Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczne aspekty opodatkowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL262A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne aspekty opodatkowania
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej poruszającej tematykę ekonomicznych aspektόw opodatkowania w Polsce lub na świecie. Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. Seminarium jest skierowane do studentów III roku wszystkich kierunkόw. Studenci zobowiązani są przedstawić tutuł pracy, plan pracy, bibliografię oraz dokonać prezentacji pracy na seminarium.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem – rodzaje podatkόw oraz zasady opodatkowania.

2. Metodyka pisania prac licencjackich, wymagania stawiane pracom licencjackim.

3. Zrόżnicowanie systemόw podatkowych w krajach Unii Europejskiej. Studia przypadkόw.

4. Prezentacje studentόw przykładowych tematów i planów prac licencjackich.

5. Rola organόw i prawodawstawa Unii Europejskiej w kształtowaniu polskiego prawa podatkowego.

6. Rodzaje podatkόw pośrednich – ich funkcje i znaczenie dla gospodarki.

7. Rodzaje podatkόw dochodych – ich funkcje, podstawowe pojęcia oraz zasady szczegόłowe.

8. Podatki majątkowe – ich funkcje i znaczenie dla gospodarki.

9. Wpływ systemόw podatkowych na kształtowanie wzrostu gospodarczego – teoria

a praktyka.

10. Instytucjonalne aspekty opodatkowania - rola instytucji i ocena ich efektywności

w systemach podatkowych.

11. System podatkowy jako bodziec wspierający inwestycje i rozwόj.

12. Konkurencja podatkowa a konkurencja instytucji podatkowych – teorie.

13. Konkurencja podatkowa a konkurencja instytucjami podatkowymi – wyniki badań empirycznych.

14. Wpływ zasad rachunkowości na opodatkowanie – rola i ocena kreatywnej księgowości.

15. Prezentacje prac licencjackich.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Modzelewski W. i Bielawny J., „Materialne prawo podatkowe”, Instytut Studiόw Podatkowych, Warszawa 2005 i nowsze.

Liwińczuk H., „Prawo podatkowe przedsiębiorcόw”, Konieczny i Kruszewski,

Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Ustalana indywidualnie z każdym uczestnikiem seminarium, w zależności od wybranego tematu pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

Spodziewanym efektem kształcenia jest przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej na uprzednio wybrany temat z zakresu ekonomii opodatkowania. Podczas pracy na seminarium student będzie miał możliwość poszerzyć wiedzę na temat systemόw podatkowych obowiązujących w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, genezy ich ukształtowania, efektywności opodatkowania z punktόw widzenia rόżnych nurtόw ekonomii oraz zrozumieć i ocenić adekwantość proponowanych nowych rozwiązań podatkowych, w tym harmonizacji opodatkowania w Unii Europejskiej.

Student ma wiedzę o wpływie podatków bezpośrednich i pośrednich na podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców i osób prywatnych. Student zna i rozumie zagadnienia z zasad konkurencji podatkowej i harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej.

1. Student zna i rozumie podstawowe rodzaje podatków i umie je scharakteryzować (S1A_W01)

2. Student ma wiedzę o powiązaniu decyzji legislatury państwowej i decyzjami gospodarczymi podejmowanymi przez przedsiębiorców i osoby prywatne. (S1A_W07)

3. Student zna i rozumie na czym polega konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej oraz posiada wiedzę na temat podstawowych zaletach i wadach tego systemu. (S1A_W08)

4. Student ma wiedzę na temat stopnia zaawansowania prac nad harmonizacją opodatkowania w Unii Europejskiej i kierunku rozwoju prac w tym zakresie. (S1A_W08)

Student ma umiejętność przeprowadzenia własnych badań literaturowych z zakresu ekonomii opodatkowania, a następnie przeprowadzania i opracowania badania empirycznego. Student potrafi przeanalizować ekonomiczne procesy opodatkowania biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów.

1. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić badania literaturowe w obszarze jego zainteresowań. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

2. Student potrafi samodzielnie w sposób krytyczny ustosunkować się do literatury w danym obszarze badań. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

3. Student potrafi wybrać metodę empiryczną niezbędną do przeanalizowania danego zjawiska i zostosować ją w sposób poprawny. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

Student ma świadomość powiązania opodatkowaniem podatników z procesami gospodarczymi i rozumie śprzężenia zwrotne istniejące w ramach gospodarki.

1. Student ma świadomość, iż decyzje o opodatkowaniu przedsiębiorstwa są związane z potrzebami socjalnymi państwa oraz dochodami generowanymi przez państwo. (S2A_K07)

2. Student ma świadomość w jaki sposób reformy podatkowe mogą wplywać na decyzje przedsiębiorców i osób prywatnych dotyczące zachowań ekonomicznych. (S2A_K07)

3. Student ma świadomość złożoności problemu opodatkowania. (S2A_K07)

4. Student potrafi przygotować pracę dyplomową. (S2A_K03, S2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przedstawienie tematu i planu pracy licencjackiej, bibliografii oraz zaprezentowanie koncepcji pracy na seminarium w trakcie pierwszego semestru. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest dokonanie prezentacji możliwie kompletnej wersji pracy licencjackiej na seminarium oraz przygotowanie pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)