Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRSFACCA Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 3 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (4*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zdobywają wiedzę o regulacjach

i założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, potrzebie założeń koncepcyjnych oraz cech jakościowych użytecznych informacji, wycenie i ujmowaniu transakcji w sprawozdaniach finansowych jak również ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których zwraca się uwagę na aktywny udział w zajęciach.

Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować, wyceniać oraz ujmować transakcje w sprawozdaniu finansowym a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

1. Założenia koncepcyjne i regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej, użyteczność informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych

2. Ujmowanie i wycena

3. Rzeczowe aktywa trwałe, dotacje rządowe

4. Leasing

5. Aktywa niematerialne

6. Utrata wartości

7. Zapasy i aktywa biologiczne

8. Instrumenty finansowe

9. Rezerwy i zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

10. Przychody

11. Transakcje w walutach obcych

12. Podatek dochodowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2016

"Rachunkowość" – miesięcznik

Artur Hołda. MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. C.H. Beck. Warszawa. 2013

ACCA Paper F7 Financial Reporting (Int.) 2017 Study Text, BPP Learning Media Ltd, 2017

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student jest świadomy znaczenia założeń koncepcyjnych oraz cech jakościowych użyteczności informacji. Zna zagadnienia związane z ujmowaniem i wyceną w rachunkowości, wie jak dokonywać analizy transakcji dla celów rachunkowych, umie sporządzić sprawozdanie finansowe.

Student potrafi analizować różne problemy księgowe oraz dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Student poprawnie rozpoznaje i rozwiązuje problemy związane z działalnością gospodarczą. Student jest w stanie poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy zawodowej. Posiadając szeroką wiedzę o zagadnieniach rachunkowych i finansowych. Student powinien myśleć i postępować zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin pisemny. Egzamin podzielony jest na dwie części. Część A składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru (każde pytanie 1 pkt) a część B składa się z 4 pytań otwartych (każde pytanie 10 pkt)

50% próg zaliczenia (25 pkt). Na ocenę końcową z przedmiotu wpływa również ocena z ćwiczeń (za pracę w grupach). Ocena końcowa wyliczana jest według następującego schematu:

W trakcie egzaminu studenci mogą używać jedynie zwykłego kalkulatora (nie telefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego)

Egzamin pisemny + praca w grupie

Praca w grupie polega na rozwiązywaniu w grupach (w trakcie zajęć i w domu) zadań dotyczących problemów dyskutowanych w trakcie kursu. Zadania te dotyczą przygotowywania sprawozdań finansowych oraz zasad wyceny i ujmowania poszczególnych kategorii finansowych.

Przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej lub on-line, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.