Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia behawioralna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Mikro i Makroekonomia – poziom podstawowy. Statystyka opisowa.


Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest szybko rozwijającemu się nurtowi Ekonomii – Ekonomii Behawioralnej, której celem jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych decyzji uczestników życia gospodarczego. Uczeni rozwijający ten nurt otrzymali w XXI wieku 7 Nagród Nobla z Ekonomii, ostatnim laureatem, z 2017 r. jest Richard Thaler.

Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do propozycji rozwinięcia analizy i dyskusji ograniczeń wynikających z założeń ekonomii głównego nurtu o badane przez inne nauki społeczne prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji przez człowieka. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z tekstami teoretycznymi ( w tym wykładami noblowskimi laureatów) jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych wyborów ekonomicznych dokonywanych przez różne grupy społeczne.

Pełny opis:

1.Zajęcia wstępne. Geneza Ekonomii Behawioralnej i główne pola badawcze. (2 godz.)

2. „Stara” i „Nowa” ekonomia behawioralna. (2 godz.)

3.Pojęcie i funkcje postawy, związki między postawą a użytecznością. Wpływ cech osobowości, sposobu wyznaczania celu, lokalizacji poczucia kontroli na zachowania ekonomiczne (3 godz.)

4.5. Problem racjonalności ekonomicznej – fizjologiczne ograniczenia poznawcze człowieka, oszczędzanie wysiłku poznawczego, podstawowe heurystyki, racjonalność ograniczona, paradoksy wyboru w czasie (5 godz.)

6,7. Teoria Perspektywy i jej implikacje (4 godz.)

8. Percepcja działań ekonomicznych. Jakościowe miary ryzyka. (2 godz.)

9.Makroekonmia behawioralna (2 godz.). Znaczenie poczucia sprawiedliwości oraz identyfikacji z grupą społeczną i zawodową.

10,11. Wpływ emocji, szczególnie złości na decyzje ekonomiczne. Żałowanie podjętych decyzji . Efekt własności.. (4 godz.)

12. Psychologia konsumenta. Motywacyjne aspekty konsumpcji. Koncepcja dwoistej użyteczności zakupu, przymus kupowania (2 godz.)

13.Księgowanie umysłowe, iluzja pieniądza, postawy wobec pieniądza (2 godz.)

14. Potencjalne możliwości zastosowania osiągnięć Ekonomii Behawioralnej do Polityki Gospodarczej. Koncepcja Impulsu Richarda Thalera i Cassa Susteina (2 godz.)

Przygotowanie do zajęć wymaga podobnej ilości godzin, co realizacja poszczególnych tematów. Przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia wymaga ok.6 godzin pracy. Przygotowanie prac domowych ok.2 godz. Łączne obciążenie zajęciami wraz z przygotowaniem do egzaminu ok.70 godz.

Literatura:

Obowiązkowa:

George Akerlof, „Makroekonomia behavioralna a funkcjonowanie gospodarki”, Gospodarka narodowa 10/2003

Rachel Ashman, Michael R. Solomon, Julia Wolny, An old model for a new age: Consumer decision making in

participatory digital culture, Journal of Consumer Behavior, 14/2015, s.127-146

Shlomo Benartzi, John Beshears, Katherine L. Milkman, Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler, Maya Shankar,

Will Tucker-Ray, William J. Congdon and Steven Galing8, Should Governments Invest More in

Nudging? Psychological Science, 28(8), 2017, 1041–1055

Colin Cramer, Behavioral Economics, Current Biology, vol.4/2015 nr 18

Grażyna Gąsiorowska, Biedni czy bogaci, Wpływ dochodu i postaw wobec pieniądza na ocenę własnej sytuacji finansowej, w: M.Zawadzka, M.Górniak-Durose , Zycie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, Psychologiczne Ścieżki Współzależności, Sopot 2010

Daniel Kahneman's Nobel Prize lecture http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/economics/2002/kahneman-lecture.html

Daniel Kahneman1 and Angus Deaton, High income improves evaluation of life but not emotional well-being, The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),8/2010

Daniel Kahneman and Amos Tversky(eds) Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, Cambridge UK 2003 (teksty Thalera, Kahnemana, Knetscha, Slovica) Jennifer. S Lerner, Larissa Z..Tiedens, Portrait of The Angry Decision Maker: How Appraisal Tendencies Shape Anger’s

Influence on Cognition, Journal of Behavioral Decision Making,19/2006s.115-137

Hugh Schwartz, A Guide to Behavioral Economics, Higher Education Publications, 2008. R.1-4

Hersh Shefrin, Beyond Greed and Fear Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press, 2000, r.1,2,3

Paul Slovic, Elke U. Weber Perception of Risk Posed by Extreme Events, materiały z konferencji : “Risk Management strategies in an Uncertain World,”, Nowy Jork 2002

Richard Thaler, Cass Sunstein, Impuls, jak pogodzić wolność wyboru z przymusem do racjonalnej decyzji, Wyd. Zysk i ska, 2018. ( wybrane fragmenty)

Tadeusz Tyszka (red). Psychologia ekonomiczna. Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2003.R. 2, 3

Tadeusz Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Scholar 2010, wybrane fragmenty

Nick Wilkinson, An Introduction to Behavioral Economics. Palgrave Macmilan 2008, r. 1, 2, 3 (5.1,5.2,5.5), 5 (9.1-9.4)

Zalecana:

George A. Akerlof and Rachel E. Kranton, Identity and the Economics of Organizations, Journal of Economic Perspectives,1/2005 s.9-32

Gerrit Antonides – Próba scalenia psychologicznej i ekonomicznej teorii konsumpcji w: Zachowanie konsumenta, Koncepcje i badania europejskie, ( red. .M. Lmambkin, G. Foxall, F. Van Raaij, B.Heilbrunn) PWN 2001.

George Katona: A founding father of old behavioral economics, The Journal of Socioeconomics, vol. 40-6/2011, p.977-984

Tansif ur Rehman,Historical Contex of Behavioral Economics, Intelectual Economics 10,2016

Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison, Psychologia konsumenta, PWN 2014 ( wybrane fragmenty)

wybrane artykuły z Journal of Economic Psychology and Behavioral Economics oraz innych czasopism według zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

Umiejętność pokazania złożoności i różnorodności czynników wpływających na zachowania ekonomiczne. Znajomość ograniczeń poznawczych człowieka i wpływu emocji oraz norm społecznych na decyzje ekonomiczne.

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_U05, S_U06, S_U07,S_K01,S_K02, S_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gucwa-Leśny
Prowadzący grup: Ewa Gucwa-Leśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gucwa-Leśny
Prowadzący grup: Ewa Gucwa-Leśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)