Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza przedsiębiorstw w kontekście zasad rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL304A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza przedsiębiorstw w kontekście zasad rachunkowości
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z tematyki analizy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Amerykańskich Standardów Rachunkowości). Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. Seminarium jest skierowane do studentów III roku wszystkich kierunków. Studenci zobowiązani są regularnie uczestniczyć w zajęciach oraz dokonać prezentacji pracy podczas seminarium.

Pełny opis:

Zajęcia 1. Informacje ogólne dotyczące metodologii pisania prac dyplomowych – konstrukcja pracy, formułowanie hipotez, charakter badań ekonomiczno-finansowych.

Zajęcia 2. Istota, przedmiot i metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstw – rola, cele, przebieg i rodzaje analizy ekonomicznej, źródła danych do analizy ekonomicznej, metody analizy ekonomicznej.

Zajęcia 3. Struktura sprawozdań finansowych – znaczenie, elementy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).

Zajęcia 4: Zaawansowane elementy rachunkowości finansowej – obliczanie i księgowanie podatku odroczonego, zasady ujmowania leasingu operacyjnego i finansowego, wycena i ujęcie różnych rodzajów aktywów finansowych.

Zajęcia 5. Różnica pomiędzy kreatywną księgowością, a oszustem finansowym – praktyczne przykłady kreatywnej księgowości i oszust finansowych.

Zajęcia 6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych – (analiza kwota, pionowa i pozioma) analiza bilansu (struktura aktywów i pasywów, dynamika/przyrost pozycji aktywów i pasywów, powiązania między grupami składników aktywów i pasywów), analiza rachunku zysków i strat (struktura przychodów i kosztów, dynamika/przyrost pozycji przychodów i kosztów, powiązania między grupami składników przychodów i kosztów), analiza przepływów pieniężnych (struktura wpływów i wydatków przepływów pieniężnych, syntetyczna analiza sald).

Zajęcia 7. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstw - analiza płynności finansowej (płynność finansowa a wypłacalność, wskaźniki płynności), analiza sprawności działania (wskaźniki efektywności), analiza rentowności (wskaźniki rentowności aktywów, wskaźniki rentowności sprzedaży, wskaźniki rentowności kapitałów, układy piramidalne wskaźników rentowności), analiza zadłużenia (kryteria doboru form finansowania działalności, analiza poziomu zadłużenia, analiza wypłacalności).

Zajęcia 8: Prezentacje studentów w celu przedstawienia postępów prac.

Literatura:

1. Wędzki, D. “Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Wolters Kluwers, Kraków 2006

2. Kalwasińska E., Maciejowska D. “Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce” autorstwa, Warszawa, 2008.

3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, 2007

4. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, 1998

5. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WZ UW, 2007

6. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 2006

7. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, 2008

8. Micherda B. (red.), Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa, Stow. Księg. w Polsce, 2005

9. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, 2007

Efekty uczenia się:

Spodziewanym efektem kształcenia jest przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej na uprzednio wybrany temat z zakresu analizy przedsiębiorstw. Podczas pracy na seminarium student będzie miał możliwość poszerzyć wiedzę na temat sprawozdawczości finansowej, zasad przeprowadzania analizy fundamentalnej, idei kreatywnej księgowości i różnić pomiędzy kreatywną księgowością a oszustwem finansowym.

Student ma dogłębną wiedzę na temat kategorii sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez interesariuszy na podstawie tych sprawozdań.

1. Student rozumie mechanizmy rządzące przedsiębiorstwem w kontekście sektora w którym funkcjonuje i otoczenia rynkowego. (S1A_07)

2. Student jest w stanie powiązać wyniki analizy ekonomicznej z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji. (S1A_06)

3. Student ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy przedsiębiorstw posługując metodą wskaźnikową i potrafi zinterpretować wyniki wskaźników uwzględniając czynniki jakościowe wpływające na jego funkcjonowanie. (S1A_06), (S1A_07)

Student ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy przedsiębiorstw i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia i płynności. Ponadto, student ma umiejętność przeprowadzenia własnych badań literaturowych z zakresu ekonomii przedsiębiorstw, a następnie przeprowadzania i opracowania badania empirycznego.

1. Student potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań posługując się metodą wskaźnikową. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03)

2. Student potrafi zinterpretować wyniki analizy wstępnej (kwotowej, pionowej i poziomej) oraz analizy wskaźnikowej. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

3. Student umie przedstawić podstawowe zalecenia w celu poprawy wyników wskaźników. (S1A_U03), (S1A_U04)

4. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić badania literaturowe w obszarze jego zainteresowań. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

5. Student potrafi samodzielnie w sposób krytyczny ustosunkować się do literatury w danym obszarze badań. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

6. Student potrafi wybrać metodę empiryczną niezbędną do przeanalizowania danego zjawiska i zastosować ją w sposób poprawny. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

Student ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Student umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w spółki.

1. Student ma świadomość w jaki sposób wybór polityk i zasad rachunkowości wpływa na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek i rozumie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich ocenę. (S2A_K04), (S2A_K07)

2. Student potrafi przygotować pracę dyplomową. (S2A_K03, S2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna (1) nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przedstawienie tematu, planu pracy, i wstępnej wersji jednego z rozdziałów. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest dokonanie prezentacji możliwie kompletnej wersji pracy na seminarium oraz przygotowanie pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)