Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie wyborów i wycena dóbr nierynkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL110
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie wyborów i wycena dóbr nierynkowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Seminaria licencjackie do wyboru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Uczestnicy dokonają wyceny dobra nierynkowego

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie pracy licencjackiej poświęconej analizie wyborów i modelowaniu preferencji. W trakcie seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania mikroekonomicznych metod badania preferencji i wyceny dóbr nierynkowych.

W zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium, pracę będzie można napisać w różnym kontekście np.:

- wyceny dóbr przyrodniczych (rekreacyjna wartość parków narodowych, wycena atrybutów dóbr przyrodniczych, społecznie optymalny model ochrony przyrody)

- wyborów edukacyjnych,

- preferencji politycznych.

Literatura:

The measurement of environmental and resource values, A Myrick Freeman, RFF Press book.

Discrete Choice Models with Simulations, Kenneth Train, 2003. Link do pdf https://eml.berkeley.edu/books/choice2.html

Wybrane przez prowadzącego artykuły naukowe (zazwyczaj w j. angielskim) dostosowane do tematu pracy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna i potrafi zastosować metody wycen dóbr nierynkowych

UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje ograniczenia teoretycznych modeli zjawisk ekonomicznych i społecznych

- samodzielnie analizuje zaawansowane teksty ekonomiczne

- potrafi formułować hipotezy badawcze

- potrafi konstruować plan eksperymentalnego badania ekonomicznego

- potrafi przeprowadzić sesje eksperymentu ekonomicznego

- potrafi analizować zebrane dane przy użyciu narzędzi ekonometrii i statystyki nieparametrycznej

- jest w stanie w sposób ścisły i zwięzły opisać wyniki doświadczenia naukowego

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia prezentacji uzgodnionej lektury lub postępów w pracy nad pracą licencjacką

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Giergiczny
Prowadzący grup: Marek Giergiczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Giergiczny
Prowadzący grup: Marek Giergiczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7338adbcb (2022-10-06)