Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2FI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla II r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu ,,Finanse II’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie spekulacyjne, hedgindowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych futures i forward, opcji oraz swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz metod budowania portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego.

Pełny opis:

1. Kontrakty terminowe futures i forward - przykłady na zastosowanie w spekulacji, zabezpieczenie przed ryzykiem, arbitrażu, wycena futures i forward.

2. Swapy - zastosowanie i wycena, swapy klasyczne i drugiej generacji.

3. Opcje - zastosowanie: spekulacja, hedging, arbitraż, czynniki wpływające na wartość opcji dla opcji europejskich i amerykańskich, greckie współczynniki, delta hedging, wycena: Model dwumianowy, Model Blacka-Scholesa, strategie opcyjne, struktury zerokosztowe (wybrane, np. korytarz walutowy)

4. Analiza portfelowa - ryzyko, stopa zwrotu, portfele: jedno-, dwu-, trzy-, wieloskładnikowe, krótka sprzedaż, Model klasyczny (Markowitz), Model Sharpa, Model CAPM, Model ATP, podział i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych ze względu na ryzyko, ocena portfeli (wskaźnik Sharpa, Jensena, Treynora).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Dębski, “Rynek finansowy i jego mechanizmy”, PWN 2014

Literatura uzupełniająca:

Blake, Financial Market Analysis, John Wiley and Sons, 2000

J. Czekaj, ,,Rynki, instrumenty i instytucje finansowe’’, PWN 2008

K.Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN 2015

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować wiedzę z zakresu:

1. Kontrakty terminowe futures, forward: wykorzystanie: arbitraż, spekulacja, hedging), rozliczanie, wycena.

2. Kontrakty swap: zastosowanie

3. Opcje: zasady, mechanizm funkcjonowania, rozliczanie, podział: amerykańska i europejska, in-the money, at-the-money, out-of-the-money, wykorzystanie opcji: spekulacja, arbitraż, hedging, wartość opcji (czynniki wpływające), greckie współczynniki, delta hedging,

4. Strategie opcyjne: syntetyczna krótka i długa, strategia byka i niedźwiedzia, motyl, stelaż, zerokosztowe.

5. Analiza portfelowa: oczekiwana stopa zwrotu, odchylenie standardowe, wybór inwestycji na podstawie oczekiwanej st. zwrotu i ryzyka, współczynnik korelacji, portfel minimalnego ryzyka, granica efektywna, portfel optymalny, Model Markowitza: założenia, wybór portfela, linia rynku kapitałowego, Model Sharpa: założenia, linia charakterystyczna pap. wart., Model CAPM i APT: założenia, wybór portfela.

6. Ocena inwestycji portfelowej: wskaźniki: Sharpa, Treynora, Jensena

7. krótka sprzedaż: zastosowanie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: rozwiązanie 3 zadań z 4 do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, Sylwia Domańska, Grzegorz Paluszak, Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)