Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1PPZMAK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana Makroekonomia
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Umiejętność różniczkowania funkcji wielu zmiennych.

Znajomość sposobów optymalizacji dynamicznej.

Znajomość modeli wzrostu gospodarczego i wahań koniunktury na poziomie średniozaawansowanym.

Umiejętność interpretacji wyników analizy regresji.

Założenia wstępne

Makroekonomia II.

Ekonometria.

Analiza matematyczna.Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny.

Pełny opis:

Część I: Ekonomia monetarna

1. Klasyczna i keynesowska teoria makroekonomiczna. Celem wykładu jest formalna prezentacja klasycznych i keynesowskich modeli makroekonomicznych i przygotowanie podstaw do analizy nowych modeli w z nurtu klasycznego i keynesowskiego.

2. Giętkie ceny i rola oczekiwań. Celem wykładu jest przedstawienie modeli Freidmana i teorii błędnych percepcji cenowych Lucasa; oraz omówienie skrzywienia inflacyjnego i znaczenia niezależności banku centralnego.

3. Sztywności nominalne. Celem wykładu jest przedstawienie modelu kosztów zmian cen Rotemberga, który stanowi podstawę do wyprowadzenia Nowej Keynesowskiej Krzywej Phillipsa. Połączenie tej ostatniej z nową krzywą IS pozwoli zbadać neutralność pieniądza w krótkim okresie.

4. Inne mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej. Celem wykładu jest przedstawienie oddziaływania polityki pieniężnej na dochód i inflację za pośrednictwem kanału bankowego, cen aktywów i kursu walutowego.

5. Model nowej ekonomii keynesowskiej z niedoskonałościami na rynku kredytowym. Celem wykładu jest rozszerzenie podstawowego modelu keynesowskiego o premię za ryzyko żądaną na rynku kredytowym przez banki.

6. Monetarna teoria wzrostu gospodarczego I – Pieniądz w funkcji użyteczności i model „przedpłat gotówkowych”. Celem wykładu jest prezentacja modelu Sidrauskiego oraz analiza długookresowej neutralności pieniądza, gdy odgrywa on swoją funkcję środka wymiany a różne transakcje są poddane ograniczeniu cash-in-advance. Drugim celem jest omówienie wyników badań empirycznych poświęconych związkowi między inflacją a tempem wzrostu gospodarczego.

Część II: Wzrost gospodarczy

7. Podstawowe dane ilustrujące współczesne problemy rozwoju gospodarczego na świecie. Powtórzenie modelu Solowa. Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych faktów dotyczących współczesnego rozwoju gospodarczego na świecie oraz przypomnienie podstawowych wniosków wynikających z modelu Solowa (4 godziny)

8. Model Ramsey'a, Cass'a i Koopmanas'a i jego rozszerzenia. Celem wykładu jest przedstawienie teoretycznego modelu RCK (wraz z rozszerzeniem o sektor publiczny) oraz zaprezentowanie wybranych empirycznych zależności (4 godziny)

9. Modele Ak. Celem wykładu jest przedstawienie modeli wzrostu opartych na liniowej funkcji produkcji oraz omówienie podstawowych czynników długookresowego wzrostu (3 godziny)

10. Ekonomiczne źródła postępu technicznego. Celem wykładu jest omówienie modeli wyjaśniających postęp techniczny (3 godziny)

11. Nierówności dochodowe i konwergencja. Celem wykładu jest omówienie możliwych mechanizmów konwergencji oraz przedstawienie danych empirycznych dotyczących nierówności dochodowych pomiędzy i wewnątrz krajów ( 3 godziny)

12. Ekonomia polityczna i wzrost gospodarczy (3 godziny). Celem wykładu jest przedstawienie wyników badań dotyczących związku pomiędzy czynnikami politycznymi a długookresowym wzrostem gospodarczym

Część III: Ekonomia rynku pracy

13. Analiza kluczowych zjawisk charakteryzujących funkcjonowanie rynku pracy w krótkim i długim okresie. Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zależności i mechanizmów występujących na rynku pracy w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 2.

14. Podstawowe koncepcje neoklasycznej analizy rynku pracy. Celem wykładu jest przypomnienie podstawowych pojęć i koncepcji związanych z popytem na pracę, podażą pracy, równowagą, instytucjami rynku pracy widzianymi przez pryzmat teorii neoklasycznej. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 2.

15. Stopa bezrobocia równowagi – NAIRU. Histereza. Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji stopy bezrobocia równowagi – nie powodującej przyspieszania stopy inflacji. Analiza skutków szoków popytowych i podażowych dla zmian stopy bezrobocia w długim i krótkim okresie. Przedstawienie problemu histerezy bezrobocia. Godziny zorganizowane: 3, praca własna: 3.

