Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreatywna księgowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL252A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kreatywna księgowość
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium oferowane jest dla studentów III roku studiów licencjackich zainteresowanych problemem wykrywania kreatywnej księgowości w przedsiębiorstwach. Seminarium służy pogłębieniu znajomości literatury poświęconej fałszowaniu sprawozdań finansowych oraz poznaniu metod, które mogą zostać użyte w badaniach empirycznych poświęconych omawianemu zjawisku. Seminarzyści będą pracowali nad tematem z wybranego obszaru w powiązaniu z wiedzą zdobytą podczas studiów w celu przygotowania pracy licencjackiej. Zakładane efekty zostaną osiągnięte poprzez systematyczną pracę seminarzystów oraz regularne spotkania, które będą służyły prezentacji wyników pracy oraz omówieniu występujących problemów związanych z jej przygotowaniem. Końcowe zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie złożonej pracy licencjackiej

Pełny opis:

W ramach seminarium zostaną omówione zjawiska związane z wykorzystaniem kreatywnej księgowości przez podmioty publiczne. Przedstawione zostaną przyczyny i metody związane z fałszowaniem sprawozdań finansowych oraz metody ich detekcji przedstawione w literaturze przedmiotu. Studenci poznają metody badawcze wykorzystywane w oparciu o wskaźniki stosowane w analizie finansowej oraz badania stosujące modele ekonometryczne takie jak: regresje logistyczne, drzewa decyzyjne czy prawo Benforda.

Na kolejnych spotkaniach w pierwszym semestrze przeprowadzane będą dyskusje nad wybranymi tematami prac licencjackich, zostaną omówione konspekty prac oraz przygotowane przez seminarzystów przeglądy literatury mające na celu przygotowanie studentów do sformułowania celu pracy licencjackiej, postawienia dobrze określonych pytań badawczych i sformułowania hipotez szczegółowych. Drugi semestr będzie poświęcony przygotowaniu własnych badań empirycznych oraz dyskusji nad kolejnymi etapami przeprowadzanych badań. Ostatnie spotkanie będzie miało na celu przygotowanie studentów do obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

Amara, I., Amar, A. B., Jarboui, A. (2013). Detection of fraud in financial statements: French companies as a case study. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3), 40-51.

Ata, H., Seyrek, I. (2009). The use of data mining techniques in detecting fraudulent financial statements: an application on manufacturing firms, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 14 (2), 157-170.

Beasley, M., Carcello, J., Hermanson, D., Neal, T. (2010). Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007: An Analysis of US Public Companies. COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Chen, S., Goo, Y., Shen, Z. (2014). A hybrid approach of stepwise regression, logistic regression, support vector machine, and decision tree for forecasting fraudulent financial statements. The Scientific World Journal, 2014, 1-9.

Dechow, P., Ge, W., Larson, C., Sloan, R. (2011). Predicting Material Accounting Misstatements. Contemporary Accounting Research, 28(1), 17-82.

Grove, H., Cook, T. (2004). Lessons for auditors: Quantitative and qualitative red flags. Journal of Forensic Accounting, 5(1), 131-146.

Gut, P. (2006). Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.

Kranacher, M., Riley, R., Wells, J. (2010). Forensic accounting and fraud examination. New Jersey: John Wiley & Sons.

Mulford, C., Comiskey, E. (2011). The financial numbers game: detecting creative accounting practices. New Jersey: John Wiley & Sons.

Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterence of financial statement fraud. Critical Perspectives on Accounting, 16(3), 277-298.

Schilit, H., Perler, J. (2010), Financial Shenanigans: How to detect accounting gimmicks & fraud in financial reports, New Jersey: McGraw–Hill.

Spathis, C., Doumpos, M., Zopounidis, C. (2002). Detecting falsified financial statements: a comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques. European Accounting Review, 11(3), 509-535.

Wąsowski, W. (2002), Fałszowanie sprawozdań finansowych, Rachunkowość, 11, 2-9.

Wójtowicz, P. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zack, G. (2012). Financial Statement Fraud: Strategies for Detection and Investigation. New Jersey: John Wiley & Sons.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw

- Student jest zaznajomiony z narzędziami badawczymi finansów przedsiębiorstw

- Student dzięki odwołaniu do podstaw teoretycznych i badań empirycznych potrafi interpretować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze

Umiejętności:

- Student potrafi przeprowadzić krytyczną oraz merytoryczną analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym

- Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw do prowadzenia własnych badań

- Student właściwie dobiera literaturę przedmiotu oraz stosowne argumenty, których używa w ramach badania

- Student samodzielnie gromadzi, przetwarza i analizuje dane

- Student potrafi przygotować pracę naukową

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować samodzielnie

- Student potrafi współpracować z promotorem przy przygotowywaniu pracy dyplomowej

- Student potrafi formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji

- Student wyraża ciekawość badawczą i otwartość w stosunku do analizy zjawisk o charakterze ekonomicznym

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Semestr I – zaliczenie po przedstawieniu rozszerzonego konspektu pracy

Semestr II – zaliczenie na podstawie gotowej do złożenia pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)