Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL296A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademia przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie oferowane jest dla studentów III roku studiów I stopnia zainteresowanych tematyką szeroko pojętej przedsiębiorczości. Nie tylko temat może być przedsiębiorczy, ale i podejście do pisania pracy. Warto potraktować pracę licencjacką jako kuźnię talentów, akademię przedsiębiorczości, możliwość kreatywnego podejścia do rzeczywistości…Być może z tego narodzi się pomysł na dalsze życie?

Celem udziału w zajęciach jest przygotowanie pracy licencjackiej, która powinna odnosić się do najnowszej literatury przedmiotu, dotychczasowych badań i/lub metod ilościowych/jakościowych.

Seminarium będzie służyć poszerzeniu zainteresowań, zdobyciu nowej wiedzy lub ugruntowaniu posiadanej wiedzy z obszaru zainteresowań studenta, uwzględniając wiedzę, umiejętności nabyte w trakcie studiów, ale także naturalne predyspozycje.

Pełny opis:

Tematyka prac licencjackich może odnosić się do szeroko pojętej przedsiębiorczości:

- innowacyjność przedsiębiorstw

- finansowanie działalności przedsiębiorstw

- źródła finansowania projektów

- zarządzanie projektami

- zarządzanie przedsiębiorstwami

- inkubatory przedsiębiorczości

- przywództwo

- zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny

- kierowanie zespołem projektowym

- kształcenie ustawiczne, szkolenia, edukacja ekonomiczna

- efektywność podejmowanych działań przedsiębiorczych i edukacyjnych i wiele, wiele innych obszarów.

Prowadząca zajęcia jest praktykiem, od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania, prowadzeniem i realizacją projektów (badawczych, szkoleniowych, promocyjnych, inwestycyjnych), przez kilkanaście lat prowadziła własną działalność gospodarczą, zarządzała też kilkoma spółkami, obecnie jest Kierownikiem Sekcji ds. Badań i Publikacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i kierownikiem kilku dużych projektów edukacyjnych.

Pierwsze spotkania poświęcone będą zapoznaniu studentów z wymogami przygotowania prac licencjackich na WNE UW, kryteriami oceny, konstrukcją pracy licencjackiej, warsztatem pisania prac (problem badawczy, hipoteza, poszukiwanie danych). Następnie uczestnicy seminarium będą dokonywać wyboru interesujących ich zagadnień i tematów prac dyplomowych, wykonywać przegląd literatury, poszukiwać danych, wykonywać badania (statystyczne lub ekonometryczne, ilościowe lub jakościowe, z gotowych baz lub samodzielnie zabranych np. poprzez ankiety czy wywiady). Studenci będą stopniowo tworzyli plan pracy, konsultowali powstające fragmenty prac, a finalnie przygotują pracę dyplomową.

Na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej jest możliwość wykonania badań lub wykorzystania danych z projektów realizowanych na WNE UW pod kierownictwem prowadzącej zajęcia.

Praca licencjacka może mieć postać dzieła o objętości kilkudziesięciu stron lub może mieć postać artykułu naukowego.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie w zależności od tematyki pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wie, jak poprawnie sformułować problem badawczy, posiada wiedzę na temat wagi poprawnego określenia celu, zakresu i metody pracy dyplomowej. Wie, jak wyszukiwać potrzebne informacje, prowadzić badania ekonomiczne, zna strukturę i zasady pisania prac licencjackich na WNE UW.

Umiejętności: Student potrafi formułować pytania badawcze, hipotezy badawcze, przeprowadzić badania, wyciągać wnioski z badań, interpretować wyniki, Student posiada zdolność przygotowania poprawnej formalnie pracy dyplomowej, samodzielnej analizy literatury, zbierania i selekcji danych.

Kompetencje: Po ukończeniu seminarium student potrafi samodzielnie i krytycznie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, określać priorytety, dokonywać krytycznej analizy źródeł i różnych stanowisk, wyciągać wnioski. Postępowanie studenta cechuje otwartość, poszanowanie praw własności intelektualnej i norm etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu pracy, tez pracy, przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy oraz przedstawienie co

najmniej wstępnej wersji rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury,

- semestr II – przedstawienie wyników badań własnych i złożenie końcowej wersji pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)