Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia pracy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone kursy mikroekonomii i makroekonomii co najmniej na poziomie średniozaawansowanym


Zaliczony kurs makroekonomia zaawansowana; w tym szczególnie część dotycząca rynku pracy
Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach OECD) w kontekście teorii ekonomii z tego zakresu. Szczególną uwaga jest poświęcona instytucjom rynku pracy i teoretycznym oraz empirycznym badaniom nad nimi. Zajęcia są prowadzone częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

I. Rynek pracy – pojęcia wstępne i współczesne tendencje

1. Przedmiot ekonomii pracy. Statyczny i dynamiczny model rynku pracy.

2. Funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach – główne problemy.

3. Podstawy analizy funkcjonowania rynku pracy.

II. Rola instytucji i społecznych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy w kształtowaniu wynagrodzeń

4. Regulacja płac, w tym płaca minimalna

5. Związki zawodowe i umowy zbiorowe

6. Ochrona stosunku pracy

7. Regulacja czasu pracy

8. Rynek pracy a redystrybucja fiskalna

9. Polityka emerytalna a rynek pracy

10. Polityka rodzinna a podaż pracy

11. Polityka edukacyjna i szkolenia a rynek pracy

12. Aktywne polityki rynku pracy

13. Pasywne polityki rynku pracy

14. Współzależność różnych rozwiązań instytucjonalnych na rynek pracy

Literatura:

Podstawowa

 Boeri T., J.van Ours (2011) , Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

 P. Calhuc, A. Zylberberg (2004), Labor Economics, MIT Press, rozdz. 1-4

 Employment and Social Developments in Europe 2018, European Commission, Brussels

 Employment and Social Developments in Europe 2017, European Commission, Brussels

- OECD Employment Outlook2018, OECD Publishing, Paris

- OECD Employment Outlook2017, OECD Publishing, Paris

Dodatkowa/uzupełniająca

 Abbritti M., Weber S. (2010), Labor Market Institutions and the Business Cycle, European Central Bank, Working Paper Series No 1183/2010

 Ashenfelter O., Layard R., (1999), Handbook of Labor Economics, Vol. I, II, North Holland, Amsterdam

 Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie, Podstawy teoretyczne, PWN

 Quintini G.(2011), Right For The Job: Over-Qualified or Under-Skilled? OECD Social, Employment And Migration Working Papers, Paris, OECD

- Socha M., Sztanderska U. (2000), Bezrobocie strukturalne, PWN, Warszawa

- Schmid G., J O'Reilly, K Schömann (1996) International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Brookfield, US

Inne pozycje zostaną ustalone na podstawie wyboru tematów referatów przez studentów.

Efekty uczenia się:

Student

- wie jak przebiegają zjawiska w obrębie rynku pracy, zwłaszcza w krajach OECD, zna podstawowe fakty odnoszące się do polskiego rynku pracy i tendencje ich zmian

- zna i rozumie podstawowe teorie odnoszące się do:

o mechanizmów równoważenia rynku pracy (w tym teorię poszukiwań na rynku pracy)

o bezrobocia strukturalnego (w tym przyczyn trwałych niedopasowań strukturalnych, histerezy)

o instytucji rynku pracy (w tym regulacji prawnych dotyczących indywidualnych umów o pracę, umów zbiorowych, organizacji pracy)

o oddziaływania polityk rynku pracy (pasywnych i aktywnych)

- zna sposoby empirycznej weryfikacji ww. teorii

W zakresie umiejętności:

Student

- potrafi znaleźć literaturę teoretyczną i empiryczną odnoszącą się do wybranych problemów funkcjonowania rynku pracy w skali ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej i umie ją krytycznie analizować

- potrafi zgromadzić dane na temat funkcjonowania rynku pracy i wyjaśnić jego działanie przy ich pomocy z użyciem narzędzi statystycznych i z wykorzystaniem znajomości teorii na podany temat

- umie zidentyfikować problemy, jakie powstają na rynku pracy pod wpływem regulacji i wdrażania polityk publicznych i potrafi je analizować

- ma umiejętność przewidywania następstw pojawiających się na rynku pracy regulacji, wie, jak je oceniać (koszty – korzyści)

- potrafi napisać zwięzły referat na temat sposobów rozwiązywania kluczowych problemów rynku pracy.

Kompetencje społeczne

Student:

- potrafi w toku pracy grupowej opracować temat w postaci prezentacji i referatu

- rozumie konieczność posługiwania się argumentami merytorycznymi w toku dyskusji nad ważnymi problemami rynku pracy i powiązanymi z nimi problemami ekonomicznymi i społecznymi

- zdaje sobie sprawę z dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy i z konieczności systematycznej ich obserwacji i kształcenia się w zakresie metod interwencji na rynku pracy

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane są:

- obecności na zajęciach (dopuszczalne max 2 nieobecności)

- prezentacja 1 problemu opracowana zespołowo (ocena - do 20 pkt; ocenianie przez studentów)

- przedstawienie 1 referatu (pracy semestralnej) przygotowanego w zespole jw. o objętości 12-20 s. (ocena - do 35 pkt)

- kolokwium (test, ocena do 35 pkt)

- udział w dyskusjach (do 10 pkt.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sztandar-Sztanderska
Prowadzący grup: Urszula Sztandar-Sztanderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sztandar-Sztanderska
Prowadzący grup: Urszula Sztandar-Sztanderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)