Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowa geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EMNGE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowa geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Studenci muszą mieć odpowiednie przygotowanie z mikroekonomii.Wymagania formalne

Zakłada się, że studenci uczestniczący w zajęciach dysponują zakresem wiedzy w zakresie mikroekonomii I i II.

Bierna znajomość języka angielskiego, potrzebna do czytania dodatkowej literatury, jest pożądana.


Założenia wstępne

Znajomość mikroekonomii I i II, wstępu do ekonomii oraz historii gospodarczej ułatwi osiągnięcie lepszych wyników.


Skrócony opis:

1. cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka zintegrowana, powiązana wewnętrznie więzami handlowymi oraz przepływami siły roboczej i k kapitału.

2. podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z nową geografia ekonomiczną. Przedstawione zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania.

3. Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele nowej geografii ekonomicznej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji.

Pełny opis:

 30-godziny wykład poświęcony problematyce gospodarki światowej, a w szczególności jej regionalizacji i związkom pomiędzy regionalną specjalizacją w produkcji a międzynarodową wymianą handlową.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku specjalizacji EIE W trakcie zajęć poruszane będą kwestie związane z:

• międzyregionalną mobilnością czynników produkcji,

• koncentracją działalności ekonomicznej w miastach, powiązaniami pomiędzy lokalizacją działalności a charakterem specjalizacji międzynarodowej,

• a także wzrostem gospodarczym w aglomeracjach miejskich z perspektywy zarówno teoretycznej jak i empirycznej.

Zajęcia przeznaczone są też dla osób pragnących specjalizować się w dziedzinie ekonomii integracji europejskiej lub ekonomii międzynarodowej, ekonomii przedsiębiorstwa lub ekonomii sfery publicznej

Szczegółowy plan wykładu z Geografii ekonomicznej przedstawia się następująco (w nawiasach podano odwołania do literatury, która jest pokazana w dalszej części sylabusa):

 Zajęcia 1 (JJM). Zagadnienia wstępne: Ekonomia przestrzenna a geografia ekonomiczna:

BGM, 2001, rozdział 1, A first look at geography, trade and development, 1-21.

BGM, 2001, rozdział 2, Geography and economic theory, 22-57.

Martin R., 1996, Paul Krugman’s Geographical Economics and its implications for regional development theory: A critical assessment, Economic Geography 72, 259-292.

Neary J.P., 2001, Of hype and hyperbolas: Introducing the New Economic Geography, Journal of Economic Literature 39, 536-561.

Krugman P., 1995, Models and metaphores, w: Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge M.A., 79-88.

 Zajęcia 2 (JJM). Historyczne podejścia do ekonomii przestrzennej

Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych, rozdział 3, Teorie przestrzennej lokalizacji działalności gospodarczej, WUW, Warszawa, 107-154.

Krugman P., 1995, Five traditions in economic geography, w: Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge M.A., 37-55.

FKV, 1999, rozdział 2: Antecedents I: Urban economics, 15-23.

FKV, 1999, rozdział 3: Antecedents II: Regional science, 25-41.

 Zajęcia 3 (JJM). Nowa teoria handlu zagranicznego a koszty transportu

Dixit A.K., Stiglitz J.E., 1977, Monopolistic competition and optimum product diversity, American Economic Review 67, 297-308.

Krugman P., 1980, Scale economies, product differentiation and the pattern of trade, American Economic Review 70, 950-959.

 Zajęcia 4 (JJM). Badania empiryczne kosztów transportu

Badania UNCTAD: Review of Maritime Transport

Analizy Banku Światowego i WTO

Negocjacje trade facilitation w WTO i szacunki znaczenie kosztów transportu.

 Zajęcia 5 (JJM): Podstawy nowej geografii ekonomicznej: Model Centrum-Peryferie

BGM, 2001, rozdział 3, The core model of geographical economics, 59-97.

BGM, 2001, rozdział 4, Solutions and simulations, 100-126.

Krugman P., 1991, Increasing returns and economic geography, Journal of Political Economy 99, 483-499.

FKV, 1999, rozdział 4: The Dixit-Stiglitz model of monopolistic competition and its spatial implications, 45-59.

FKV, 1999, rozdział 5: Core and periphery, 61-76.

 Zajęcia 6. (AC) Model mobilnego kapitału

BFMON, 2003, rozdział 3: The footloose capital model, 68-89.

 Zajęcia 7. (AC) Model mobilnego przedsiębiorcy

BFMON, 2003, rozdział 4: The footloose entrepreneur model, 91-108.

 Zajęcia 8. (AC) Badania empiryczne regionalnego zróżnicowania płac

BGM, 2001, rozdział 5, Geographical economics and empirical evidence, 128-165.

