Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akceptacja i zmiana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW599
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akceptacja i zmiana
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i sposobów opanowywania zmian dokonujących się w ich życiu, pracy i organizacjach. Efektem nauki jest elastyczne podejście do zmian zachodzących w życiu.

2. Treść: Zmiany, którym podlegamy i których pragniemy, wymagają różnych podejść i strategii. Ważne są tzw. kluczowe momenty i rodzaj zmian, z jakimi mamy do czynienia: zmiany wywoływane i przychodzące bez naszej woli.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych/OGUN

5. Forma zaliczenia: napisanie referatu wykorzystujące nabyte umiejętności i zalecaną literaturę

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Ekonomią zmiany

• Różnymi rodzajami zmian

• Rodzajami wywoływanych zmian

• Siedmioma zasadami efektywnego dokonywania zmian

• Miękkie wprowadzanie zmian

• Kluczowymi momentami zmiany

• Pozytywne różnice zmian

• Budowaniem nawyków

• Etapami tworzenia nawyku

• Formowanie nawyków

• Wprowadzanie w życie potrzebnych umiejtności

• Aceptacją zmian nagłych

• Sposobami postępowania z niepowodzeniami

• Łagodzeniem skutków stresu i presji

• Antycypacją niepowodzeń i krytyki

• Koniecznością zmiany stanów emocjonalnych w kryzysie

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+25

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Bridges W., Zarządzanie zmianami, Wyd. UJ Kraków 2008

• Kotter J. P., Sedno zmian, Helion, Gliwice 2008

• Duhigg Charles, Siła nawyku, Warszawa 2013

Literatura uzupełniajaca

• Berndt Ch., Tajemnice odporności psychicznej, Wyd. UJ Kraków 2015

• Day L., Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian,Sensus, Gliwice 2007

• Rogers J., Coaching, GWP, Gdańsk 2010

• Tracy B., Osobowość lidera, Studio Emka, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• Uformuje swoją postawę sprzyjającą zmianie

• Stworzy kierunki działań służących opanowaniu skutecznych zmian

• Określi kierunki potrzebnych zmian

• Przygotuje plan działań

• Połączy różne podejścia wobec zmian w jedną całość

• Wyćwiczy nawyki programujące zmianę

• Opanuje kluczowe momenty zmiany

• Wprowadzi do praktyki zasady efektywnych zmian

• Ustali program zmian dokonywanych w otoczeniu

• Stworzy sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami

• Złagodzi skutki stresu i presji

• Wykorzysta krytykę do rozwoju

• Zastosuje cykle przemian do swoich potrzeb

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)