Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja rynku i polityka konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EMOR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja rynku i polityka konkurencji
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni być zaznajomieni z materiałem przedmiotu "Analiza matematyczna" w zakresie w szczególności maksymalizacji funkcji przy ograniczeniach. Ponadto wymagana jest wiedza z przedmiotu Mikroekonomia, w szczególności w zakresie teorii przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową teorią w zakresie organizacji rynku. Większość prezentowanych modeli pozwala na formułowanie wniosków na temat zmian w dobrobycie ekonomicznym i określa znaczenie polityki konkurencji w rozwiązywaniu problemów zawodności rynkowych

Pełny opis:

Kurs "Organizacja Rynku i Polityka Konkurencji" dostarcza wiedzy na temat konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz efektów występowania zróżnicowanych struktur rynkowych. Dotyczy decyzji przedsiębiorstw i wpływu jaki na te decyzje i polityka konkurencji mogą mieć na poziom dobrobytu ekonomicznego.

Realizowane tematy:

1-2. Wstęp: konkurencja doskonała a konkurencja niedoskonała, monopol, funkcja kosztów

3-4. Monopol na rynku dóbr trwałych. Dominująca firma i konkurencyjny brzeg.

5-7. Dyskryminacja cenowa. Taryfa dwuczęściowa.

8 Zintegrowanie pionowe. Efekty zewnętrzne i kontrola pionowa.

9. Zintegrowanie poziome. Polityka antymonopolowa.

10. Teoria gier i statyczne gry oligopolistyczne. Duopol Cournota.

11. Duopol Bertranda. Ograniczenia mocy produkcyjnych.

12. Gry dynamiczne. Monopol Stackelberga.

13-14. Koszty utopione i problem wejścia na rynek. Model Stackelberga-Spence-Dixita..

15. Monopol naturalny. Regulacja. Rozwiązanie pierwsze- i drugie-najlepsze. Ceny Ramseya. Taryfy wieloczęściowe.

Literatura:

J. Church and R. Ware, Industrial Organization: A Strategic Approach, McGraw Hill, 2000

J. Tirole: Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1989

Efekty uczenia się:

1. Student ma świadomość konieczności opierania decyzji rynkowych i interwencji regulacyjnych o solidne podstawy mikroekonomicznej teorii producenta. Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń i uproszczeń podejścia modelowego do analizy realnych zachowań firm na rynku.

2. Student ma świadomość, że organizacja rynku ma zastosowanie do oceny współczesnych zjawisk gospodarczych i że oceny tej dokonuje się, między innymi przy pomocy analiz empirycznych

3. Student potrafi formułować cele strategiczne i operacyjne firm oraz dobierać właściwe środki ich realizacji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, w tym ograniczeń prawnych i uwarunkowań ekonomicznych.

4. Student potrafi określać cele i zasadność regulacji rynków, oceniać ich konsekwencje oraz skuteczność.

5. Student potrafi podjąć pracę w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych związanych z regulowaniem, kontrolowaniem lub wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw.

6. Student potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać nabytą wiedzę.

7. Student nabywa umiejętności prezentowania własnej wiedzy, formułowania własnych poglądów i ocen oraz podejmowania dyskusji z ocenami i poglądami jego zdaniem błędnymi.

8. Student potrafi terminowo wywiązywać się z obowiązków i samodzielnie planować swój czas pracy.

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci muszą zaliczyć kolokwium oraz zaprezentować case study do jednego z tematów zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Hagemejer
Prowadzący grup: Jan Hagemejer, Maciej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)