Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty budowania strategii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW704
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty budowania strategii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. budowania strategii rozwoju firmy oraz praktyczne wyćwiczenie umiejętności z tym związanych w toku zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji oraz prac grupowych nad studiami przypadków, zorientowanych na pozyskiwanie umiejętności w zakresie metod, dobrych i złych praktyk w budowaniu strategii firmy, z uwzględnieniem wiedzy nt. głównych narzędzi analizy strategicznej, analizy uwarunkowań decyzji strategicznych wynikających z otoczenia; diagnozy sytuacji organizacji; formułowania misji i wizji organizacji; określania wariantów strategicznych; stosowania narzędzi analizy strategicznych dla oceny wariantów strategicznych i wyboru strategii; określania ryzyka wdrażania projektów strategicznych. Zajęcia zaliczane są na podstawie raportów z prac nad studium przypadku.

Pełny opis:

1. Podejście strategiczne - obszar i specyfika zastosowań (6 godz.)

- Analiza otoczenia organizacji, zmiany makroekonomiczne, społeczne, kulturowe, polityczne, prawne

- Analiza wnętrza organizacji, zasoby organizacji

- Cechy charakterystyczne analizy strategicznej i kultury strategicznej organizacji.

2. Proces budowania strategii organizacji, misja, cel strategiczny, strategie generalne i funkcjonalne. (4 godz.)

3. Rodzaje strategii i wybór strategii (4 godz.)

- Analiza potencjału strategicznego organizacji (metody portfelowe, ocena pozycji strategicznej organizacji)

- Czynniki zewnętrzne determinujące wybór strategii (analiza konkurencji, atrakcyjność rynku i branży)

- Proces wyboru strategii.

4. Pułapki strategiczne i błędy w realizacji strategii. (2 godz.)

5. Strategie konkurencji w bankowości komercyjnej: fuzje, przejęcia, procesy konsolidacyjne, zmiana charakteru działalności - wybrane przykłady. (4 godz.)

6. Warsztaty budowania strategii (10 godz.)

- zajęcia w grupach nad studiami przypadków decyzji strategicznych przedsiębiorstwa: praktyczne zastosowanie wiedzy nt. analiz strategicznych i budowania podstaw strategii

Literatura:

Podstawowa:

G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1999.

K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 2007 (rozdz. 1, 8, 9, 12, 14-17)

J. von Koppen, Strategie banków w Europie, Warszawa 1999.

M. Porter: Strategie konkurencji, Warszawa 1997.

D. F. Channon: Global Banking Strategy, 1990.

J. C. Hooke: Fuzje i przejęcia, 1998

Uzupełniająca:

J. Canals, Competitive Strategies in European Banking, Clarendon Press, Oxford 1994.

R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka: Strategiczne planowanie marketingowe, 1996.

D. F. Channon: Bank Strategic Management and Marketing, 1993.

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• charakteryzuje proces budowania strategii w firmie

• identyfikuje rodzaje strategii

• opisuje zasady i metody tworzenia strategii w przedsiębiorstwie

• analizuje decyzje strategiczne przedsiębiorstwa w kontekście cyklu życia jego produktów

• opisuje zasady i proces tworzenia strategii w oparciu o zbilansowaną kartę wyników

• charakteryzuje najczęstsze błędy przy tworzeniu strategii i definiuje obszary ryzyka strategicznego

• opisuje specyficzne strategie konkurencji instytucji finansowych

• potrafi dokonać analizę przypadku strategii firmy, obejmującą m.in. analizę wnętrza i otoczenia firmy, zastosowanie metod portfelowych, określenie misji firmy i jej celów strategicznych oraz podstawowych założeń strategii funkcjonalnych

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani za efekty prac nad studium przypadku zarządzania strategicznego. W trakcie pracy w grupach podczas zajęć, studenci przeprowadzają analizę przedsiębiorstwa i projektują założenia jego strategii. Ocenie podlega poprawność stosowania metodyki zarządzania strategicznego, zaangażowanie grup w pracę, dojrzałość rozwiązań i sposobu ich prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)