLAP),

12.Tworzenia interaktywnych raportów analitycznych w oparciu o OLAP`owe źródła danych, zestawień oraz analiz

13.Wykorzystanie hurtowni danych w Krajowym Systemie Monitoringu Rynku Pracy w Polsce

14. Modele danych - definicja i rodzaje. Model związków encji. Modele relacyjne i obiektowe. Podstawowe działania w algebrze relacji.

15. Model relacyjny. Normalizacja relacyjnego modelu danych. Definiowanie relacyjnego schematu bazy danych, relacji i perspektyw. Operacje aktualizowania. Fizyczna organizacja bazy danych.

Dopisać w sylabusie:

UWAGA: Uczęszczanie na ten przedmiot wyklucza możliwość uczestnictwa w przedmiocie (Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI. Studio w ramach ścieżki SAS Data Mining Certificate Program (2400-ZEWW310) w semestrze zimowym)

Literatura:

- P.Beynon_Davies, "Systemy baz danych", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

- Richard Stones, Neil Matthew, Bazy Danych i MySQL, Helion, Gliwice 2003

- Microsoft SQL Server 2005 od środka: Zapytania w języku T-SQL, APN Promise, Warszawa 2006 Ewa Łuszczyk, Mirosława Koperkowska, Ćwiczenia z Access 2003 - wersja polska, wyd. Mikom, Warszawa 2004

- Ben Forta, Poznaj SQL w 10 minut, Intersoftland, Warszawa 2000

- Adam Majczak, SQL od podstaw, wyd. I, Translator s.c., Warszawa 2001

- Prague, Cary N., Access 2003 PL: biblia, Helion, Gliwice 2004

- Vidette Poe, Patricka Klauer, Stephen Brobst - Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa 1999

- Chris Todman – Projektowanie hurtowni danych, WNT, Warszawa 2003

- Inmon W.H. Building the Data Warehouse, Third Edition

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę z zakresu architektury hurtowni danych oraz baz danych,

- rozróżnia wielowymiarowe struktury hurtowni danych,

- opisuje sposób tworzenia hurtowni danych,

- tworzy, modyfikuje i zarządza wielowymiarowymi strukturami danych,

- analizuje informacje od opartej na parametrach selekcji danych, poprzez wielopoziomowe drążenie danych,

- buduje oraz modyfikuje konstrukcję zapytań do baz danych oraz miary z tabeli faktów,

- przetwarzać dane poprzez procesy ETL w celu uzyskania struktur do analiz wielowymiaarowych OLAP,

- ocenia poprawność zapytań w języku SQL (Structured Query Language),

- interpretuje kwerendy baz danych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie studenci uzyskują na podstawie praca zaliczeniowa na ostatnich zajęciach. Zaliczenie będzie odbywać się na komputerach. Uczestnicy zajęć będą mieli za zadanie stworzyć procesy przetwarzania danych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)