Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa - problemy współczesnej gospodarki światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG079
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa - problemy współczesnej gospodarki światowej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej. Tematy prac mieszczące się w ramach seminarium dotyczą problemów gospodarki otwartej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania rynków walutowych oraz wpływu kursów walutowych na różne aspekty działania gospodarek otwartych, a także prowadzenia polityki pieniężnej w gospodarkach otwartych. Seminarium jest przeznaczone dla studentów studiów II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego oraz tez pracy magisterskiej. Początkowe zajęcia są poświęcone omówieniu konstrukcji pracy magisterskiej, a także dyskusji interesujących studentów zagadnień i potencjalnych tematów rozprawy. W trakcie kolejnych spotkań dyskutowane będą plany prac, a także postępy w ich przygotowywaniu. W szczególności dotyczyć to będzie podstawowych teorii odnoszących się do tematyki pracy, wniosków z dotychczasowych badań empirycznych oraz prezentacji badań własnych uczestników seminarium. Przykładowe tematy prac przygotowywanych w ramach seminarium:

- Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę cen dóbr importowanych w Polsce w latach 2004-2012;

- Sposoby i efektywność zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym – analiza przypadku;

- Wpływ polityki kursowej Chin na rynkową wartość polskich spółek;

- Analiza wpływu globalizacji ekonomicznej na poziom inflacji na świecie;

- Kryzys zadłużenia w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz jego zagrożenia;

- Wpływ przejrzystości polityki pieniężnej na oczekiwania inflacyjne.

Literatura:

Literatura dobrana indywidualnie do tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student będzie:

- potrafił sformułować problem badawczy,

- potrafił opracować oraz przedstawić wyniki przeprowadzonych badań,

- umiał zaprezentować publicznie problem badawczy, omówić jego źródło, znaczenie oraz wyniki dotychczasowych badań, a także dokonać dyskusji wniosków z tychże badań,

- wiedział, iż analizowane zjawisko należy wyjaśnić na gruncie teoretycznym i potrafił przeprowadzić taką analizę w kontekście problemu przygotowywanej pracy,

- rozumiał konieczność dostosowania metody empirycznej do charakteru testowanej hipotezy, a także dostępnych danych empirycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy, przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy magisterskiej (uwzględniającej koncepcje teoretyczne, a także badania z zakresu tematu pracy) oraz przedstawienie rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury;

- semestr II - zaprezentowanie wstępnych wyników badań własnych magistranta (empirycznych);

- semestr III – złożenie pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)