Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EDU
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym determiantami wyboru ścieżki kształcenia oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy (aktywność zawodową, zarobki) oraz na stan zdrowia.

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teorią oraz wynikami badań empirycznych z tego obszaru.

Pełny opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym determiantami wyboru ścieżki kształcenia oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy (aktywność zawodową, zarobki) oraz na stan zdrowia.

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teorią oraz wynikami badań empirycznych z tego obszaru.

Zajęcia będą miały formę wykładu połączonego z dyskusją na następujące tematy:

1) Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki

2) Teorie wyjaśniające podejmowanie kształcenia i jego efekty

3) Systemy edukacji - Polska a inne kraje

4) Determinanty wyboru ścieżki edukacyjnej

5) Metody pomiaru efektów kształcenia się

6) Inwestycje rodziców i otoczenia w umiejętności dziecka

7) Edukacja formalna

8) Efekty reform systemu edukacji formalnej

9) Kształcenie się za granicą

10) Edukacja pozaformalna

11) Edukacja nieformalna

12) Edukacja a stan zdrowia

Udział w konwersatorium może okazać się źródłem inspiracji do przeprowadzenia własnego badania empirycznego dotyczącego mikroekonomicznych efektów kształcenia się. Badanie takie można wykonać w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium licencjackiego lub magisterskiego "Edukacja a rynek pracy - badania empiryczne".

Literatura:

1. Bąba M., B. Minkiewicz, U. Sztanderska, Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, raport z badań przeprowadzonych w ISW na zlecenie KIG, maszynopis, Warszawa 2004.

2. Drogosz-Zabłocka E., B. Minkiewicz, R. Nowakowska-Siuta, Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2002.

3. Edukacja ustawiczna. Raport., MEiN, Warszawa 2005.

4. Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, IPiSS, Warszawa 2004.

5. Kot S. M. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa-Kraków 1999.

6. Kwiatkowski S. (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2005.

7. OECD, Education at a Glance. OECD indicators, Paris 2006.

8. Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym - Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007.

9. Sztanderska U. (red.) Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu "Pierwsza Praca". Raport. MPiPS, Warszawa 2008.

10. Sztanderska U., Determinanty kształcenia wyższego w Polsce, (w:) Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, T. Szapiro (red.), SGH, Warszawa 2004.

11. Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2005.

12. Kotowska I. (red.), Uczenie się dorosłych. Przegląd tematyczny. Raport źródłowy Polska/OECD, Biblioteka Rynku Pracy, Warszawa 2005.

13. Wójcicka M., Czynniki decydujące o wyborze zawodu (kierunku studiów), (w:) Biogramy edukacyjne, B. Minkiewicz, T. Szapiro (red.), SGH, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student zna:

1) podstawowe teorie wyjaśniające podejmowanie kształcenia i jego efekty,

2) podstawowe metody badania efektów kształcenia,

3) wyniki kluczowych badań empirycznych dotyczących determinant i efektów kształcenia.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę będzie egzamin z wiedzy przekazanej w trakcie wykładów (100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)