Blanchard O., Katz L., 1992, Regional evolutions, Brooking Papers on Economic Activity 1, 1-75.

Glaeser E.L., Mare D.C., 1994, Cities and skills, NBER Working Paper No. 4728.

Treyz G.I., 1991, Causes of changes in wage variation among states, Journal of Urban Economics 29, 50-62.

Roback J., 1982, Wages, rents and the quality of life, Journal of Political Economy 90, 1257-1278.

Farber S., Newman R., 1987, Accounting for South-North real wage differentials and for changes in those differentials over time, Review of Economics and Statistics 69, 215-223.

Beeson P.E., Eberts R., 1989, Identifying productivity and amenity effects in interurban wage differentials, Review of Economics and Statistics 71, 443-452

 Zajęcia 9. (AC) Badania empiryczne regionalnej specjalizacji

Combes P.P., Mayer T., Thisse J.F., Economic Geography. The Integration of Regions

and Nations, Princeton University Press, Princeton 2008, rozdziały 11-13.

 Zajęcia 10. (AC) Wzrost gospodarczy w przestrzeni

BGM, 2001, rozdział 10, Dynamics and economic growth, 274-304.

Black D., Henderson V., 1999, A theory of urban growth, Journal of Political Economy 107, 252-284.

Eaton J., Eckstein Z., 1997, Cities and growth: Theory and Evidence from France and Japan, Regional Science and Urban Economics 27, 443-474.

Zajęcia 11. (AC) Rola przedsiębiorstw międzynarodowych w rozwoju regionalnym

Markusen J.R., Venables A.J., 1999. Foreign direct investment as a catalyst for industrial

development, European Economic Review 43(2), 335-356.

Zajęcia 12. (AC) Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw międzynarodowych

BGM, 2001, rozdział 8, Agglomeration and international business, 222-244.

Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych, rozdział 4, Analiza czynników lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, WUW, Warszawa, 162-206.

Harrigan J., 1995, Factor endowments and the international location of production: Econometric evidence from OECD, Journal of International Economics 39.

Head K., Ries J., Swenson D., 1995, Agglomeration benefits and location choice, Journal of International Economics 38, 223-247.

 Zajęcia 13 (JJM). Dobrobytowe skutki polityki handlowej

Feenstra R.C., 2004, rozdział 7, Import tariff and dumping, 209-233.

Standardowa analiza zmian dobrobytu reprezentatywnego konsumenta, analiza skutków ceł w kraju dużym (optymalne cło) i małym w zależności od poziomu sposobu konkurencji przy niemobilności czynników produkcji

 Zajęcia 14 (JJM). Jednostronna polityka handlowa

 BFMON, 2003, rozdział 12: Unilateral trade policy s. 289-313, 317-329.

Protekcja obniżająca ceny dzięki aglomeracji firm, warunki na podniesienie dobrobytu w różnych modelach (FC, CC), znacznie kosztów mobilności kapitałów dla równowagi i skutków dobrobytpowych

Ewentualnie Zajęcia 15. Wzajemne porozumienia handlowe a lokalizacja

 BFMON, 2003, rozdział 13: Reciprocal trade agreements, 317-329.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Brakman S., Garretsen H., Marrewijk Ch. van, [w skrócie BGM], An Introduction to Geographical Economics: Trade, Location and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

• Cieślik A., Geografia Inwestycji Zagranicznych: Przyczyny i Skutki Lokalizacji Spółek z Udziałem Kapitału Zagranicznego w Polsce, WUW, Warszawa 2005.

• Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G.M., Nicoud F.R., [w skrócie BFMON], Economic Geography and Public Policy, Princeton University Press, Princeton 2003.

• Fujita M, Krugman P. Venables A., [w skrócie FKV], The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge M.A. 1999.

• oraz materiały do wykładów w formie elektronicznej (PDF) dostępne w intranecie.

Literatura dodatkowa:

• Artykuły wymienione przy poszczególnych zajęciach

Efekty uczenia się:

Student przystępujący do zaliczenia będzie musiał wykazać się znajomością przedstawionych na zajęciach metod oceny i zarządzania ryzykiem: płynności, stóp procentowych, walutowym, kredytowym oraz operacyjnym w instytucjach finansowych.

Student nabędzie umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym.

Uczestnik zajęć będzie potrafił przedstawić jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ogranicza ich wpływ na wyniki i wartość banku, a także jak zarządzanie ryzykiem może ograniczyć wysokość wymogów kapitałowych banków i zapewnić przestrzeganie norm ryzyka.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem przystapienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń powyżej 4 jest premiowana. Maksymalna premia, za ocenę bardzo dobrą, stanowi 10% końcowej sumy punktów.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń z Handlu Międzynarodowego są podane sylabusie do ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Cieślik
Prowadzący grup: Andrzej Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)