Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka danych ekonomicznych i biznesowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL294A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analityka danych ekonomicznych i biznesowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium ukierunkowane jest na prace związane z metodami ilościowymi stosowanymi do problemów i danych ekonomicznych i biznesowych. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej, także w formie artykułu naukowego. W ramach prac badawczych studenci mogą się zająć np. analizami klientów, w odniesieniu do sprzedaży, historii zakupowych, zachowań, preferencji czy satysfakcji. Nie ma ograniczeń tematycznych w tym zakresie. Mile widziane są prace poruszające problem przestrzeni i lokalizacji. Prace muszą zawierać badanie ilościowe (ekonometryczne, statystyczne, uczenia maszynowego, symulacyjne etc.) na istniejących danych.

Pełny opis:

Przykładowa tematyka prac:

- determinanty, korzyści i koszty inwestycji i lokalizacji w sektorze przemysłowym (np. w branży motoryzacyjnej),

- przestrzenne badania marketingowe i badania rynku

- przestrzenna wycena nieruchomości

- segmentacja klientów, modelowanie lojalności zakupowej, ocena satysfakcji klientów

- prognozowanie sprzedaży

- znaczenie lokalizacji i odległości w działalności gospodarczej

- zróżnicowanie przestrzenne sprzedaży i świadczenia usług, nisze rynkowe

- teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego (statystyka i ekonometria przestrzenna

Mile widziane ambitne prace w formie artykułu naukowego.

UWAGA: Nie prowadzę prac które zakładają zbieranie danych przez ankiety. Nie prowadzę także prac dotyczących makroekonomii czy handlu międzynarodowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Artykuły naukowe w języku angielskim www.buw.uw.edu.pl, Google Scholar etc.

Literatura uzupełniająca – metody ilościowe:

Kopczewska, K. (red). (2020). Przestrzenne metody ilościowe w R: statystyka, ekonometria, uczenie maszynowe, analiza danych. CeDeWu, Warszawa

Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., 2009, Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”, CeDeWu, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- prowadzi krytyczną analizę zjawisk i procesów gospodarczo-społecznych

- selektywnie dobiera literaturę i argumenty, w oparciu o które prowadzi własne badanie

- samodzielnie zbiera i analizuje dane

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej. Znaczenie ma jakość pracy, zaangażowanie studenta, rzetelność badania naukowego.

Semestr I – zaliczenie po przedstawieniu rozszerzonego konspektu pracy (w szablonie docelowym pracy, zarysowane treści wszystkich rozdziałów i podrozdziałów, zebrane dane i literatura, postawione pytanie badawcze, pilotażowa analiza danych).

Semestr II – zaliczenie na podstawie gotowej do złożenia pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)