16. Podstawowy model płac efektywnościowych. Celem wykładu jest omówienie podstawowej wersji modelu płac efektywnościowych (modelu Solowa) i wyjaśnienie zjawiska ustalania się płac równowagi powyżej poziomu czyszczącego rynek. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 2.

17. Model Shapiro-Stiglitza płac efektywnościowych. Celem wykładu jest analiza modelu Shapiro-Stiglitza, opartego na koncepcji problemu agenta i zwierzchnika. Godziny zorganizowane: 3, praca własna: 3.

18. Negocjacje płacowe i działanie związków zawodowych. Celem wykładu jest analiza modeli negocjacji płacowych (modelu związku monopolistycznego, modelu right-to-manage i negocjacji efektywnych) oraz problemu koordynacji negocjacji płacowych i skutków dla funkcjonowania rynku pracy. Godziny zorganizowane: 3, praca własna: 3.

19. Teoria poszukiwań i połączeń. Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji przepływów na rynku pracy oraz modelu poszukiwań i połączeń. Godziny zorganizowane: 3, praca własna: 3.

20. Empiryczna weryfikacja współczesnej teorii rynku pracy. Celem wykładu jest przedstawienie wyników badań mających na celu empiryczną weryfikację teorii rynku pracy. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 2.

Literatura:

Część I

OBOWIĄZKOWA – notatki z wykładu

Bean, ,Ch. (2018), Central Banking after the Great Recession, Economic Affairs 38(1), 2-15.

Mohanty, M.S., Rishbah, K. (2016), Financial Intermediation and Monetary Policy Transmission in EMEs: What Has Changed post-2008 Crisis? BIS Working Papers no 546 (pominąć section IV).

DODATKOWA:

Wykład 1: Serletis, The Demand for Money. Theoretical and empirical approaches, Springer, 2007, Chapters 1 and 2. You can access this book through the BUW website.

Wykład 2: Romer, Advanced Macroeconomics, chapter 6A

Wykład 3: Roberts (1995), New Keynesian Economics and the Phillips Curve, Journal of Money, Credit and Banking 27(4, part I).

Wykład 4: Elwood (2010), Advancing the Credit Channel and Credit Rationing in the Undergraduate Curriculum: A Useful Model, Journal of Economics and Finance Education 9(1).

Walsh (2003), Monetary Theory and Policy, 2nd ed., The MIT Press, ch. 7.2.1-7.2.2.

Wykład 5: Friedman, The Simple Analytics of Monetary Policy, NBER Working Paper 18960.

Wykład 6: Serletis, The Demand for Money. Theoretical and empirical approaches, Springer, 2007, ch. 5.2, 8.3.

.

Część II

OBOWIĄZKOWA – notatki z wykładu

Barro R & Sala-i-Martin X. "Economic Growth" MIT Press

Spolaore & Wacziarg (2013) “How deep are the roots of economic development?” Journal of Economic Literature vol. 51(2)

McManus R. & Ozkan G. (2018) „Who does better for the economy? Presidents versus parliamentary democracy?” Public Choice, vol. 176

UZUPEŁNIAJĄCA:

Jones Ch. „Introduction to Economic Growth” W.W. Norton &Company

Sala-I-Martin, X. (1997) “ I Just Ran Two Million Regressions”, The American Economic Review, Vol. 87, No. 2,

Acemoglu D. & Suresh Naidu & Pascual Restrepo & James A. Robinson, 2014. "Democracy Does Cause Growth," NBER Working Papers , National Bureau of Economic Research, Inc.

Acemoglu D. & Simon Johnson & James A. Robinson, 2001. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation," American Economic Review, vol. 91(5).

Część III

OBOWIĄZKOWA – notatki z wykładu

Blanchflower, D. G., Bryson, A. (2010). The wage impact of trade unions in the UK public and private sectors. Economica, 77(305), 92-109.

Strobl, E., Walsh, F. (2007). Estimating the shirking model with variable effort. Labour Economics, 14(3), 623-637.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Bagliano F., Bertola G. (2004) Models for Dynamic Macroeconomics, Oxford University Press, pp. 188–211.

Ball L., Mankiw N.G. (2002) ’The NAIRU in Theory and Practice’, NBER Working Paper No. 8940.

Blanchard O., Katz L. (1997) ’What Do We Know and Do Not Know About the Natural Rate of Unemployment?’, Journal of Economic Perspectives , Vol. 11, No. 1, pp. 51-72.

