Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspólne polityki UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EMWPUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wspólne polityki UE
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu Ekonomii Międzynarodowej

Wymagania formalne

Student powinien mieć zaliczone podstawowe kursy z ekonomii i ekonomii międzynarodowej

Założenia wstępne

W opanowaniu materialu pomocne są zajęcia z teorii itegracji i historii integracji w Europie


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką wspólnych polityk UE oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych mechanizmów integracji gospodarczej. Zajęcia zapoznają studentów i rozwijają ich wiedzę na temat integracji w ramach UE oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania Rynku Wewnetrznego Unii Europejskiej. Wykład rozpoczyna przedstawienie historii wprowadzenia rynku wewnętrznego. Następnie na kolejnych spotkania studenci zostają zapoznani z zasadami funkcjonowania unii celnej i wspólną polityka handlową. Na kolejnych są przedstawione zasady wprowadzania czterech swobód: liberalizacji przepływu dóbr, kapitału, pracowników i usług. Następnie omawiane są wybrane wspólne polityki unijne.

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Omówienie celu zajęć, założeń, egzaminów oraz przedstawienie zagadnienia jakim są wspólne polityki UE z punktu widzenia teorii makroekonomicznych.

2. POCZĄTKI INTEGRACJI W EUROPIE

Europeizacja, czyli kontekst teoretyczny procesu integracji: europeizacja jako proces. Przedstawienie przesłanek prowadzących do powojennej integracji europejskiej oraz historii poszerzania i pogłębiania integracji do roku 1973: EWWiS, EWG, EURATOM. Zajęcia dotyczą powołanie i roli trzech Wspólnot, jak również nieudanych prób tworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Ponadto obejmują one zagadnienie pierwszego rozszerzenia wspólnot oraz relacji między Wielką Brytanią a wspólnotami (lata 1951-1974).

2. ETAPY INTEGRACJI GOSPDOARCZEJ A WTO

Tematem zajęć jest integracja regionalna widziana na tle gospodarka światowa. Wprowadzona zostaje jej definicja ekonomiczna. Zajęcia opierają się na dokonywaniu zestawienia pomiędzy światowym systemem regulacji polityki handlowej (GATT/WTO) a integracją regionalną (m.in. znaczenie art. XXIV GATT). Omówione zostaje znaczenie procesów integracji w świecie. Ponadto przedstawiane są klasyczne etapy integracji.

3. DALSZE PROCESY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W EUROPIE

Zajęcia dotyczą zintensyfikowania procesów integracji: tworzenia jednolitego rynku oraz integracji walutowej. Historia integracji jest ilustrowana reformami przyjmowanymi w ramach kolejnych traktatów, w związku z czym kolejno omówione zostają JAE, Maastricht, Amsterdam, Nicea, Lizbona. Ponadto przedstawione zostają kolejne akcesje do wspólnoty (1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 2013), ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyłączenie się państw Europy Środkowej i Wschodniej.

4. INSTYTUCJE I PRAWO UE

Zajęcia dotyczą historii, kompetencji i składu instytucji unijnych: Komisja, Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny i Trybunał Obrachunkowy. Ponadto przedstawione zostają współczesne źródła prawa unijnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na porównanie aktów prawnych w formie rozporządzenia i w formie dyrektywy.

5. UNIA CELNA I WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA (2 jednostki zajęciowe)

Zajęcia dotyczą podstaw teoretycznych i traktatowych wspólnej polityki handlowej. Omawiane zostają Środki ochrony rynku stosowane w ramach UE: dumping i postępowania anty-dumpingowe, subsydia i cła wyrównawcze, klauzule ochronne przed nadmiernym przywozem, porównanie do zasad stosowanych w WTO. Zajęcia prezentują interdyscyplinarne, ekonomiczno-instytucjonalne podejście do zagadnienia teoretycznych ram wspólnej polityki handlowej.

6. RYNEK WEWNĘTRZNY UE: WSPÓLNE POLITYKI, JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

W czasie zajęć omówione zostają podstawy funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, ze szczególnym położeniem nacisku na omówieniu części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

7. POLITYKA JEDNOLITEGO RYNKU: SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

Zajęcia dotyczą etapów tworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego w zakresie zdefiniowania barier dla tworzenia wspólnego rynku i wynikającego ich diagnozy popisania JAE. Ponadto omówiona zostaje kwestia aproksymacja prawa narodowego i polityk wspólnotowych oraz ewolucja podejścia w zakresie strategii prowadzenia działań integracyjnych.

