Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy w gospodarce otwartej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EMRP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy w gospodarce otwartej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone kursy mikroekonomii i makroekonomii co najmniej na poziomie średniozaawansowanym


Zaliczony kurs makroekonomia zaawansowana; w tym szczególnie część dotycząca rynku pracySkrócony opis:

Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy w skali kraju (w gospodarce otwartej) i w skali międzynarodowej. Wyjaśnia się na nich zależność funkcjonowania krajowego rynku pracy od przebiegu zjawisk w skali międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem migracji.

Zajęcia wstępne, opisujące podstawowe problemy i teorie je wyjaśniające działanie rynku pracy gospodarce otwartej mają formę wykładu połączonego z dyskusją nt. siły wyjaśniającej realne problemy przez prezentowaną teorię. Zajęcia późniejsze, poświęcone poszczególnym problemom oddziaływania międzynarodowego otoczenia niedoskonałego rynku pracy i adekwatnym do nich politykom publicznym będą wykorzystane dla prezentacji opracowań studentów (przygotowanych w dwuosobowych zespołach) i dyskusji nad ich skutecznością. Te same zespoły opracowują referaty na ten sam, wybrany temat.

Pełny opis:

Część 1.

1. Rynek pracy – pojęcia wstępne i tendencje zachodzące współcześnie na rynkach pracy

2. Teoretyczne podstawy analizy rynku pracy

3. Obszary problemowe na rynku pracy

Część 2.

3. Różnice między krajowymi rynkami pracy – perspektywa zasobów kapitału ludzkiego

4. Rynek pracy a handel międzynarodowy (uwarunkowania handlu międzynarodowego przez rynek pracy, uwarunkowania rynku pracy przez handel)

5. Rozwiązania instytucjonalne na rynku pracy – zróżnicowanie międzynarodowe

6. Międzynarodowe standardy pracy

7. Polityka UE wobec rynków pracy (Strategia Lizbońska i Europa 2020)

8. Kierunki migracji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem UE

9. Przyczyny i skutki migracji ze szczególnym uwzględnieniem migracji ekonomicznych

10. Znaczenie krajowych rozwiązań instytucjonalnych dla kreowania strumieni migracji

11. Dostosowania na rynkach krajów przyjmujących i wypychających migrantów

12. Polityka migracyjna

13. Polska jako kraj emigracji

Literatura:

Podstawowa

- Cahuc P.,A. Zylberberg, Labor Economics (2004), The MIT Press.

- Grotkowska G. (2012), Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji WUW, Warszawa

- International Migration Report 2017

- Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, WUW, Warszawa

Dodatkowa/uzupełniająca

- Castles S., H De Haas, MJ Miller (2013), The age of Migration: International population movements in the Modern World, Macmillan International Higher Education

- Employment and Social Development in Europe – różne wydania

- OECD Employment Outlook - – różne wydania

- Rules of the Game: an introduction to standards-related work of the ILO (2019)

- Slaughter M.J.,(1998) International trade and labour-market outcomes: Results, questions, and policy options w: The Economic Journal

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- wie jak przebiegają zjawiska w obrębie rynku pracy w skali świata, jak i w poszczególnych krajach lub w ich ugrupowaniach (UE),

- zna i rozumie podstawowe teorie odnoszące się do funkcjonowania rynku pracy w warunkach gospodarki otwartej, w tym zwłaszcza do powiązań między rynkiem pracy, handlem międzynarodowym i migracjami

- wie i rozumie, jak te teorie wyjaśniają współzależności krajowych rynków pracy

- zna podstawowe fakty odnoszące się do krajowego rynku pracy i tendencje ich zmian, wie, które z tych tendencji wykazują związek z otwarciem gospodarki krajowej

- wie, jakie są i co głoszą teorie migracji międzynarodowej

- zna sposoby empirycznej weryfikacji wszystkich ww. teorii.

Umiejętności

Student:

- potrafi znaleźć literaturę teoretyczną i empiryczną odnoszącą się do wybranych problemów funkcjonowania rynku pracy w skali międzynarodowej i umie ją krytycznie analizować

- potrafi zgromadzić dane na temat międzynarodowego rynku pracy i migracji i wyjaśnić ich działanie przy ich pomocy z użyciem narzędzi statystycznych i z wykorzystaniem znajomości teorii

- umie zidentyfikować problemy, jakie powstają na rynku pracy pod wpływem otwarcia gospodarki krajowej i potrafi je analizować

- potrafi przewidywać zmiany powiązań międzynarodowych w odpowiedzi na zmiany zachodzące na krajowym rynku pracy, jak i zmiany powstające na krajowym rynku pracy pod wpływem powiązań międzynarodowych

- potrafi przedstawić analizę problemu dotyczącego rynku pracy w gospodarce otwartej w zwięzłym referacie.

Kompetencje społeczne

Student:

- potrafi w toku pracy grupowej opracować temat w postaci prezentacji i referatu

- jest przygotowany do udziału w debatach publicznych na te tematy poruszone na zajęciach, rozumiejąc wagę wypowiedzi merytorycznych

-zdaje sobie sprawę z dynamicznego charakteru zmian zachodzących na rynku pracy i współpracy międzynarodowej i wie, że konieczne jest uzupełnianie wiedzy z tego zakresu dla zachowania własnych kompetencji

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane są:

-obecności na zajęciach (dopuszczalne max 2 nieobecności)

- udział w dyskusjach (do 10 pkt.)

- przedstawienie referatu (pracy semestralnej) o objętości 12-20 s. przygotowanej w zespole dwuosobowym (ocena - do 30 pkt)

- prezentacja problemu opracowana w zespole dwuosobowym (ocena - do 20 pkt)

- egzamin końcowy (test, ocena do 40 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sztandar-Sztanderska
Prowadzący grup: Urszula Sztandar-Sztanderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)