Cahuc P., Zylberberg A. (2004) Labor Economics, MIT Press.

Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991) Unemployment. Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press.

Lindbeck, Snower (2001) 'Insiders versus Outsiders', Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 1, pp. 165-188.

Romer D. (2006) Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill/Irwin.

Shapiro, Stiglitz (1984) 'Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device', American Economic Review, Vol. 74, pp. 433-444.

Yellen J. L. (1984) 'Efficiency Wage Models of Unemployment', American Economic Review , Vol. 74, pp. 200-205.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu wykładu student:

- zna podstawowe sposoby konstruowania modeli makroekonomicznych

- zna determinanty poszczególnych składowych PKB

- zna teorie konsumpcji

- zna teorie inwestycji

- zna neoklasyczne oraz nowe teorie wzrostu gospodarczego

- zna skutki uboczne różnego rodzaju podatków

- zna wady i zalety różnych systemów emerytalnych

- wyjaśnia długookresową neutralność pieniądza

- ma świadomość trudności w realizacji polityki pieniężnej wynikających z niepewności i opóźnień

- wyjaśnia różne przyczyny braku neutralności pieniądza w krótkim okresie

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą kształtowania się indywidualnej podaży pracy i popytu na pracę. Rozumie konsekwencje uchylenia neoklasycznych założeń dla kształtowania się płac, zatrudnienia i powstawania bezrobocia

- zna koncepcję bezrobocia równowagi i potrafi opisać jego krótkookresowe fluktuacje

- zna zaawansowane teorie tłumaczące powstawanie bezrobocia: teorię bezrobocia równowagi, płac efektywnościowych, negocjacji zbiorowych i teorię poszukiwań

- ma świadomość niedoskonałości i nieefektywności funkcjonowania rynku pracy wynikających z natury procesu ustalania płac, działań związków zawodowych oraz procesu poszukiwań i dopasowań

- ma wiedzę z zakresu możliwości kształtowania rozwiązań instytucjonalnych mających na celu usuwanie lub zmniejszanie zakresu nieefektywności na rynku pracy

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu wykładu student:

- interpretuje zjawiska gospodarcze w skali makro w oparciu o zaawansowane modele teoretyczne opierające się na podstawach mikroekonomicznych

- jest w stanie zrozumieć przyczyny wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i rozwijających się

- wykorzystuje zaawansowane teorie wahań koniunktury do wyjaśniania dynamiki cen i produkcji

- ocenia politykę pieniężną z punktu widzenia jej krótko i długookresowych konsekwencji

- potrafi polecić dobór właściwych strategii i instrumentów polityki pieniężnej

- potrafi określić determinanty indywidualnej podaży pracy i wskazać związek między zmianami poszczególnych zmiennych a wielkością podaży pracy w ujęciu zagregowanym

- potrafi analizować wpływ różnego rodzaju czynników na kształtowanie się bezrobocia w krótkim i długim okresie

- potrafi określić przyczyny sztywności płac i kształtowania się bezrobocia z punktu widzenia teorii płac efektywnościowych, negocjacji zbiorowych i teorii poszukiwań

- potrafi przy pomocy nowoczesnych teorii wyjaśnić zjawisko uporczywości i histerezy bezrobocia

- potrafi określić w jaki sposób czynniki instytucjonalne wpływają na funkcjonowanie i wyniki rynku pracy

- potrafi wskazać narzędzia polityki i właściwą strategię poprawy funkcjonowania rynku pracy w celu redukcji źródeł nieefektywności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po ukończeniu wykładu student:

- ma świadomość ograniczeń w wykorzystaniu teoretycznych modeli makroekonomicznych do interpretowania rzeczywistości gospodarczej

- potrafi krytycznie oceniać źródła danych i informacji i uczy się je prawidłowo wykorzystywać i interpretować

- potrafi terminowo wywiązywać się z obowiązków i samodzielnie planować swój czas pracy

- potrafi zabierać głos w dyskusji i w oparciu o solidne podstawy teoretyczne podejmować polemikę ze stwierdzeniami błędnymi

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia egzaminu końcowego. Egzamin końcowy składa się z 3 komponentów odpowiadających 3 częściom tematycznym wykładu. Każdy komponent będzie składał się z 2 pytań analitycznych. Student odpowiada na 4 wybrane przez siebie pytania: 2 z jednego komponentu i po 1 z dwóch pozostałych komponentów. Każde z pytań jest identycznie punktowane (maksymalnie 10 punktów). Zaliczenie wymaga zdobycia z egzaminu przynajmniej 16 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Marcin Bielecki, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Marcin Bielecki, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)