Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czy opłaca się inwestować w kapitał ludzki? Teoria a wyniki badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW744
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Czy opłaca się inwestować w kapitał ludzki? Teoria a wyniki badań
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym uwarunkowaniami decyzji edukacyjnych oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy.

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teorią oraz wynikami badań empirycznych, które dotyczą efektów inwestowania w kompetencje, w tym ich wpływu na aktywność zawodową, rozwój kariery zawodowej, awans płacowy.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teorią oraz wynikami badań empirycznych, które dotyczą efektów inwestowania w kompetencje, w tym ich wpływu na aktywność zawodową, rozwój kariery zawodowej, awans płacowy.

Zajęcia będą miały formę wykładu połączonego z dyskusją na następujące tematy:

1) Kapitał ludzki – czym jest, jak powstaje i jak można go mierzyć?

2) Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynku pracy w kontekście inwestowania w kapitał ludzki.

3) Podstawowe metody pomiaru efektów inwestowania w kompetencje.

4) Inwestycje rodziców i otoczenia w umiejętności dziecka.

5) Inwestycje w kompetencje poprzez kształcenie formalne.

6) Kształcenie za granicą jako inwestycja w kapitał ludzki.

7) Inwestycje w kompetencje poprzez kształcenie pozaformalne i nieformalne.

8) Inwestycje w kompetencje poprzez pracę zawodową.

9) Inwestycje w zdrowie.

10) Migracje zarobkowe jako forma inwestycji w kapitał ludzki.

Ponadto w trakcie zajęć studenci bądą prezentowali referaty dotyczące omawianego w danych tygodniu tematu. Każdy uczestnik konwersatorium opracuje w tym celu jeden referat dotyczący interesującego go zagadnienia (teoretycznego lub empirycznego).

Udział w konwersatorium może stanowić dobre wprowadzenie do seminarium licencjackiego lub magisterskiego poświęconego omawianej tematyce.

Literatura:

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymają bibliografię do każdego z omawianych tematów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1) jest dobrze zaznajomiony z podstawowymi teoriami ekonomicznymi dotyczącymi inwestowania w kapitał ludzki,

2) zna podstawowe metody badania efektów inwestowania w kapitał ludzki dla sytuacji jednostki na rynku pracy,

3) jest zaznajomiony z wynikami kluczowych badań empirycznych dotyczących tematyki konwersatorium

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę będzie referat dotyczący wybranego zagadnienia dotyczącego inwestowania w kapitał ludzki lub efektów takich inwestycji dla sytuacji jednostki na rynku pracy (100%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)