Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyczna analiza danych ( ścieżka SAS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW137
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyczna analiza danych ( ścieżka SAS)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Osoby zainteresowane zajęciami SAD-SAS powinny posiadać podstawowe umiejętności przetwarzania danych w języku 4GL w środowisku SAS oraz podstawową wiedzę z zakresu statystyki.

Założenia wstępne

Kursy DMCP SAS:

Przetwarzanie danych,

Statystyka matematyczna


Skrócony opis:

Przedmiot ten zalicza się do ścieżki SAS Data Mining Certificate Program. Zajęcia przeznaczone są dla studentów 3-5 roku, którzy chcą zapoznać się z pakietem SAS pod kątem przeprowadzania statystycznej analizy danych. Celem kursu jest przekazanie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie prostych projektów badawczych z zakresu statystyki (obróbki danych, sumarycznego opisu danych, prezentacji graficznej danych, w tym danych geograficznych, weryfikacji podstawowych hipotez statystycznych i przeprowadzania bardziej złożonych analiz, w tym analizy skupień, analizy czynnikowej, analizy dyskryminacji, czy analizy korespondencji). Podczas zajęć studenci będą zapoznawać się z kolejnymi zagadnieniami, a następnie pod kierunkiem prowadzącego wykonywać przykładowe ćwiczenia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość podstaw pakietu SAS oraz znajomość podstaw statystyki. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i rozwiązania zadań zaliczeniowych.

Pełny opis:

1.Zajęcia organizacyjne, omównienie zasad zaliczenia.

2.Tworzenie zbiorów danych, krok DATA, krok PROC.

3.Wczytywanie danych z pliku i zapisywanie danych, formaty zmiennych, informaty.

4.Przetwarzanie zbiorów danych - przygotowanie danych do analizy: dodawanie, usuwanie i przetwarzanie zmiennych, wybieranie i usuwanie obserwacji, sortowanie danych (procedura SORT), dzielenie zbiorów danych na części, pionowe i poziome łączenie zbiorów, transpozycja zbioru danych (procedura TRANSPOSE).

5.Sumaryczny opis zawartości zbioru danych (procedury PRINT, SUMMARY, MEANS i FREQ).

6.Graficzna prezentacja danych, w tym danych geograficznych na mapie (procedury GPLOT, GCHART, GMAP, GREMOVE).

7.Analiza rozkładu zmiennych (procedura UNIVARIATE).

8.Analiza współzależności zmiennych (procedury CORR, RANK).

9.Weryfikacja hipotez dotyczących średnich (procedury TTEST, BOXPLOT).

10.Nieparametryczne testy statystyczne (procedura NPAR1WAY).

11.Analiza wariancji i kowariancji (procedura ANOVA).

12.Analiza skupień (procedury CLUSTER, TREE).

13.Analiza głównych składowych i analiza czynnikowa (procedury PRINCOMP, FACTOR).

14. Metody symulacyjne

15. Nieparametryczna estymacja rozkładu zmiennych

16. Analiza dyskryminacji (procedury DISCRIM, STEPDISC).

17. Analiza korespondencji (procedura CORRESP).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

SAS, OnlineDoc

G. Der, B. S. Everitt (2002), A Handbook of Statistical Analyses using SAS, Chapman & Hall/CRC, wydanie 2.

J. Jóźwiak, J. Podgórski (1995), Statystyka od podstaw, PWE.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu przeciętny student będzie posiadał rzetelną, uporządkowaną wiedzę z zakresu statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego, metod analizy współzależności zjawisk ilościowych i jakościowych, graficznej analizy danych i wybranych metod analizy wielowymiarowej (w tym głównie analizy czynnikowej i analizy skupień). Będzie również umiał dobrać metody statystyczne najlepiej dopasowane do specyfiki badanego problemu, a także wykonać samodzielny projekt badawczy z wykorzystaniem poznanych metod.SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność (10%) i aktywność na zajęciach (30%) oraz wykazanie się umiejętnością zastosowania poznanych metod (rozwiązanie zadań zaliczeniowych - 60%). Pod koniec semestru studenci otrzymają zestawy zadań zaliczeniowych nawiązujących do problemów omawianych na zajęciach. Praca zaliczeniowa składać się będzie z kodu 4GL oraz interpretacji wyników przeprowadzonych testów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wójcik
Prowadzący grup: Piotr Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)