Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1 niski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1ANGC1np
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1 niski
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Lektoraty językowe - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe (EM, EP, IE, FR)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd.

Podręczniki MacKenziego (English for Business Studies - a course for Business and Economics students), Carolyn Walker (English for Business Studies in Higher Education Studies) dostarczają potrzebnych ćwiczeń utrwalających.

Pełny opis:

Konwersatorium, zajęcia językowe na poziomie C1 mają na celu umożliwienie studentom wykorzystania ich zdobytego wcześniej doświadczenia językowego i przyswojenie niezbędnego słownictwa i zwrotów z zakresu finansów, ekonomii, biznesu do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w trakcie studiów ekonomicznych i w przyszłym miejscu pracy.

Zajęcia głównie koncentrują się na rozwijaniu sprawności mówienia: wypowiadania opinii, udziału w dyskusji, wygłaszania prezentacji, referowania zawartości przeczytanego czy wysłuchanego materiału, krytycznego ustosunkowania się do treści zawartych w tych materiałach.

Niektóre materiały służą do nauki pisania streszczenia i krytycznej ewaluacji zawartych tam treści.

Zajęcia mają wypracować niektóre praktyczne umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym miejscu pracy.

Źródła tematów i materiału językowego stanowią podręczniki MacKenziego 'English for Business Studies – a course for Business Studies and Economics students' , Carolyn Walker's 'English for Business Studies in Higher Education Studies' , ale przede wszystkim aktualne materiały z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times) oraz prezentacje, wiadomości, wykłady zamieszczone w internecie.

Tematy realizowane w trakcie kursu:

Banki, ich rodzaje, rola, usługi, pieniądz,

Kryzys finansowy 2008, przyczyny, skutki, próby zapobiegania,

Mikrofinansowanie,

Inwestycje, start-ups, kapitał wysokiego ryzyka, firmy warte inwestowania w Polsce,

Giełda Papierów Wartościowych, akcje, obligacje,

Instrumenty pochodne,

Księgowość i podstawowe dokumenty,

Rynki i konkurencja,

Fuzje,

Podatki i rola państwa w finansowaniu opieki społecznej, wydatkowanie na obronność, edukację itd.

Cykl biznesowy, koniunktura,

Odpowiedzialność społeczna firm,

Struktura zatrudnienia, bezrobocie,

Kurs wymiany walut,

Handel zagraniczny,

Ekologia a gospodarka.

Literatura:

Podręczniki MacKenziego(English for Business Studies - a course for Business and Economics students), Carolyn Walker (English for Business Studies in Higher Education Studies), materiały własne lek

Efekty uczenia się:

W ramach następujących sprawności językowych:

Rozumienie:

Student potrafi zrozumieć długie wypowiedzi, wykłady, nadążać za długimi skomplikowanymi wypowiedziami w dziedzinie ekonomii i biznesu. Również potrafi zrozumieć wiadomości dotyczące sytuacji na rynkach finansowych. Potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły dotyczące zagadnień ekonomicznych i finansowych, określić stanowisko i poglądy autorów.

Mówienie:

Student potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie na tematy ekonomiczne, brać czynny udział w dyskusjach, debatach, przedstawiając swoje zdanie, broniąc swoich poglądów, podważając poglądy innych uczestników dyskusji. Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z ekonomią, jak również wygłosić prezentację na taki temat.

Potrafi przeanalizować uproszczone dokumenty finansowe firmy i ocenić jej sytuację finansową, zaproponować rozwiązania problemów.

Pisanie:

Student potrafi pisać zrozumiałe teksty na tematy związane z programem zajęć, krytycznie odnieść się do prezentowanych w mediach problemów ekonomicznych, napisać streszczenie artykułu lub wykładu czy wywiadu.

KU02

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przydzielane za krótkie sprawdziany (min 5 w semestrze), prezentowane wiadomości, prezentacje (kilka w semestrze), prace pisemne, zadania domowe, pisemny test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ozyra
Prowadzący grup: Paweł Ozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ian MacKenzie, English for Business Studies, Third Edition

własne materiały lektora wykorzystywane na zajęciach stacjonarnych oraz na platformie elearningowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ozyra
Prowadzący grup: Paweł Ozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)