8. STANDARYZACJA

Zajęcia poświęcone są rola standaryzacji w tworzeniu wspólnych polityk, czyli zagadnieniu tworzenia systemów standardów europejskich (wprowadzanie standardów m.in. w odniesieniu do produkcji zabawek).

9. POLITYKA JEDNOLITEGO RYNKU: PRACA ALE TEŻ KWESTIE SCHENGEN I MIGRACJE

Zajęcia dotyczą kwestii związanych ze swobodnym przepływem osób w ramach UE (m.in. pytania o granice swobodnego przepływu osób, w tym problematyki tzw. korzyści socjalnych). Omówiona zostanie problematyka obywatelstwa UE. Ponadto zajęcia dotyczą zagadnień powiązania między UE a światem zewnętrznym w zakresie przepływu osób, czyli migracji oraz wspólnego systemu azylowego.

10. POLITYKA JEDNOLITEGO RYNKU: KAPITAŁ, USŁUGI

Na zajęciach przedstawione są problemy związane z samym definiowaniem usług i kapitału. Scharakteryzowana zostaje specyfika Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Druga część zajęć dotyczy historii liberalizacji przepływu kapitału oraz jego definicja kapitału i sposobów rozróżnienia między kapitałem a innymi swobodami.

11. WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA I WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

Zajęcia dotyczą cele, założeń i zmian w polityce transportowej, w tym współczesnych wyzwań związanych z zachodzącymi w tym sektorze zmianami. Druga część zajęć poświęcona jest celom, historii i rozwojowi wspólnej polityki rolnej. Omówione zostają zasady, skutki i reforma WPR, a także skutki prowadzenia WPR dla gospodarki globalnej (m.in. kwestia wpływu Europa na sytuację rolnictwa w państwach rozwijających się).

12. INTEGRACJA GOSPODARCZA A POSTĘP TECHNOLOGICZNY: JEDNOLITY RYNEK CYFROWY

Na zajęciach przedstawiona zostaje Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy. Omówione zostają jej założenia, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

13. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Literatura:

1. Baldwin, Wypłosz, The Economics of European Integration, 2015, McGraw-Hill Higher Education

2. Christiansen, Duke, Kirchner, Understanding and Assessing the Maastricht Treaty, “Journal of European Integration”, 2012, 34:7, 685-698

3. Gawlikowska-Hueckel, Zielińska-Głębocka „Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej”, BECK 2004

4. Jak działa Unia Europejska: Przewodnik po instytucjach europejskich, Unia Europejska, Luksembrug 2014, dostęp online http://www.europe-direct.bialystok.pl/public/file/Jak%20dzia%C5%82a%20Unia%20Europejska.pdf

5. Jovanovic, The Economics of European Integration. Limits and Prospects, EE 2005, rozdział 7

6. Kohnstamm M., The European Coal and Steel Community, dostęp online: http://www.cvce.eu/obj/max_kohnstamm_the_european_coal_and_steel_community-en-d95cabf1-bb2f-4c41- ada4-815048276ce1.html

7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, COM/2015/0192 final

8. Molle W., The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy, 2017, Routledge

9. Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów konkurencyjność głowni partnerzy, Mucha-Leszko, 2009, UMCS

10. Neal L., The Economics of Europe and the European Union, 2007, Cambridge University Press

11. Prawo Unii Europejskiej Vademecum. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne, red. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski, Warszawa 2014

12. Śledziewska K., Regionalizm handlowy w XXI wieku Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, 2015, dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/279867127_Regionalizm_handlowy_w_XXI_wieku_Przeslanki_teoretyczne_i_analiza_empiryczna

13. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

14. Wilkin, Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 2008

15. WTO, dostęp online: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

16. Wyrok Trybunału (wielka izba) 30 maja 2006 r. w sprawach połączonych C‑317/04 i C‑318/04, ECLI:EU:C:2006:346

Efekty uczenia się:

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zachodzących współcześnie w ramach współpracy i wpsólnych polityk w Unii Europejskiej

Student ma pogłębioną wiedzę na temat wspólnych polityk Unii Europejskiej

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do oceny celów i zasad działania wspólnych polityk Unii Europejskiej

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy procesów zachodzących w Unii Europejskiej

Student rozumie teorie z zakresu integracji gospodarczej i rozumie potrzebę harmonizacji polityk gospdoarczych

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych nt wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich wpływu na gosdpoarkę UE

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają wykład na podstawie egzaminu pisemnego. Studenci na egzaminie otrzymają około 8 pytan otwartych. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania z egzaminu wynosi 80.

Oceny:

50-60 pkt. dst

60-70 pkt. db

70-80 pkt. bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)