Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka otwarta: kurs walutowy i jego znaczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL211A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka otwarta: kurs walutowy i jego znaczenie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy dyplomowej (licencjackiej). Tematy prac mieszczące się w ramach seminarium dotyczą funkcjonowania rynków walutowych oraz wpływu kursów walutowych na różne aspekty działania gospodarek otwartych. Seminarium jest przeznaczone dla studentów III roku studiów I stopnia. Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego oraz tez pracy dyplomowej (licencjackiej). Początkowe zajęcia są poświęcone omówieniu konstrukcji pracy licencjackiej, a także dyskusji interesujących studentów zagadnień i potencjalnych tematów pracy licencjackiej. W trakcie kolejnych spotkań dyskutowane będą plany prac, a także postępy w ich przygotowywaniu. W szczególności dotyczyć to będzie podstawowych teorii odnoszących się do tematyki pracy, wniosków z dotychczasowych badań empirycznych oraz prezentacji badań własnych uczestników seminarium. Przykładowe tematy prac licencjackich przygotowywanych w ramach seminarium:

- Znaczenie reżimów walutowych w handlu międzynarodowym – model grawitacyjny;

- Makroekonomiczne determinanty dolaryzacji;

- Makroekonomiczne determinanty statusu safe haven na przykładzie wybranych walut;

- Wpływ deprecjacji jena japońskiego na eksport Japonii;

- Wpływ kryzysu finansowego lat 2008-2009 na sposoby zarządzania ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pochodnych;

- Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę cen dóbr importowanych w Polsce w latach 2004-2012;

- Wpływ systemu kursu walutowego na przebieg kryzysu finansowego 2007-2010 na przykładzie Litwy, Łotwy i Estonii;

- Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego z uwzględnieniem kursów euro i franka szwajcarskiego.

Literatura:

Literatura dobrana indywidualnie do tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student będzie:

(Wiedza)

- znał podstawowe modele teoretyczne oraz wnioski z badań empirycznych dotyczących funkcjonowania rynków walutowych, kształtowania się kursów walutowych oraz znaczenia kursu walutowego w gospodarce otwartej (na poziomie średnio zaawansowanym);

- znał zasady pisania prac naukowych wraz z przestrzeganiem prawa autorskiego.

(Umiejętności)

- potrafił sformułować problem badawczy,

- potrafił opracować oraz przedstawić wyniki przeprowadzonych badań,

- umiał zaprezentować publicznie problem badawczy, omówić jego źródło, znaczenie oraz wyniki dotychczasowych badań, a także dokonać dyskusji wniosków z tychże badań,

- wiedział, iż analizowane zjawisko należy wyjaśnić na gruncie teoretycznym i potrafił przeprowadzić taką analizę w kontekście problemu przygotowywanej pracy,

- rozumiał konieczność dostosowania metody empirycznej do charakteru testowanej hipotezy, a także dostępnych danych empirycznych.

(Kompetencje społeczne)

- rozumiał znaczenie systematycznej pracy i konieczności planowania pracy w długookresowej perspektywie,

- potrafił przedstawiać swoje opinie na forum publicznym, wspierając argumentację przykładami empirycznymi.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia I semestru jest:

- przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy,

- przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy dyplomowej (uwzględniającej koncepcje teoretyczne, a także badania z zakresu tematu pracy),

- przedstawienie rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury do wybranego zagadnienia badawczego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia II semestru jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)