Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EMMM Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 3 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zrozumienie marketingowych motywów i decyzji podejmowanych przez firmy funkcjonujące na rynkach zagranicznych. Analiza obejmuje również wzajemne oddziaływanie strategii marketingowych oraz otoczenia w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Zajęcia podsumowuje analiza ewolucji globalnej strategii marketingowej oraz najlepszych praktyk marketingowych. Poszczególne kategorie, koncepcje i procesy przedstawione są w ujęciu teoretycznym a następnie uzupełnione przykładami z konkretnej praktyki firm.

Pełny opis:

1/ Definicja i zakres marketingu międzynarodowego

2/Współczesne tendencje i wyzwania marketingu międzynarodowego

3/Globalna i policentryczna strategia marketingowa

a/Model T. Levitta

b/Model Y. Winda

4/Rola międzynarodowego otoczenia firm:

a/Otoczenie konkurencyjne. Rola korporacji transnarodowych

b/Otoczenie makroekonomiczne. Wpływ regionalnej integracji gospodarczej

c/Otoczenie polityczno-prawne. Wpływ jego zróżnicowanej stabilności na ryzyko dla firm z zagranicy

d/Otoczenie społeczno-kulturowe. Rola wartości i norm kulturowych w praktyce działań marketingowych

i/Kultury wysoko i nisko-kontekstowe

ii/Różnice kulturowe wg. G. Hofstede

e/Otoczenie technologiczne.

5/Badania marketingowe

a/Źródła danych

b/Określanie potencjału rynku

6/Determinanty wejścia na rynek zagraniczny

7/Formy wkraczania i ekspansji na rynkach zagranicznych

8/Kryteria wyboru rynku zagranicznego

9/Strategia produktu

a/Standaryzacja a adaptacja

b/Strategie marki

c/Rola opakowania

d/Efekt kraju pochodzenia

10/Strategia cenowa

a/Cele

b/Rodzaje strategii cenowych

c/Ceny w eksporcie a ceny krajowe

d/Metoda wyliczania cen w eksporcie

e/Ceny transferowe

f/Eskalacja cenowa i sposoby jej ograniczania

11/Strategia dystrybucji

a/Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji

b/Hurtownicy na rynkach zagranicznych

c/Detaliści na rynkach zagranicznych

d/Logistyka

12/Strategia promocji

a/Standaryzacja lub adaptacja mieszanki promocyjnej

b/Reklama na rynku zagranicznym

c/Podstawowe formy promocji sprzedaży

d/Globalne public relations

e/Marketing bezpośredni

13/Audyt marketingowy

14/Ewolucja globalnej strategii marketingowej

15/Najlepsze praktyki marketingowe

Literatura:

Podręcznik: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2008

2020 Delloite Global Retailing Report

2020 Interbrand.com best global brands

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice marketingu międzynarodowego , w szczególności w odniesieniu do marketingu w obrębie jednego kraju. Ma również pogłębioną wiedzę o procesach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, które warunkują posługiwanie się marketingiem międzynarodowym.

Ma także pogłębioną wiedzę o wieloprzekrojowym wpływie kultury danego kraju na zachowanie i decyzje nabywców.

Wiedza ta obejmuje również zróżnicowane sposoby, formy i kryteria dostosowywania się ze swoją ofertą produktową przedsiębiorstw zagranicznych do specyfiki otoczenia społeczno-kulturowego w danym kraju oraz/lub regionie geograficznym lub realizacji strategii standaryzacji i globalizacji składników mieszanki marketingowej, dążącej do ujednolicenia gustów i zachowania nabywców. S2A_W02_W03_W04_W05.

Student zna i rozumie m. in. teorię międzynarodowego cyklu życia produktu R. Vernona, globalizacji rynków T. Levitta i jej krytykę w ujęciu Y. Winda, teorię efektu kraju pochodzenia oraz eskalacji cen.

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i zakresu badań marketingowych umożliwiających budowanie i realizację strategii marketingowych na rynkach zagranicznych o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego i otoczenia społeczno-kulturowego.

Student potrafi wyszukiwać oraz identyfikować informacje służące do określenia czynników kształtujących zachowanie nabywców na rynkach zagranicznych oraz strategii i ofert dóbr i usług zagranicznych producentów/sprzedawców.

Student potrafi analizować dane z punktu widzenia m.in. teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, globalizacji rynków, efektu kraju pochodzenia i eskalacji cen w celu oceny zakresu stosowania i adaptacji odpowiednich strategii marketingu międzynarodowego i konkretnych narzędzi marketingowych.

Student wykazuje umiejętność profesjonalnego wykonywania zadań (odnoszenie do stanu wiedzy teoretycznej dotyczącej marketingu międzynarodowego oraz marketingu jako takiego)

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów składników i całościowych strategii marketingowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne owych strategii.

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy .

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.